Lager vedligehold almen - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Lager vedligehold almen

Afgørelser > Beboerklagenævn
BOLIGSELSKAB PÅLAGT AT UDSKIFTE ENTREGULVET I LEJEMÅLET
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om vedligeholddelsesmangler. Lejeren er repræsenteret ved Lejerforening Fyn. Udlejeren er Odense Boligselskab. Lejerens repræsentant har indbragt sagen, idet der er gået hul i trægulvet to steder i lejemålets entré som følge af, at lejeren tog cykelsko på. Ifølge lejekontraktens § 2, begyndte lejemålet den 1. august 2022. Det fremgår af lejekontraktens § 6, at lejemålet er omfattet af A-ordningen for almene boliger, og at den indvendige vedligeholdelse for blandt andet gulvbehandling påhviler lejeren. Lejerens repræsentant har gjort gældende, at Odense Boligselskab skal hæfte for udskiftning af gulvet, subsidiært reparation af skaden, da gulvet i lejemålets entré fremstår tyndslidt. Odense Boligselskab har gjort gældende, at lejer hæfter for udskiftning af gulvet eller udbedring af skaderne, idet der er tale om forkert brug af det lejede. Nævnet har den 28. september 2023 foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af almenlejelovens § 30, stk. 3, vedtaget at pålægge udlejeren at udskifte gulvet i lejemålets entré. Udskiftningen skal være foretaget inden 31. december 2023.
BEGRUNDELSE
Det følger af almenlejelovens § 30, stk. 2, at nævnet træffer afgørelse om uenighed om udlejers pligt til vedligeholdelse i henhold til § 24. Det følger af lovens § 24, at udlejeren skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Ved besigtigelsen af 28. september 2023 konstaterede nævnet, at gulvet var fremstillet af tyndt materiale, samt at gulvet var behæftet med fejl, som ikke kan begrundes i lejers brug af det lejede. Nævnets afgørelse er truffet på grundlag af det, som nævnet kunne konstatere i forbindelse med besigtigelsen, samt parternes forklaringer.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense, sagsnr. 23-039 Bjerggårdshaven 40
03-01-2024
BEBOERKLAGENÆVNET PÅLAGDE UDLEJER AT RETTE TERRASSE OP OG OMLÆGGE TRAPPEN
Lejerens repræsentant har den 2. maj 2019 indbragt en sag om udlejerens pligt til vedligeholdelse af lejemålets terrasse.
Lejeren er repræsenteret af Lejerforening Fyn.
Udlejeren er Det Selvejende Boligselskab Folkebo og er repræsenteret af Domhusgaarden Ejendomsadministration I/S.
Ifølge lejeren har terrassen været hjemsøgt af rotter, der har undermineret terrassen, således at kantfliser og store dele af jord og fliser er skredet ned i haven.
Udlejeren har til sagen oplyst, at afdelingens beboere har valgt selv at vedligeholde terrasser, og der hensættes derfor ikke til vedligeholdelse af terrasserne.
Vedligeholdelsesreglementet inderholder bestemmelser og anvisninger vedrørende udvidelse, overdækning og lukning af terrasserne.
Nævnet har d. 20. juni 2019 foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af almenlejelovens § 30, stk. 3, vedtaget at pålægge udlejeren at rette terrassen op samt at omlægge trappen, således at trappen er sikker at færdes på. Dette skal være foretaget inden 12 uger fra modtagelse af nævnets afgørelse.
BEGRUNDELSE
Det følger af almenlejelovens § 30, stk. 2, at nævnet træffer afgørelse om uenighed om udlejers pligt til vedligeholdelse i henhold til § 24.
Det følger af lovens § 24, at udlejeren skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige.
Nævnets afgørelse er truffet på grundlag af det, som nævnet kunne konstatere i forbindelse med besigtigelsen.
Herudover har nævnet lagt følgende til grund,
  • at lejeren ved indflytingen overtog den eksisterende terrasse, og at lejeren i sin boperiode ikke har foretaget ændringer af terrassen,
  • at det ikke i lejekontrakten er aftalt, at vedligeholdelse af terrassen påhviler lejeren
  • at vedligeholdelsesreglementet heller ikke indeholder bestemmelser om, at lejeren skal vedligeholde den ved indflytningen eksisterende terrasse,
  • at lejeren dermed ikke kan pålægges selv at vedligeholde terrassen.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense  Kommune, sagsnr. 19-014
23-11-2021
BEBOERKLAGENÆVNET GODKENDTE IKKE UDLEJERS KRAV ISTANDSÆTTELSESKRAV
Ved brev til beboerklagenævnet har de tidligere lejere indbragt en sag om lejernes pligt til istandsættelse efter fraflytning.
Nævnet har lagt til grund, at tvisten drejer sig om, hvorvidt de tidligere lejere kan tilpligtes at betale for fraflytningskrav, som det fremgår af udlejers endelige opgørelse af 28. oktober 2020, svarende til kr. 7.333,09
Nævnet har truffet følgende:
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget ikke at godkende udlejers fremsatte krav i forbindelse med fraflytning.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
  • at parterne er kommet med modstridende forklaringer om, hvorvidt lejemålet var misligholdt ved fraflytningen,  
  • at lejerne med udlejers vidende ikke deltog i fraflytningssynet,  
  • at udlejer ikke har sikret sig dokumentation for misligholdelsesarbejderne i form af billeddokumentation, og
  • at risikoen for den manglende dokumentation påhviler udlejer.  
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense  Kommune, sagsnr. 20-051
03-11-2021
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold