Lager fraflytning - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Lager fraflytning

Afgørelser > Huslejenævn
HUSLEJENÆVNETS FLERTAL TILSIDESATTE  UDLEJERS ISTANDSÆTTELSESKRAV
Lejer klager over fraflytningsopgørelse udvisende kr. 20.864,61 i udlejers favør. Konkret klages blandt andet over udgiften til maleristandsættelse på i alt 17.725,00 kr.
AFGØRELSE
Nævnets flertal har i medfør af lejelovens § 187 stk. 2 stemt for at afvise udlejers krav på maleristandsættelse, da kravet ikke er fremsat med tilstrækkelig specifikation og klarhed.
Nævnets mindretal har stemt for at godkende udlejers krav på maleristandsættelse
Udlejers krav på maleristandsættelse bortfalder i overensstemmelse med flertallets afgørelse
Sagsfremstilling/Begrundelse
Lejeforholdet blev påbegyndt den 1. januar 2020.
Der blev indbetalt depositum på kr. 12.600, -.
Lejer har den indvendige vedligeholdelsespligt.
Udlejer forestår udlejning af mere end et boliglejemål.
Nævnet har lagt til grund, at formalia i forbindelse med såvel indflytningssyn som fraflytningssyn er overholdt.
Ad. maleristandsættelse:
Nævnet har lagt til grund, at fraflytningssyn blev afholdt den 30. januar 2022 i forbindelse med at lejer afleverede nøgler til lejemålet og ønskede at foretage synsforretningen på det tidspunkt.
Der blev udarbejdet synsrapport, som er underskrevet af begge parter.
Lejer har i et underskriftfelt kvitteret for modtagelse af rapporten og i et andet underskriftfelt har begge parter kvitteret for, at ” parterne er enige om den vedligeholdelsestilstand for lejligheden som fremgår af rapporten og om at de arbejder, som parterne har aftalt skal gennemføres i forbindelse med fraflytningen, udføres for lejerens regning”.
Nævnet skal tage stilling til, om der herved er indgået en gyldig aftale om fordeling af istandsættelsesomkostningerne.
Det fremgår af rapporten, at lejemålet helt generelt er i dårlig stand.
I den efterfølgende kolonne, der angiver hvad der skal foretages i anledning af den konkrete tilstandsvurdering, er anført et ”R”.
Ovenover er angivet, at ”R” betyder, at lejemålet skal ”repareres” for lejers regning.
Den korrekte angivelse af maleristandsættelse er imidlertid ”M”.
Nævnets flertal har fundet, at betingelsen om klarhed og specifikation i forhold til hvilke konkrete istandsættelsesarbejder udlejer har fremsat krav om jf.  lejelovens § 187 stk. 2 ikke er opfyldt. Lejer skal på baggrund af rapporten klart kunne konstatere hvilke istandsættelsesarbejder, der stilles krav om.
Flertallet har herefter vedtaget, at udlejers krav på istandsættelsesomkostninger allerede af den grund er bortfaldet.
Nævnets mindretal har stemt for at godkende udlejers krav på maleristandsættelse, da fejlen er af underordnet karakter og begge parter under synet med tilstrækkelig klarhed havde konstateret, hvilke arbejder der skulle udføres.
(Ovenstående er det uddrag af afgørelsen som omhandler udgiften til istandsættelse på 17.725,00 kr.)
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune, sagsnr. 23-008735-31 Kirkevej 23, 5464 Brenderup
11-03-2024
LEJER INDKALDT TIL FLYTTESYN MED MINDRE END EN UGES VARSEL - UDLEJERS KRAV BORTFALDT
Udlejeren har den 28. juni 2022 indbragt en tvist om afregning af depositum i forbindelse med lejernes fraflytning af ovennævnte adresse. Udlejeren er Rolf Krake Ejendomme ApS, og er repræsenteret af Advodan Lolland-Falster. Det fremgår af sagen, at lejerne flyttede ind i lejemålet den 1. juni 2021, og at udlejeren den 30. november 2021 ophævede lejemålet. Udlejeren indkaldte lejerne til fraflytningssyn den 14. december 2021, og der blev afholdt et fraflytningssyn den 17. december 2021. Lejerne mødte ikke op til synet, og den 21. december 2021 sendte udlejeren sine fraflytningskrav til lejerne. Udlejeren har overfor nævnet oplyst, at der ikke er lavet nogen indflytnings rapport, eftersom ejendommen er nybygget, og lejerne var de første til at bebo lejemålet. Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 190 (tidligere lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4), vedtaget, at lejerne ikke hæfter for udlejerens krav om istandsættelse. Såfremt der skal ske tilbagebetaling til lejer, skal dette ske inden 6 uger fra udlejer  har modtaget afgørelsen.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at  det fremgår af lejelovens § 187, stk. 3 (tidligere lejelovens § 98, stk. 3), at den fraflyttende lejer skal indkaldes skriftligt til fraflytningssyn med mindst 1 uges varsel,
 • at udlejeren den 14. december 2021 indkaldte lejerne til fraflytningssyn til afholdelse den 17. december 2021,
 • at udlejeren dermed ikke har indkaldt lejerne til fraflytningssynet med det i lejeloven fastsatte varsel på 1 uge,
 • at lejerne ikke mødte op på synet, hvorved det må lægges til grund, at der ikke er indgået nogen aftale med lejerne om en kortere frist,
 • at lejerne af den grund ikke hæfter for udlejerens krav om istandsættelse.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-180 Ivarsvej 30F, Odense V.
06-02-2024
FRAFLYTNINGSSYNET BLEV AFHOLDT FØR LEJEREN VAR TILSTEDE - UDLEJERS KRAV BORTFALDT
Lejerens repræsentant har den 30. juni 2022 indbragt en tvist om afregning af depositum i forbindelse med fraflytning af ovennævnte lejemål.  Udlejeren er Barfoed Group P/S. Det fremgår af sagen, at lejeren flyttede ind i lejemålet den 1. august 2020, og der blev afholdt et indflytningssyn den 30. juli 2020. Lejeren fik på synet udleveret et eksemplar af indflytningsrapporten. Lejeren opsagde lejemålet den 1. marts 2021, og udlejeren indkaldte lejeren til fraflytningssyn den 14. april 2021 til afholdelse den 20. april 2021. Som følge af at lejeren ikke mødte op på synet, sendte udlejeren et eksemplar af fraflytningsrapporten til lejeren pr. mail samme dag. Udlejeren har sendt en flytteopgørelse til lejeren den 11. juni 2021. Sagen er indbragt, idet lejerens repræsentant ikke kan godkende udlejerens krav om istandsættelse. Lejerens repræsentant har primært gjort gældende, at udlejeren ikke behørigt har indkaldt lejeren til syn. Dette er begrundet i, at udlejeren påbegyndte synet 45 min. før det aftalte tidspunkt, hvorved synes blev gennemført uden lejerens tilstedeværelse. Da lejeren mødte til det aftalte tidspunkt var udlejeren ikke tilstede. Fraflytningssynet var gennemført, og udlejeren sendte efterfølgende rapporten til lejerens mail. Udlejeren begrunder afholdelsen af synet uden lejerens tilstedeværelse med, at der generelt var usikkerhed omkring, hvorvidt lejeren deltog pga. lejerens indlæggelse. Det fremgår af sagen, at lejeren afleverede nøglerne på udlejerens kontor om formiddagen den 20. april 2021 inden synets afholdelse. Fraflytningssynet blev udført den 20. april 2021, kl. 10.30, og ikke som aftalt kl. 11.30. Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 190, vedtaget at lejeren ikke hæfter for udlejerens krav om istandsættelse. Såfremt der skal ske tilbagebetaling til lejer, skal dette ske inden 6 uger fra udlejer har modtaget afgørelsen.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at det følger af lejelovens § 90, stk. 1 og stk., at udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden i forbindelse med indflytningen og udarbejde en indflytningsrapport, og at den indflyttende lejer skal indkaldes til synet, og lejeren skal have udleveret en indflytningsrapport ved synet,
 • at der i forbindelse med lejerens indflytning blev afholdt et indflytningssyn, og at lejeren på synet modtog et eksemplar af indflytningsrapporten,
 • at det følger af lejelovens § 187, stk. 3 (tidligere lejelovens § 98, stk. 3), at ”udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden senest 2 uger efter at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted. Den fraflyttende lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel”,
 • at det følger videre af lejelovens § 187, stk. 4 (tidligere lejelovens § 98, stk 4), at ”udlejeren skal i forbindelse med synet, jf. stk. 3, udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 2 uger efter synet, såfremt lejeren ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten”,
 • at udlejeren den 14. april 2021 indkaldte lejeren til fraflytningssyn den 20. april 2021 kl. 11.30, men at udlejeren påbegyndte synet kl. 10.30, hvorved lejeren blev afskåret fra at deltage i fraflytningssynet,
 • at formalia dermed ikke overholdt som følge af, at udlejeren gennemførte synet på et andet tidspunkt end det aftalte, hvorved lejeren ikke havde mulighed for at deltage i synet,
 • at udlejerens krav om istandsættelse dermed er bortfaldet, jf. lejelovens § 187, stk. 5.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-184, Damhusvej 27, 5000 Odense C
22-01-2024
UDLEJER SVAREDE IKKE HUSLEJENÆVNET - DEPOSITUM SKAL BETALES TILBAGE
Lejers repræsentant indbragte på vegne en tidligere lejer en tvist for huslejenævnet. Tvisten vedrører manglende depositumafregning/lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning. Huslejenævnet har kompetence til at behandle tvisten, jf. lejelovens § 190 jf. § 187.
Huslejenævnet har truffet følgende
AFGØRELSE
1:
Udlejers eventuelle krav på istandsættelse er bortfaldet, jf. lejelovens § 187 stk. 2
Lejer har krav på tilbagebetaling af det fulde depositum kr. 21.600, -
Lejer har krav på en forholdsmæssig refusion af husleje for februar 2023, fastsat til kr. 4.628,57
Lejers samlede tilbagebetalingskrav udgør herefter 26.228,57 kr., hvilket beløb udlejer skal betale til lejer inden 31. december 2023.
Beløbet forrentes, jf. renteloven.
Manglende tilbagebetaling inden den angivne frist kan medføre indberetning til Grundejernes Investeringsfond.
2:
Udlejer pålægges gebyr i medfør af Lov om Boligforhold.
Lejer har fået fuldt ud medhold i sin klage. Udlejer pålægges herefter inden 31. december 2023 at betale 6.597,00 kr. til huslejenævnet jf. lov om boligforhold § 82 stk. 2.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart, sagsadresse Skovkrogen 7, 5500 Middelfart
22-01-2024
UDLEJER OVERHOLDT IKKE FRISTEN FOR INDKALDELSE TIL FLYTTESYN
Lejers repræsentant har på vegne af lejer indbragt sag til Huslejenævnet i Assens Kommune med anmodning om stillingtaget til en fraflytningstvist samt til betaling for renovation udover lejen. Såvel udlejer som lejer har i forbindelse med sagens behandling haft mulighed for at fremsende bemærkninger til nævnet. Der har fundet skriftveksling sted indtil den 18. januar 2023.
Sagsfremstilling:
Lejeforholdet er påbegyndt den 1. marts 2020. Lejer er den 6. maj 2022 skriftligt indkaldt til flyttesyn, der er afholdt den 12. maj 2022.
Huslejenævnets afgørelse og bemærkninger:
Udlejer, der ifølge det oplyste, udlejer mere end en beboelseslejlighed, har ifølge lejelovens § 187, stk. 3 pligt til skriftligt med mindst en uges varsel at indkalde lejer til flyttesyn. Udlejer har ikke iagttaget denne forpligtelse, og han mister derfor retten til at gøre fraflytningskravet gældende overfor lejer, jf. lejelovens § 187, stk. 5.
Vedrørende renovation:
Lejeloven indeholder ikke særskilt hjemmel, som giver udlejer adgang til at udskille en del af lejen til særskilt betaling vedrørende refusion. Renovation må betragtes som en del af driftsudgiften indeholdt i den aftale leje. I en dom afsagt af Højesteret den 30. juli 2009 er dette princip netop fastslået, idet Højesteret udtaler i sine præmisser. ”Lejelovgivningen indeholder ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af leje, der ikke åbner adgang til som tillæg til lejebetaling at lade lejeren dække udlejers driftsudgifter ved refusion. En adgang for udlejer til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver derfor lovhjemmel”. Udlejer skal derfor tilbagebetale lejer de indbetalte acontobeløb, 400 kr. pr. måned fra lejeforholdets start 1. marts 2020 til lejeforholdets ophør.
Huslejenævnet skal afslutningsvist bemærke, at nævnet ikke har taget stilling til eventuelle huslejerestancer, da nævnet kun har taget stilling til de spørgsmål, som lejers repræsentant har indbragt for nævnet ved skrivelse modtaget 24. november 2022.
Kilde: Huslejenævnet i Assens, Strandgade 32, Haarby
15-01-2024
HUSLEJENÆVNET AFGJORDE AT UDLEJER SKULLE TILBAGEBETALE LEJERS DEPOSITUM
Lejeren forbindelse med fraflytning. Der er tale om et fremlejeforhold, hvorved udlejeren pr. 1. august 2021 fremlejede et værelse til lejeren. Lejeren opsagde lejemålet pr. 1. januar 2022, og afleverede nøglerne den 23. januar 2021. Det fremgår af sagen, at der ikke er blevet afholdt indflytningssyn, og der blev ej heller afholdt fraflytningssyn. Der er ikke fremsat istandsættelseskrav. Lejeren har til sagen gjort gældende, at hun skal have hele sit depositum tilbage, da der ikke blev afholdt indflytningssyn, fraflytningssyn eller afsendt rettidig fraflytningsrapport. Udlejeren har gjort gældende, at der er intet belæg for at lejeren ikke skal betale for slid og skader, lejeren har været med til at forårsage.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 190 (tidligere lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4), vedtaget, at lejeren har krav på tilbagebetaling af sit fulde depositum. Lejerens tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger fra udlejerens modtagelse af afgørelsen.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at kravet om skriftlighed og klarhed følger af lejelovens § 187 (tidligere lejelovens § 98, stk. 3-5),
 • at lejelovens § 187, stk 3-5 (tidligere lejelovens § 98, stk. 3-5), alene gælder for udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed,
 • at udlejeren i nærværende sag ikke er omfattet af lejelovens § 187, stk 3-5 (tidligere lejelovens § 98, stk. 3-5), eftersom der er tale om, at udlejeren har udlejet et værelse,
 • at udlejeren alene er omfattet af lejelovens § 187, stk 2 (tidligere lejelovens § 98, stk. 2),
 • at det følger heraf, at udlejerens krav om istandsættelse skal være fremsat over for lejeren inden 2 uger fra fraflytningssynet eller fra fraflytningsdagen,
 • at der ikke er afholdt noget fraflytningssyn, og udlejeren har ikke inden for 2- ugers fristen fremsat krav om istandsættelse over for lejeren,
 • at formalia dermed ikke er overholdt, hvorved udlejeren ikke kan kræve, at lejeren skal betale for istandsættelse, og
 • at lejeren som følge heraf har krav på at få tilbagebetalt sit fulde depositum.
Kilde: Huslejenævnet i Odense, Østre Stationsvej 37M, 2. 5., Odense
08-01-2024
LEJER BLEV KUN PÅLAGT BETALE FOR "PLETMALING" OG RENGØRING
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget lejers repræsentants henvendelse af 11. maj 2023. Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedrørende lejers pligt til istandsættelse i henhold til fraflytningsrapport af 3. maj 2023. Nævnet har på grundlag af de nedenfor anførte oplysninger og retsgrundlag den 27. juni 2023 truffet denne
AFGØRELSE
Huslejenævnet finder, at lejer alene skal betale for pletmaling i henhold til punkt 1- 18 i fraflytningsrapporten af 3. maj 2023 sammenholdt med konkrete billeder, der relaterer sig til disse noter. Huslejenævnet finder endvidere, at lejer skal betale for rengøring i henhold til punkt 19-31 i fraflytningsrapporten af 3. maj 2023 sammenholdt med konkrete billeder, der relaterer sig til disse noter. Huslejenævnet finder ikke, at lejer skal betale for de øvrige rejste krav i henhold til fraflytningsrapporten af 3. maj 2023. Huslejenævnet har ikke taget stilling til konkrete udgifter i forbindelse med ovenstående istandsættelsesarbejder. Nævnets afgørelse skal være efterlevet senest 6 uger fra modtagelse af afgørelsen.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund
 • at udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden, senest 2 uger efter at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted. Den fraflyttende lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel, jf. lejelovens § 187, stk. 3,
 • at udlejeren i forbindelse med synet, jf. stk. 3, skal udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 2 uger efter synet, såfremt lejeren ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten, jf. lejelovens § 187, stk. 4,
 • at flyttesyn har været afholdt den 3. maj 2023 med deltagelse af lejers repræsentant og udlejer,
 • at fraflytningsrapporten er underskrevet af begge parter,
 • at nævnet herefter finder, at udlejer har overholdt formalia i lejelovens § 187, stk. 3 og stk. 4,
 • at nævnet dog finder, at lejer alene skal hæfte for pletmaling og rengøring for så vidt angår punkterne 1-31 i fraflytningsrapporten af 3. maj 2023 henset til de fremsendte billeder,
 • at nævnet har været afskåret fra at besigtige lejemålet på grund af udlejers istandsættelse,
 • at det er en betingelse for udlejers opkrævning af pletmaling og rengøring, at udlejer kan sammenholde noterne fra fraflytningsrapportens side 4 til konkrete billeder, der relaterer sig til den enkelte note,
 • at nævnet med denne afgørelse ikke har taget stilling til udgifternes størrelse, og
 • at at en tvist om konkrete udgifter vil være en ny sag for nævnet.
Kilde: Huslejenævnet i Fåborg-Midtfyn Kommune, sagsadresse Engvangen 34, 5750 Ringe
27-11-2023
UDLEJERS KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Udlejeren Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget lejernes repræsentants henvendelse af 28. juni 2023. Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejerne og udlejer vedrørende udlejers krav på istandsættelse, herunder tilbagebetaling af depositum. Nævnet har på grundlag af de nedenfor anførte oplysninger og retsgrundlag den 4. september 2023 truffet denne
AFGØRELSE
Huslejenævnet finder, at udlejers krav på istandsættelse er bortfaldet, jf. lejelovens § 187, stk. 5 og § 90, stk. 3. Lejerne har herefter krav på tilbagebetaling af depositum og forudbetalt leje udgørende 32.000,00 kr. Nævnets afgørelse skal være efterlevet senest 6 uger efter modtagelse af afgørelsen. Krav forrentes i henhold til rentelovens bestemmelser herom.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at udlejer har flere beboelseslejligheder til udlejning,
 • at udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden, senest 2 uger efter at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted. Den fraflyttende lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel, jf. lejelovens § 187, stk. 3,
 • at udlejeren i forbindelse med synet, jf. stk. 3, skal udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal udleveres til lejeren ved syneeller sendes til lejeren senest 2 uger efter synet, såfremt lejeren ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten, jf. lejelovens § 187, stk. 4,
 • at flyttesyn har været afholdt den 15. marts 2023 uden lejernes deltagelse,
 • at udlejers repræsentant henholder sig til det fremlagte bilag A som værende indkaldelse til flyttesynet,
 • at nævnet ikke finder, at sms-korrespondancen indeholder en indkaldelse til flyttesynet,
 • at nævnet på det grundlag finder, at udlejer ikke har overholdt formalia i lejelovens § 187, stk. 3 og stk. 4,
 • at udlejers krav på istandsættelse herefter bortfalder, jf. lejelovens § 187, stk. 5,
 • at udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, desuden skal syne beboelseslejligheden i forbindelse med indflytningen og udarbejde en indflytningsrapport. Den indflyttende lejer skal indkaldes til synet, jf. lejelovens § 90, stk. 1,
 • at indflytningsrapporten, jf. stk. 1, skal udleveres til lejeren ved synet, evt. i et digitalt dokument, jf. dog § 13, stk. 1. Er lejeren ikke til stede ved synet, eller vil lejeren ikke kvittere for modtagelsen af rapporten, skal rapporten sendes til lejeren senest 2 uger efter synet, jf. lejelovens § 90, stk. 2,
 • at ved overtrædelse af stk. 1 og 2 bortfalder udlejers krav på istandsættelse, jf. lejelovens 90, stk. 3,
 • at nævnet heller ikke finder, at ovenstående formalia i forbindelse med lejernes indflytning er overholdt,
 • at genudlejning har fundet sted pr. 1. april 2023, og at lejerne herefter har krav på tilbagebetaling af depositum og forudbetalt leje, i alt udgørende 32.000,00 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Fåborg-Midtfyn Kommune, sagsadresse Øster Hæsingevej 65, 5600 Faaborg
20-11-2023
UDLEJERS KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget lejers henvendelse af 16. december 2022. Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedr. lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning samt forbrugsopgørelser for vand og varme for regnskabsåret 2021. Nævnet har på grundlag af de nedenfor anførte oplysninger og retsgrundlag den 30. januar 2023 truffet denne
AFGØRELSE
Huslejenævnet finder, at udlejers krav på istandsættelse er bortfaldet, jf. lejelovens § 187, stk. 5. Lejer har derfor krav på tilbagebetaling af depositum. Huslejenævnet finder endvidere, at udlejer har mistet sin ret til at kræve tillægsbetaling fra lejer som opgjort i forbrugsopgørelser af 17. oktober 2022, jf. lejelovens § 75, jf. § 73 og § 79. Nævnets afgørelse skal være efterlevet senest 6 uger efter modtagelse af afgørelsen. Krav forrentes i henhold til rentelovens bestemmelser herom.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden, senest 2 uger efter at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted. Den fraflyttende lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel, jf. lejelovens § 187, stk. 3,
 • at udlejeren i forbindelse med synet, jf. stk. 3, skal udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal udleveres til lejeren ved eller sendes til lejeren senest 2 uger efter synet, såfremt lejeren ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten, jf. lejelovens § 187, stk. 4,
 • at flyttesyn har været afholdt den 24. maj 2022 med deltagelse af lejer og udlejer,
 • at udlejer ikke udleverer synsrapporten til lejer under synet, hvilket anerkendes af udlejer i svar af 3. januar 2023 til nævnet,
 • at det er omtvistet, hvorvidt udlejer den 25. maj 2022 har sendt synsrapporten til lejer,
 • at nævnet herefter ikke finder, at udlejer har overholdt formalia i lejelovens § 187, stk. 3 og stk. 4, at ved overtrædelse af lejelovens § 187, stk. 3 og 4 bortfalder udlejerens krav på istandsættelse efter stk. 1, jf. lejelovens § 187, stk. 5,
 • at lejer dermed har krav på tilbagebetaling af depositum,
 • at for så vidt angår forbrugsregnskabet for varme, så fremgår følgende fakturadatoer på regningerne: 18. december 2021, 29. januar 2022 samt 1. februar 2022,
 • at lejer først har modtaget opgørelsen for varme for regnskabsåret 2021 den 17. oktober 2022,
 • at for så vidt angår forbrugsregnskabet for vand, så fremgår fakturadato 20. januar 2022 på regningen,
 • at lejer først har modtaget opgørelsen for vand for regnskabsåret 2021 den 17. oktober 2022.
Kilde: Huslejenævnet  i Faaborg-Midtfyn Kommune, sagsadresse Østergade 110 B, 5672 Broby
07-06-2023
UDLEJER REJSTE IKKE ISTANDSÆTTELSESKRAV OVERFOR LEJER INDENFOR FRISTEN PÅ 2 UGER
Ved skrivelse har lejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune med anmodning om stillingtagen til fraflytningstvist.
Såvel udlejer som lejer har i forbindelse med sagens behandling haft mulighed for at fremsende bemærkninger til nævnet.
Det fremgår af sagens oplysninger, at lejeforholdet er påbegyndt den 15. maj 2022 og fraflyttet den 1. oktober 2022. Lejer har indbetalt et depositum på 15.000 kr.
HUSLEJENÆVNETS AFGØRELSE OG BEGRUNDELSE:
Vedrørende erstatning for udlejers ejendele:
Det ligger uden for nævnets kompetence at tage stilling til, om lejer er erstatningsansvarlig i forhold til beskadigelse/ bortfjernelse af udlejers ejendele. Udlejers eventuelle erstatningskrav skal gøres gældende under et civilt søgsmål.
Vedrørende lejers betaling for vand og varme samt tilbagebetaling af depositum:
Der er ikke afholdt flyttesyn, og udlejer har ikke indenfor fristen på 2 uger efter lejers fraflytning fremsat fraflytningskrav overfor lejer. Udlejer har derfor mistet retten til at gøre et fraflytningskrav gældende og skal derfor tilbagebetale lejer det indbetalte depositum, jf. lejelovens § 187, stk. 2 (tidligere lejelovens § 98, stk. 2).
Dog skal der i det økonomiske opgør mellem parterne fratrækkes den samlede udgift til varme, der er beregnet i udlejers skrivelse af den 21. november 2022, jf. bilag 29, hvorimod lejer skal have yderligere 250 kr. vedrørende a conto betalinger til vand tilbagebetalt vedrørende halvdelen af maj måned.
Udlejer skal herefter tilbagebetale lejer følgende beløb, der er opgjort med udgangspunkt i udlejers opgørelse af den 21. november 2022: depositum 15.000 kr. – 748,80 kr., i alt 14.251,20 kr.
Kilde: Huslejenævnet  i Assens Kommune, sagsnr. 22 18483
08-05-2023
LEJER HAVDE KRAV PÅ TILBAGEBETALING AF DEPOSITUM IALT 8.125,00 KR.
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget lejers henvendelse. Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedr. tilbagebetaling af depositum udgørende i alt 8.125,00 kr. i forbindelse med lejers fraflytning.
Nævnet har på grundlag af de nedenfor anførte oplysninger og retsgrundlag den 30. januar 2023 truffet denne
AFGØRELSE
Huslejenævnet finder, at udlejers krav på istandsættelse er bortfaldet, jf. lejelovens § 187, stk. 5. Lejer har derfor krav på tilbagebetaling af depositum udgørende i alt 8.125,00 kr. Nævnets afgørelse skal være efterlevet senest 6 uger efter modtagelse af afgørelsen. Krav forrentes i henhold til rentelovens bestemmelser herom.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden, senest 2 uger efter at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted. Den fraflyttende lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel, jf. lejelovens § 187, stk. 3,
 • at udlejeren i forbindelse med synet, jf. stk. 3, skal udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 2 uger efter synet, såfremt lejeren ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten, jf. lejelovens § 187, stk. 4,
 • at flyttesyn har været afholdt den 6. juli 2022 med deltagelse af lejer og udlejer,
 • at udlejer ikke udleverer synsrapporten til lejer under synet eller efterfølgende sender synsrapporten til lejer, hvilket anerkendes af udlejer,
 • at nævnet herefter ikke finder, at udlejer har overholdt formalia i lejelovens § 187, stk. 3 og stk. 4,
 • at ved overtrædelse af lejelovens § 187, stk. 3 og 4 bortfalder udlejerens krav på istandsættelse efter stk. 1, jf. lejelovens § 187, stk. 5,
 • at lejer dermed har krav på tilbagebetaling af depositum udgørende i alt 8.125,00 kr.
Kilde: Huslejenævnet  i Faaborg-Midtfyn Kommune, sagsnr. 03.09.09-G01-22-22 Bøjdenvej 4B, 5772 Kværndrup
21-04-2023
SYNSRAPPORTEN VAR IKKE UDFYLDT KORREKT - UDLEJERS KRAV BORTFALDT
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget lejers henvendelse af 7. oktober 2022. Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedr. tilbagebetaling af depositum i forbindelse med lejers fraflytning. Nævnet har på grundlag af de nedenfor anførte oplysninger og retsgrundlag den 7. november 2022 truffet denne
AFGØRELSE
Huslejenævnet finder, at udlejers krav på istandsættelse er bortfaldet, jf. lejelovens § 187, stk. 5. Lejer har derfor krav på tilbagebetaling af det fulde depositum udgørende i alt 18.000 kr., jf. lejekontraktens § 4.
Nævnet finder endvidere, at lejer med afgørelsen har fået fuldt ud medhold. Udlejer skal dermed betale 6.102,00 kr. til nævnet, jf. Lov om Boligforhold § 82, stk. 2.
Nævnets afgørelse skal være efterlevet senest 6 uger efter modtagelse af afgørelsen.
Krav forrentes i henhold til rentelovens bestemmelser herom.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden, senest 2 uger efter at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted. Den fraflyttende lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel, jf. lejelovens § 187, stk. 3,
 • at udlejeren i forbindelse med synet, jf. stk. 3, skal udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 2 uger efter synet, såfremt lejeren ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten, jf. lejelovens § 187, stk. 4,
 • at flyttesyn har været afholdt den 18. juli 2022 med lejers deltagelse,
 • at udlejer ikke har udfyldt synsrapporten korrekt for så vidt angår, hvilke arbejder lejer hæfter for,
 • at nævnet på det grundlag ikke finder, at udlejer har overholdt formalia i lejelovens § 187, stk. 3 og stk. 4,
 • at ved overtrædelse af lejelovens § 187, stk. 3 og 4 bortfalder udlejerens krav på istandsættelse efter stk. 1, jf. lejelovens § 187, stk. 5,
 • at udlejer fremsender flytteopgørelse til nævnet den 1. november 2022 hvoraf fremgår, at udlejer fratrækker udgifter til nedrivning af køkkenskab og emhætte samt reetablering igen,
 • at udlejer dog ikke med rette kan opkræve lejer herfor, da udlejer ikke har overholdt formalia, jf. ovenstående,
 • at lejer dermed har krav på tilbagebetaling af det resterende depositum således, at lejer i alt får det fulde depositum tilbage udgørende samlet 18.000,00 kr.,
 • at nævnet med afgørelsen giver lejer fuldt ud medhold, og
 • at det herefter følger af Lov om Boligforhold § 82, stk. 2, at udlejer skal betale 6.102,00 kr. til huslejenævnet, når lejeren får fuldt ud medhold i nævnet. Udlejer vil modtage faktura.
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Algade 26, 1. th., 5750 Ringe
13-01-2023
UDLEJERS FEJLAFKRYDSNING MEDFØRTE AT EN REDUKTION PÅ 7.000,00 KR.
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget lejers henvendelse. Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedr. lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning, manglende flytteafregning samt manglende aflæsning for el, vand og gas pr. 30. november 2021. Nævnet har på grundlag af de nedenfor anførte oplysninger og retsgrundlag den 2. maj 2022 truffet denne
AFGØRELSE
Huslejenævnet finder, at lejer hæfter for udlejers krav på istandsættelse med undtagelse af krav vedr. maling af træværk. Nævnet fastsætter udgiften skønsmæssigt til 7.000,00 kr. som dermed skal fratrækkes udlejers samlede krav mod lejer.
Nævnet godkender herefter udlejers krav, jf. opgørelse af 14. april 2022, med undtagelse af ovenstående udgift.
Nævnet finder endvidere, at lejer alene hæfter for el, vand og gas til og med 30. november 2021.
Nævnets afgørelse skal være efterlevet senest 6 uger efter modtagelse af afgørelsen.
Krav forrentes i henhold til rentelovens bestemmelser herom,
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at udlejer har overholdt formalia i lejelovens § 9 vedr. lejers indflytning,
 • at udlejer har overholdt formalia i lejelovens § 98 vedr. lejers fraflytning,
 • at udlejer i flytterapporten vedrørende træværk har afkrydset både ”lejer” og ”udlejer”,
 • at udlejer dermed for så vidt angår træværk ikke har reklameret tilstrækkeligt specifikt overfor lejer,
 • at nævnet dermed finder grundlag for at tilsidesætte udlejers krav på istandsættelse for så vidt angår maling af træværk,
 • at nævnet fastsætter udgiften til maling af træværk skønsmæssigt til 7.000,00 kr., som dermed skal fratrækkes udlejers samlede krav mod lejer, at lejer hæfter for el, vand og gas i boperioden, dvs. til og med 30. november 2021,
 • at nævnet herefter ikke finder grundlag for at tilsidesætte udlejers øvrige krav i forbindelse med lejers fraflytning, som dermed godkendes.
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Rosenvej 7, 5792 Årslev
16-12-2022
UDLEJERS ISTANDSÆTTELSESKRAV VAR FREMSENDT FORSENT
Lejers Ved skrivelse modtaget den 15. oktober 2021 har lejers repræsentant indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune med anmodning om stillingtaget til en fraflytningstvist samt stillingtagen til betaling af husleje i opsigelsesperioden.
Lejeforholdet er påbegyndt den 1. september 2020, og lejeaftalen er indgået på typeformular A, 9. udgave. Lejer har opsagt lejemålet den 16. april 2021 og er fraflyttet den 17. juli 2021. Ifølge det oplyste, har der været foretaget en hurtig besigtigelse af lejemålet samme dag, hvor både lejer og udlejer var til stede. Den 11. august 2021 har udlejer i en sms fremsat krav om maleristandsættelse med 8.000 kr. og rengøring med 1.000 kr. Såvel udlejer som lejer har i forbindelse med sagen haft mulighed for at fremsende bemærkninger til nævnet. Der har fundet skriftveksling sted indtil den 14. december 2021.  
Huslejenævnets afgørelse og begrundelse:  
Vedrørende istandsættelseskrav:
Formalia i forbindelse med lejers fraflytning er ikke overholdt, idet udlejer ikke rettidigt har fremsat fraflytningskrav mod lejer, hvorfor udlejer har mistet retten til at gøre fraflytningskravene gældende jf. lejelovens § 98, stk. 2. Udlejer skal derfor tilbagebetale lejer det indbetalte depositum.
Vedrørende betaling af leje i opsigelsesperioden:
Lejer skal betale leje i opsigelsesperioden, bortset leje for uge 30, da udlejer har bekræftet, at den nye lejer har disponeret over lejemålet fra uge 30.  
Kilde: Huslejenævnet i Assens kommune, sagsid. 21 18521 - sagsadresse Ramsherred 12, Aarup
25-11-2022
UDLEJER OVERHOLDT IKKE FORMALIA VED LEJERS FRAFLYTNING - NY EJER
Lejers advokat har indbragt en fraflytningstvist for huslejenævnet. Huslejenævnet har kompetence til at behandle fraflytningstvisten, jf. lejelovens § 106 stk. 1, nr. 4. Ejendommen er ved skøde af 29. november 2021 overdraget fra den oprindelige ejer til en ny ejer. Den nye ejer er således sagspart i tvisten. Huslejenævnet har gennemgået sagens dokumenter og på den baggrund truffet følgende
AFGØRELSE
Den nye ejer skal tilbagebetale det fulde depositum 13.500,00 til lejer. Beløbet forrentes i henhold til renteloven.
Manglende tilbagebetaling inden den angivne frist kan medføre indberetning til Grundejernes Investeringsfond.
SAGSFREMSTILLING/BEGRUNDELSE:
Lejemålet blev påbegyndt 1. juni 2008 og der blev i forbindelse med indflytningen indbetalt kr. 13.500, - i depositum.
Lejer opsagde lejemålet den 21. september 2021 og oplyste i den forbindelse, at han ville fraflytte 1. oktober 2021.
På baggrund af opslag i ejerregisteret må det lægges til grund, at Tormac Aps på fraflytningstidspunktet forestod udlejning af mere end ét boliglejemål.
Lejer har oplyst, at der ikke er indkaldt til fraflytningssyn eller fremsat krav i en fraflytningsrapport.
Lejer har fremlagt skrivelse fra Tormac Aps til Middelfart Advokaterne i hvilken skrivelse Tormac Aps afviser, at lejer har krav på til tilbagebetaling af depositum, idet Tormac Aps oplyser at have lidt et tab ved bortsalg af ejendommen på grund af ejendommens vedligeholdelsesstand.
Ejendommen er pr. 29. november 2021 overdraget til den nye ejer, som herefter er indtrådt i den oprindelige ejers pligter i forhold til lejer, jf. lejelovens § 7. Det er således den nye ejer, der er sagspart i sagen.
Nævnet har anmodet om udtalelse i sagen ved breve af 25. januar 2022 og 21. februar 2022, men har ikke modtaget svar i sagen.
I medfør af boligreguleringslovens § 42 stk. 2 har nævnet fortolket tavsheden til gunst for lejer.
Nævnet har således lagt til grund, at der ikke er indkaldt til fraflytningssyn eller udarbejdet fraflytningsrapport, jf. herved lejelovens § 98 stk. 3 og stk. 4.
I medfør af lejelovens § 98 stk. 5 er udlejers krav på istandsættelse af lejemålet således bortfaldet.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart, sagsid. 2022-001720-13 - Østergade 3 i Gelsted
03-11-2022
DER VAR FORETAGET ÆNDRINGER AF TYPEFORMULAREN FOR LEJEKONTRAKTEN
Ved skrivelse modtaget den 4. august 2021 har lejers repræsentant indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune med anmodning om stillingtagen til vandregnskab, særskilt betaling for renovation samt istandsættelseskrav. Lejeforholdet er påbegyndt den 1. juli 2020 på typeformular A, som der er foretaget ændringer i. Der er den 11. april 2021 skriftligt indkaldt til flyttesyn, der er gennemført den 17. april 2021. Såvel udlejer som lejer har i forbindelse med sagen haft mulighed for at fremsende bemærkninger til nævnet. Der har fundet skriftveksling sted indtil den 14. september 2021.
Huslejenævnet afgørelse og begrundelse:
Der er foretaget ændringer af typeformularen for lejekontrakten, og lejeaftalen er herefter ikke indgået på en gyldig typeformular, jf. lejelovens § 5, stk. 2. Lejer hæfter derfor ikke for istandsættelseskravet. Nævnet skal samtidig bemærkes, at synsrapporten ikke er korrekt udfyldt. Udlejer skal tilbagebetales hele den indbetalte depositum til lejer.
Vedr. renovation: Lejeloven indeholder ikke særskilt hjemmel, som giver udlejer adgang til at udskille en del af lejen til særskiltbetaling vedrørende refusion. Renovation må betragtes som en del af driftsudgiften indeholdt i den aftalte leje. I en dom afsagt af Højesteret den 30. juli 2009 (30- 6206GD2009.49) er dette princip netop fastslået, idet Højesteret udtaler i sin præmisser ”Lejeloven indeholder ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af leje, der ikke åbner adgang til som tillæg til lejebetaling af lade lejeren dække udlejers driftsudgifter ved refusion. En adgang for udlejer til at udskille dele af lejen til Særskilt betaling ved refusion kræver derfor lovhjemmel”. Lejer skal tilbagebetales 2.743,96 kr. + 685,99 kr. = 3.429,95 kr. : 12 mdr. X 10 mdr. = 2.858,29 kr. Der følger af boligreguleringslovens § 17, stk. 3, at tilbagebetalingskrav forrentes fra betalingstidspunktet med en årlig rente, der svarer til den rente, der er fastsat efter § 5 stk. 1 og 2 i lov om renter ved forsinket betaling mv.
Vedr. vandregnskab: Da udlejer ikke har aflagt gyldigt forbrugsregnskab i overensstemmelse med reglerne i lejelovens kapitel VII og ej heller har fremlagt dokumentation for lejers forbrug af vand, skal udlejer tilbagebetale lejer 12.141,71 kr. Der følger af boligreguleringslovens § 17, stk. 3 at tilbagebetalingskrav forrentes fra betalingstidspunktet med en årlig rente, der svarer til den rente, der er fastsat efter § 5 stk. 1 og 2 i lov om renter ved forsinket betaling mv.
Tillægsgebyr: Nævnet bemærker, at afgørelsen er truffen i henholdt til boligreguleringslovens § 42, stk. 2. Nævnet pålægger derfor udlejer at betale et tillægsgebyr på 6.024 kr. til Huslejenævnet, idet lejeren har fået fuld medhold i nævnet. Der vil blive fremsendt en særskilt faktura, hvor betalingsfristen blandt andet vil fremgå.
Kilde: Huslejenævnet i Assens, sagsid. 21 13976
27-01-2022
KRAVET OM ISTANDSÆTTELSE VAR IKKE TILSTRÆKKELIGT SPECIFICERET HVORFOR DET BORTFALDT
Lejers advokat har på vegne den tidligere lejer den 4. november 2020 indbragt sag for huslejenævnet. Sagen vedrører uenighed i forhold til depositumafregning, herunder lejers pligt til istandsættelse. Huslejenævnet har behandlet sagen i medfør af lejelovens § 106 stk. 1 nr. 4 og truffet følgende
AFGØRELSE:
Nævnets flertal har vedtaget
 • at udlejer har fortabt sit krav på istandsættelse jf. lejelovens § 98 stk. 2, allerede fordi kravet ikke rejst tilstrækkeligt specificeret.
Lejer har krav på tilbagebetaling af det fulde depositum
Nævnets mindretal har stemt for
 • at kravet er rejst tilstrækkeligt specificeret og at udlejer har krav på istandsættelse af det lejede
Der træffes afgørelse i overensstemmelse med flertallet:
Inden 1. april 2021 skal udlejer tilbagebetale det fulde depositum kr. 16.800,- til lejer
Beløbet forrentes jf. boligreguleringslovens § 17 stk. 3
Manglende tilbagebetaling inden den angivne frist kan medføre indberetning til Grundejernes Investeringsfond, jf. lejelovens § 113a.
SAGSFREMSTILLING/BEGRUNDELSE:
Lejemålet er påbegyndt den 1. februar 2016 og fraflyttet  den 14. august 2020.
I forbindelse med fraflytningen blev der afholdt fraflytningssyn og udlejer udarbejdede en seddel, benævnt byggesyn 14/8 20. Sedlen er underskrevet af begge parter.
Det er angivet, at følgende skulle istandsættes:
·        males hele vejen rundt
·        1. sal farvet vægge 50/50
·        Reparation af kakkelovn
·        Reparation af udvendig trappe
·        Rude i kælder
Den 3. oktober 2020 har udlejer afleveret en fraflytningsopgørelse til lejer.
Følgende fremgår:
·        Maling af stueplan                    21.875
·        50% af 1. sal                           10.425
·        Rep.kakkelovn                           1.500
·        Rep. Trappe                               1.500
·        Rude                                           750
I alt                                         36.050,00
Depositum                                 16.800,00
At betale                                   19.250,00
Nævnets flertal:
Huslejenævnets flertal har lagt vægt på, at udlejer ifølge det oplyste alene udlejer en beboelseslejlighed og således ikke er omfattet af pligt til at afholde flyttesyn.
Flertallet finder, at lejers underskrift på byggesynssedlen alene kan tages til indtægt for at lejer har modtaget sedlen.
Det følger af lejelovens § 98 stk. 2 at udlejer skal rejse krav på istandsættelse inden 14 dage efter fraflytning. Der er ikke formkrav til på hvilken måde istandsættelseskrav skal rejses. Imidlertid er det et krav, at kravene rejses med en tilstrækkelig klar og tydelig specifikation, så det er utvetydigt hvilke krav, der rejses.
Flertallet finder ikke at ”flytterapporten” benævnt byggesyn har en tilstrækkelig specifikation og entydighed i forhold hertil.
Selvom udlejer alene forestår udlejning af et beboelseslejemål, har udlejer således risikoen for, at det ikke entydigt og specificeret kan fastslås, hvilke istandsættelseskrav der er rejst.
Flertallet bemærker endvidere at dele af de udførte arbejder vedrører vedligeholdelsesarbejder, hvor udlejer har vedligeholdelsesforpligtelsen.
På den baggrund finder nævnets flertal, at udlejers istandsættelseskrav er bortfaldet, hvorefter lejer har krav på tilbagebetaling af det fulde depositum.
Nævnets mindretal:
Nævnets mindretal har fundet at udlejers reklamation opfylder de krav til specifikation man med rette kan forlange af en udlejer, der alene forestår udlejning af et beboelseslejemål.
Pligten til at afholde fraflytningssyn gælder, efter reglerne i lejelovens § 98, stk. 3 og 4, for udlejere, som udlejer mere en end én beboelseslejlighed på det tidspunkt, hvor fraflytningssynet afholdes.
Det er uomtvistet i denne sag, at udlejer ikke er omfattet af lejelovens § 98, stk. 3, hvilket samtidig fører til, at udlejer heller ikke omfattes af krav om skriftlighed i fraflytningsrapporten, jf. lovens § 98, stk. 4.  Udlejer er således alene forpligtet til inden for en frist på 2 uger at rejse krav om istandsættelse, jf. lovens § 98, stk. 2.
Der kan således ikke udledes af lovens bestemmelse, at udlejere af et enkelt boliglejemål skal fremsætte et skriftligt krav om istandsættelse af det lejde.
I Vejledning nr. 10936 af 21. oktober 2015 om ind- og fraflytningssyn fremgår det endvidere, at ”Der stilles ikke formkrav til fraflytningsrapporten. Rapporten kan således udarbejdes på den måde, som udlejeren finder mest hensigtsmæssig og bedst egner sig til den pågældende ejendom.”
Da udlejer således ikke har være forpligtet til at udarbejde en skriftlig rapport, hvortil der i øvrigt ikke gælder nogen formkrav, kan der ikke lægges en særlig rigid fortolkning af formen til kravenes fremsættelse.
I nærværende sag er lejemålet uomtvistet gennemgået af parterne indenfor tidsfristen, omfang af istandsættelse er påpeget overfor lejer og dennes repræsentanter, og der er udfærdiget et notat, som sammenfatter det aftalte. Det udfærdigede notat har efter min opfattelse karakter af en fraflytningsrapport da det efter ordlyden i kravene må være tilstrækkeligt klart for lejer, hvilket krav der er rejst.
Udlejers krav om maleristandsættelse underbygges desuden af de fremlagte billeder, som viser flere huller i, og mærker på, lejemålets vægge.
Jeg finder derfor, at udlejer har foretaget det fornødne for at dokumentere sit istandsættelseskrav, og på det foreliggende grundlag kan kræve maleristandsættelse af lejemålet
Jeg stemmer derfor for at godkende udlejers krav på maleristandsættelse.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart, sagsid. 2020-015375-21
18-01-2022
LEJEAFTALEN INDGÅET PÅ UGYLDIG TYPEFORMULAR - UDLEJER KUNNE IKKE KRÆVE ISTANDSÆTTELSE
Ved skrivelse modtaget den 10. december 2020 har lejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune med anmodning om stillingtagen til fraflytningstvist. Lejeforholdet er påbegyndt den 1. april 2016. Lejeaftalen er indgået på ugyldig typeformular A, 8. udgave. Lejer har indbetalt et depositum på 12.000 kr. Såvel udlejer som lejer har i forbindelse med sagen haft mulighed for at fremsende bemærkninger til nævnet. Der har fundet skriftveksling sted indtil den 13. januar 2021.
Huslejenævnets afgørelse og begrundelse:
Lejeaftalen er indgået på forkert typeformular, hvorfor lejelovens almindelige bestemmelser finder anvendelse, jf. lejelovens § 5 stk. 2. Udlejer har således haft vedligeholdelsespligten og kan ikke rette noget krav mod lejer om istandsættelse af lejemålet efter lejers fraflytning.
Udlejer skal tilbagebetale den indbetalte depositum på 12.000 kr. til lejer.
Tillægsgebyr:
Det fremgår af boligreguleringslovens § 39 stk. 2, at udlejer skal betale et beløb på 6.000 kr. (2020 niveau) til Huslejenævnet, når lejer har fået fuld medhold i nævnet.
Nævnet bemærker at afgørelsen er truffen i henhold til boligreguleringslovens § 42, stk. 2. Nævnet pålægger derfor udlejer at betale tillægs gebyr på 6.000 kr. til Huslejenævnet, idet lejeren har fået fuld medhold i nævnet.
Kilde: Huslejenævnet i Assens, sagsid. 20 23618
13-01-2022
MANGLENDE SVAR - UDLEJER SKAL TILBAGEBETALE DEPOSITUM  SAMT BETALE GEBYR
Ved brev af 11. marts 2021 har den tidligere lejer, indbragt en sag for huslejenævnet, om afregning af depositum i forbindelse med fraflytning.
Nævnet har gennemgået sagens bilag og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør lejelovens § 106, stk. 4, jf. boligreguleringslovens § 42, stk. 2 vedtaget at fastslå, at lejerne har krav på tilbagebetaling af 9.000,00 kr., svarende til lejers depositum.
Såfremt der skal ske tilbagebetaling til lejer, skal dette ske inden 6 uger fra udlejer har modtaget afgørelsen.
Nævnet har endvidere beslutte at pålægge udlejeren at betale et tillægsgebyr på 6.024,00 kr.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at der er afsendt   høringsbrev af 18. marts 2021 til udlejer. Da udlejer ikke reagerede herpå, blev der afsendt rykkerbreve henholdsvis d. 6. april 2021 og d. 21. april   2021, disse breve er også ubesvaret,
 • at udlejer i samtlige breve er blevet informeret om virkningen af manglende udtalelse, idet der er henvist og citeret fra Boligreguleringslovens § 42, stk. 2. Afgørelsen er truffet i henhold til denne bestemmelse.
BEMÆRKNINGER
Det fremgår af lejelovens § 113 a, at hvis udlejer ikke efterlever huslejenævnets afgørelse, skal huslejenævnet indberette det til Grundejernes Investeringsfond.
Det er lejer eller lejers repræsentant, der skal sørge for at give besked til huslejenævnet, hvis udlejeren ikke har overholdt afgørelsen.
Viser det sig, at ejeren i en periode på 2 år ikke har overholdt tre eller flere afgørelser, kan ejer få frakendt retten til at administrere sine ejendomme.
Huslejenævnet oplyser endvidere, at i sager, hvor lejeren får helt eller delvis medhold, skal udlejeren inden 2 uger fra modtagelsen af den endelige afgørelse skriftligt meddele samtlige lejere eller beboerrepræsentationen i ejendommen om afgørelsens indhold. Bestemmelsen gælder ikke for husordenssager
Kilde: Huslejenævnet i Odense, sagsnr. 21-071
16-12-2021
EN DEL AF FRAFLYTNINGSKRAVET VAR IKKE TILSTRÆKKELIG TYDELIGT FREMSAT
Lejers repræsentant har ved skrivelse indbragt sag for huslejenævnet. Sagen vedrører uenighed om lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning/tilbagebetaling af depositum.Huslejenævnet har behandlet sagen i medfør af lejelovens§ 106 stk. 1 nr. 4 og truffet følgende
AFGØRELSE:
Lejer skal betale for maleristandsættelse, gulvslibning mv. af lejemålet, opgjort til kr. 30.790,64jf. lejelovens § 98 stk. 1
Lejer skal ikke betale for havearbejde, montage af rottenet og rengøring af kælder, opgjort til 11.187,50 , jf lejelovens § 98 stk. 1 e.c. og stk. 2.
SAGSFREMSTILLING/BEGRUNDELSE
Lejemålet er påbegyndt den 15. februar 2018. Det er aftalt at lejer har den indvendige vedligeholdelsespligt. Det er ikke aftalt, at lejer har overtaget pligt til vedligeholdelse af haven. Det fremgår bl.a. af lejekontrakten, at lejemålet overtages nymalet på samtlige malbare flader og med nylakerede gulve. Udlejer har givet tilladelse til, at der holdes hund i lejemålet.
Der er afholdt indflytningssyn og udarbejdet indflytningsrapport underskrevet af lejerne. Af rapporten fremgår bl.a. at lejemålet nyistandsat i forhold vægge, lofter, træværk og gulve mv.
Lejer har 24. februar 2018 fremsendt fejl og mangelliste. Listen vedrører ikke de af udlejer fremsatte fraflytningskrav.
Der er indkaldt til og afholdt fraflytningssyn 19. maj 2020. Fraflytningsrapport er underskrevet af parterne.
Parterne har fremlagt fotomateriale.
I fraflytningsrapporten stilles krav om malerarbejde, gulvslibning mv, svarende til faktura, opgjort til 30.790,64
I fraflytningsrapporten stilles endvidere krav om haveistandsættelse. Kravet afvises, da lejer ikke har overtaget pligten til at vedligeholde haven, jf. lejelovens § 98 stk. 1 ec.
I fraflytningsrapporten er angivet at der skal ske oprydning/rengøring i kælder. Kravet er mærket R/U. Af rapporten fremgår, at bogstavet R betyder rengøring, hvorimod bogstavet U betyder udlejer. Kravet er således ikke rejst med tilstrækkelig tydelighed overfor lejer jf. lejelovens § 98 stk. 2 og afvises allerede af den grund.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune, sagsnr. 2021-000995-31
03-12-2021e
AFTALT AT LEJEMÅLET VAR RØGFRIT OG AT LEJER SKULLE RENSE FYRET
Udlejers repræsentant har ved skrivelse af indbragt sag for huslejenævnet, Sagen vedrører uenighed om lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning, som opgjort i fraflytningsrapport.
Nævnet har behandlet sagen i medfør af lejelovens § 106 stk. 1. nr. 4, besigtiget lejemålet sammen med parterne og truffet følgende
AFGØRELSE:
I medfør af lejelovens § 98 stk. 1 jf. § 25 skal lejerne skal som følge af misligholdelse betale for følgende istandsættelsesarbejder:
 • Rengøring af fyr i kælder
 • Hovedrengøring på grund af rygning i lejemålet
 • Betaling af maling med 1x nikotinspærre på lofter, vægge og træværk
 • Udskiftning af kompositkøkkenvask
 • 50 % af udgiften til udskiftning af 72 m2 laminatgulv
SAGSFREMSTILLING/BEGRUNDELSE:
Der er anvendt en uautoriseret blanket som kontrakt, hvorfor bestemmelsen i § 8 om, at lejer har den indvendige vedligeholdelsespligt, ikke kan gøres gældende.
Udlejer forestår udlejning af mere end et beboelseslejemål.
Af lejekontraktens § 11 fremgår blandt andet at lejemålet er røgfrit og at lejer skal vedligeholde fyret med rensning.
Formalia i forbindelse med indkaldelse til flyttesyn, afholdelse af dette og efterfølgende fremsendelse af flytterapport er overholdt.
Udlejer har fremsat omfattende istandsættelseskrav for misligholdelse.
På baggrund af sagens dokumenter og det under besigtigelsen konstaterede, har nævnet lagt til grund, at der er røget i ikke ubetydeligt omfang i lejemålet, og at fyret ikke var rengjort ved fraflytningen.
Nævnet har derfor vedtaget, at lejer hæfter for merudgifter ved rengøring og maling af lejemålet begrundet i rygning. Sidstnævnte i form af 1x nikotinspærre på lofter, vægge og træværk.
Udlejer har anført, at der skal udskiftes 72 m2 gulv. På baggrund af antallet og karakteren af skaderne på gulvene har nævnet skønsmæssigt nedsat lejers hæftelse til halvdelen af udgiften hertil.
Hakket i køkkenvasken har ligeledes karakter af misligholdelse, hvorfor lejerne hæfter herfor.
Nævnet har ikke fundet belæg for at pålægge lejer yderligere istandsættelsesarbejder.
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune, sagsnr. 2020-011075-12 i ejendommen Store Landevej 123 Aarup.
19-01-2021
BRUGTE UGYLDIG LEJEKONTRAKT HVORFOR LEJER IKKE HAVDE PLIGTEN TIL INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE
Lejeren har indbragt sagen fordi denne endnu ikke har modtaget sit depositum retur efter fraflytning.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, vedtaget,
 • at lejeren har krav på at få tilbagebetalt hele sit depositum, nøgledepositum samt ekspeditionsgebyr, i alt kr. 12.825,00, og
 • at lejeren hæfter for husleje indtil 31. august 2019.
Der skal ske tilbagebetaling til lejeren inden 6 uger fra udlejerens modtagelse af afgørelsen.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at lejeaftalen er indgået på typeformular A, 8. udgave, der på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse ikke var en autoriseret lejeaftale,
 • at som følge deraf er det udlejeren, der har pligten til indvendig vedligeholdelse med maling, hvidtning, tapetsering samt gulvbehandling, jf. Vestre Landsretsdom B-0379-05 af 20. januar 2006,
 • at der ikke i lejekontraktens § 11 er indgået aftale om, at lejeren hæfter for istandsættelse af det lejede ved fraflytning,
 • at det i øvrigt fremgår af lejekontraktens § 11, at det lejede er overtaget som beset,
 • at lejeren ikke kan pålægges af aflevere det lejede i en bedre stand, end den hvori den blev overtaget, jf. lejelovens § 98, stk. 1, sidste punktum,
 • at udlejeren i øvrigt ikke har rejst nogen krav om istandsættelse over for lejeren i forbindelse med fraflytning af det lejede, og
 • at lejeren dermed kan kræve tilbagebetaling af depositum.
For så vidt angår betaling af leje har nævnet lagt til grund,
 • at lejeren pr. sms den 30. juli 2019 ophævede lejemålet, og oplyste udlejeren, at lejeren fraflyttede lejemålet den 31. juli 2019,
 • at meddelelsen om ophævelse ikke er sket skriftligt over for udlejeren, idet en sms ikke kan sidestilles med en skriftlig meddelelse, og
 • at nævnet derefter finder, at lejeren hæfter for 1 måneds leje efter nøglernes aflevering, dvs. til og med 31. august 2019.  
Kilde: Huslejenævnet i Odense, sagsnr. 19-276 ejendommen Filosofgangen 14, Odense
09-12-2020
IKKE RETTIDIGT FREMSAT KRAV OM ISTANDSÆTTELSE - DEPOSITUM SKULLE TILBAGEBETALES
Sagen vedrører uenighed i forhold til tilbagebetaling af depositum kr. 27.900,- samt lejers eventuelle krav på refusion af leje for perioden 20. november 2019 – 30. november 2019, opgjort til kr. 3.100,-
Huslejenævnet har behandlet sagen i medfør af lejelovens § 106 stk. 1, nr. 1 og truffet følgende
AFGØRELSE:
Inden 1. august 2020 tilbagebetaler udlejer det fulde depositum og leje for 20. november 2019- 30. november 2019 til lejer, i alt kr. 31.000,- til lejer.
Beløbet forrentes, jf. boligreguleringslovens § 17, stk. 3.
Manglende tilbagebetaling inden den angivne tidsfrist kan medføre indberetning til G.I., jf. Lejelovens § 113a stk. 4, 2. pkt., såfremt huslejenævnet bliver gjort opmærksom herpå.
BEGRUNDELSE:
Lejemålet er påbegyndt den 1. december 2018 og indgået på en typeformular A 9.
Huslejenævnet har lagt følgende til grund:
 • at lejemålet er opsagt til 1. december 2019,
 • at lejemålet er stillet til udlejers disposition den 15. november 2019,
 • at ny lejer har overtaget lejemålet den 20. november 2019,
 • at udlejer herefter ikke har krav på lejebetaling af fraflyttende lejer, jf. lejelovens § 86, stk. 3,
 • at udlejer ikke har fremsat krav om istandsættelse indenfor 14 dages fristen, angivet i lejelovens § 98 stk. 2,
 • at udlejers eventuelle krav på lejers istandsættelse herefter er bortfaldet,
 • at udlejer ikke har besvaret huslejenævnets skrivelser af henholdsvis 19. februar 2020 og 9. marts 2020.
Huslejenævnet har i medfør af boligreguleringslovens § 42, stk. 2 fortolket udlejers tavshed til fordel for modparten.
GEBYR
Idet lejeren har fået fuldt medhold i nævnet pålægges udlejeren at betale et tillægsgebyr på 2.165 kr. til Huslejenævnet jf. boligreguleringslovens § 39, stk. 2.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart, sagsnr. 2020-002886-19 ejendommen Øster Alle 47 A, Middelfart
03-12-2020
LEJER SKULLE IKKE BETALE UDGIFTEN 1/10 AF OMKOSTNINGEN TIL TAPETSERING AF LEJEMÅLET
Ved skrivelse har lejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune med anmodning om stillingtagen til fraflytningstvist.
Sagsfremstilling:
Det fremgår af sagens oplysninger, at lejeforholdet er påbegyndt den 5. marts 2019. I lejekontraktens særlige vilkår er det bl.a. anført:” Ved fraflytning opkræves 1/10 af omkostningen til tapetsering af lejemålet, da parterne på forhånd er enige om, at tapet maksimalt kan tåle at blive malet ovenpå ca. 10 gange, førend ny tapet er nødvendigt”. Lejemålet er fraflyttet den 11. oktober 2019, hvor også fraflytningssyn har fundet sted. Der er forud herfor sket skriftlig indkaldelse til flyttesyn den 25. september 2019. Der er i forbindelse med flyttesynet udarbejdet fraflytningsrapport, og endelig flytteafregning er sendt til lejer den 12. november 2019. Udlejer har mere end et beboelseslejemål.
Huslejenævnets afgørelse og begrundelse:
Det fremgår af fraflytningsrapporten, som er udfærdiget i forbindelse med flyttesynet, at der ikke er rejst krav om istandsættelse af lejemålet. Det er således ikke i fraflytningsrapporten anført, at lejer skal betale 1/10 af udgiften til tapetsering. På trods af, at betaling af 1/10 af udgiften til tapetsering er en del af aftalegrundlaget, er det huslejenævnets opfattelse, at udlejer er forpligtet til at overholde bestemmelserne i lejelovens § 98, og at kravet derfor– for at udlejer ikke skal miste retten til at gøre kravet gældende - skal være medtaget i fraflytningsrapporten, jf. lejelovens § 98, stk. 2, jf. stk. 4. Da dette ikke er tilfældet, bortfaldet kravet, jf. stk. 5. Huslejenævnet lægger ved vurderingen af spørgsmålet endvidere vægt på, at lejer, da kravet ikke er anført, må have en berettiget forventning om, at udlejer ikke vil gøre dette gældende.
Kilde: Huslejenævnet i Assens sags id: 20 2831 vedrørende ejendommen Bredgade 45, Vissenbjerg
26-11-2020
UDLEJER HAVDE FORETAGET UAUTORISERET REDIGERING I TYPEFORMULAR A, 9. UDGAVE
Lejerne har ved brev af 27. juni 2019 indbragt en tvist om afregning af depositum i forbindelse med fraflytning. Udlejeren er Odense Antik og Brugtmarked ApS. Nævnet har lagt til grund, at tvisten drejer sig om, hvorvidt lejerne hæfter istandsættelse i henhold til udlejerens flytteopgørelse af 19. juni 2019, herunder betaling af leje i opsigelsesperioden. Lejemålet er påbegyndt den 1. august 2018 og ophørt pr. 31. maj 2019. Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4 vedtaget at fastslå, at lejerne ikke kan pålægges at betale for istandsættelse af lejemålet i forbindelse med fraflytning, dog pålægges lejerne at betale for rengøring af ovn og afkalkning af brusekabine, som fastsættes til skønsmæssigt kr. 1.000,00 i kr. inkl. moms. Desuden har nævnet i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 2 vedtaget, at lejerne alene hæfter for lejebetaling frem til den 15. maj 2019. Lejernes krav på tilbagebetaling skal ske inden 6 uger fra udlejerens modtagelse af afgørelsen.
BEGRUNDELSE
Vedrørende fraflytning:
Nævnet har lagt til grund,
 • at det af kontraktens forside fremgår, at lejeaftalen er indgået på typeformular A, 9. udgave, men
 • at der flere steder i lejekontrakten er foretaget uautoriseret redigering af typeformularen blandt andet i kontraktens § 7, hvor der er fjernet og tilføjet punkter vedrørende lejemålet stand ved indflytningen, at aftalen derfor ikke kan anses som indgået på en autoriseret formular,
 • at lejekontraktens § 8 om vedligeholdelse i lejeperioden er en bestemmelse, som anses for at pålægge lejerne større forpligtigelser, end det følger af lejeloven,
 • at det følger af lejelovens § 5, skt. 2, 2. pkt., at bestemmelser, der pålægger lejerne større forpligtelser end angivet i loven, er ugyldige, hvis der anvendes en blanket, der ikke er autoriseret,
 • at pligten til indvendig vedligeholdelse jf. lejelovens § 21, herunder istandsættelse i forbindelse med fraflytning derfor påhviler udlejeren, medmindre der foreligger misligholdelse,
 • at lejerne derfor ikke kan pålægges at betale for istandsættelse af lejemålet, med mindre udlejeren har gjort krav gældende om misligholdelse,
 • at manglende rengøring af ovn samt afkalkning af brusekabine anses for misligholdelse, hvorfor nævnet har fundet det rimeligt, at lejerne hæfter herfor, og
 • at nævnet har fundet det passende at fastsætte udgiften til rengøring af ovn samt afkalkning af brusekabine til skønsmæssigt kr. 1.000,00 inkl. moms.
Vedrørende genudlejningsbestræbelser:
Nævnet har lagt til grund,
 • at lejerne den 28. februar 2019 pr. mail opsiger lejemålet, og samtidig oplyser at lejligheden er til udlejerens disposition den 1. maj 2019, at opsigelsesperioden udløber den 31. maj 2019,
 • at flyttesynet gennemføres den 9. maj 2019, hvor udlejeren får overdraget lejemålet,
 • at udlejeren i mail af 19. juli 2019 til nævnet oplyser, at han først efter flyttesynet den 9. maj 2019 går i gang med at genudleje boligen,
 • at nævnet finder, at udlejeren har forsømt sin pligt i henhold til lejelovens § 86, stk. 3 til at genudleje det lejede snarest muligt, da udlejeren dels var bekendt med lejernes fraflytning før udløbet af opsigelsesperioden, og dels at han først efter flyttesynet påbegynder sine udlejningsbestræbelser, og
 • at den manglende genudlejningsbestræbelse må komme udlejeren til skade, hvorfor lejerne alene skal hæfte for lejebetaling frem til den 15. maj 2019.
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-179
20.02.2020
ET TILBUD FRA EN MALER TIL UDLEJER KUNNE IKKE ANSES FOR ET FRAFLYTNINGSKRAV
Sagsfremstilling:
Ved skrivelse modtaget den 22. januar 2019 og gebyr 28. januar 2019, har lejers repræsentant indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune med anmodning om stillingtagen til fraflytningstvist.
Lejeforholdet er påbegyndt den 1. oktober 2003 og fraflyttet den 1. september 2018. Udlejer har rettet krav mod lejer i anledning af dennes fraflytning i fraflytningsopgør dateret den 17. august og den 26. september.
Såvel udlejer som lejer har i forbindelse med sagens behandling haft lejlighed til at fremsende bemærkninger overfor nævnet.
Der har fundet skriftveksling sted indtil den 26. marts 2019.
Huslejenævnets afgørelse og begrundelse:
Udlejer skal for at bevare retten til at gøre fraflytningskrav gældende rette disse mod lejer inden for den i lejelovens § 98, stk. 2, anførte frist på 14 dage. Kun de krav, der er fremsat i skrivelsen af den 27. august 2018, er således rettidigt fremsat og kan kræves betalt af lejer. Den del af kravet på 20.500 kr., der vedrører tilbud fra maler, er alene et tilbud, og kan ikke betragtes som et fraflytningskrav rettet mod lejer, hvorfor lejer ikke skal betale dette beløb. Derimod skal lejer betale de øvrige fraflytningskrav, der rettidigt er rettet mod lejer i skrivelse af den 27. august 2018, dvs. maling af paneler og trælofter, manglende nøgle og ny cylinder, 3 lamper i køkken og stue, liste ved terrassedør, gerigt v. havedør samt monteret af glas i værksted. Endvidere skal lejer betale husleje for august måned.
Afregning af depositum bliver herefter således:
 • Depositum 13.500,00 kr.
 • Fraflytningskrav 11.160,00 kr.
 • Lejers tilbagebetalingskrav  2.340,00 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Assens - sagsid: 19 1920
19.11.2019
LEJER SKULLE IKKE BETALE UDGIFTERNE TIL MALER VED FRAFLYTNINGEN
Udlejers repræsentant har indbragt sag for huslejenævnet. Sagen vedrører uenighed i forhold til flytteafregningen, herunder lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning og betaling for husleje.
Huslejenævnet har behandlet sagen i medfør af lejelovens § 106 stk. 1 nr. 4 og truffet følgende
AFGØRELSE:
Lejer skal betale husleje i opsigelsesperioden, opgjort til kr. 22.432,59
Lejer skal ikke betale udlejers udgift til låsesmed
Lejer skal ikke betale udlejers udgifter til maler
Sagsfremstilling/Begrundelse
Der er fremlagt lejekontrakt for Pæregrenen xx, 5500 Middelfart. Dette lejemål blev påbegyndt 1. marts 2012.
Der blev ikke indbetalt depositum ved indflytning.
Udlejer har oplyst, at lejerne i forbindelse med udbedring af nogle skimmelproblemer midlertidigt flyttede til Pæregrenen xxx. Efterfølgende aftalte parterne, at lejerne forsatte med at leje Pæregrenen xxx.
Lejemålet blev opsagt til fraflytning 30. november 2018 og der blev aftalt flyttesyn til afholdelse 14. november 2018.
Lejerne mødte ikke frem til flyttesynet, hvorfor låsesmed blev hidkaldt.
Udlejer har gjort gældende at den oprindelige lejekontrakt også regulerer det nye lejemål vedrørende Pæregrenen xxx og at lejer således har den indvendige vedligeholdelsespligt og således hæfter for maleristandsættelse ved fraflytning . Der er ikke fremlagt skriftlig aftale herom.
Istandsættelseskravet (maling) er opgjort til kr. 14.587,50 med tillæg af kr. 1.100,- for tilkaldelse af låsesmed.
Nævnet finder, at der alene kan være tale om succession af en lejeaftale,  hvis der foreligger en klar og dokumentérbar aftale herom. En sådan aftale foreligger ikke. Lejekontrakt vedrørende Pæregrenen xx er således ikke gældende for lejeforholdet vedrørende Pæregrenen xxx.
Der foreligger således ikke dokumentation for en aftale om, at lejer har overtaget den indvendige vedligeholdelsespligt, jf. lejelovens § 24 stk. 2 jf. § 19 stk. 1
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart - sagsnr. 2019-004488-12
17.09.2019
TVIST OM ISTANDSÆTTELSE VED  FRAFLYTNING
Ved brev af 22. januar 2018 har lejeren indbragt en tvist om afregning af hendes depositum efter fraflytning.
Det fremgår af sagen, at lejeren opsagde lejemålet den 29. november 2017 og at lejeren fraflyttede lejemålet den 26. november 2017. Udlejeren afholdte den 5. januar 2018 fraflytningssyn efter han af lejeren blev gjort bekendt med, hvor nøglerne befandt sig. Lejeren deltog ikke i fraflytningssynet.
Udlejeren fremsender pr. mail den 11. januar 2018 en flytteopgørelse til lejeren.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1., nr. 4 vedtaget, at lejeren har krav på tilbagebetaling af sit fulde depositum, dog således, at udlejeren kan tilbageholde kr. 500,00 til ekstravarme.
Der skal ske tilbagebetaling til lejerne inden 6 uger fra udlejeren har modtaget afgørelsen.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
at det følger af lejelovens § 98, stk. 3, at ”udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden senest 2 uger efter at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted. Den fraflyttende lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel”,
 • at det følger videre af lejelovens § 98, stk. 4, at ”udlejeren skal i forbindelse med synet, jf. stk. 3, udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 2 uger efter synet, såfremt lejeren ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten”,
 • at udlejeren udlejer mere end én beboelseslejlighed, hvorved udlejeren bliver omfattet af reglerne i lejelovens § 98, stk. 3, og stk. 4,
 • at lejeren ikke har kvitteret for modtagelsen af udlejerens krav, ligesom udlejeren ikke har dokumenteret, at kravene er fremsat over for lejeren senest 2 uger efter synet,
 • at udlejeren dermed ikke har dokumenteret, at fraflytningssynet blev foretaget i overensstemmelse med reglen i § 98, stk. 3 og stk. 4,
 • at udlejerens krav om istandsættelse dermed er bortfaldet jf. lejelovens § 98, stk. 5,
 • at udlejeren ikke kan pålægge lejeren betaling af ½ måned leje for januar måned 2018, og
 • at udlejerens tilbageholdelse til ekstravarme reduceres til kr. 500,00 henset til den korte boperiode, og at det ikke er de kolde måneder lejeren har beboet lejemålet.
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-014
26.02.2019
TVIST OM ET FRAFLYTNINGSKRAV, EN LEJESTIGNING OG FORBRUG
Ved skrivelse modtaget den 7. juni 2018 har lejers repræsenant på vegne af lejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune, med anmodning om stillingtagen til fraflytningstvist samt stillingtagen til gyldigheden af forbrugsregnskaber.
Lejeforholdet er påbegyndt den 1. maj 2017 og opsagt den 25. april 2018. Fraflytningssyn er gennemført den 6. maj 2018, hvor også nøglerne til lejemålet er afleveret.
Såvel udlejer som lejer har i forbindelse med sagens behandling haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger overfor nævnet.
Der har fundet skriftveksling sted indtil den 10. september 2018.  
HUSLEJENÆVNETS AFGØRELSE OG BEGRUNDELSE:
Vedrørende fraflytningstvist:
Nævnet bemærker indledningsvis, at fraflytningskravene rettidigt er gjort gældende jf. lejelovens § 98, stk. 2. Da lejer har boet i lejemålet under 1 år, og da en nyistandsættelse er beregnet til at holde i 5 år, har nævnet beregnet, at lejer skal betale: 16.250,00 kr: 60 måneder x 12 måneder = 3.250,00 kr.
Differencen på 16.250,00 kr. – 3.250,00 kr. = 13.000,00 kr. tilbagebetales lejer.
Lejer skal betale husleje til og med 15. maj 2018, hvor der er sket genudlejning. Lejer skal tilbagebetales 2.200 kr. for maj 2018.
Vedrørende lejestigning:
Den varslede lejestigning pr. 1. februar 2018 via SMS fra udlejer til lejer er ikke gyldig varslet jf. lejelovens § 48, tk. 2.
Lejer skal tilbagebetales 4 måneder x 150,00 kr. = 600,00 kr.
Vedrørende forbrugsregnskab:
Da der ikke er aflagt gyldige regnskaber for forbrug af vand, varme og el, i overensstemmelse med reglerne i lejelovens kapitel VII, skal udlejer tilbagebetale lejers indbetalte a conto betaling i perioden 1. maj 2017 til 31. december 2017.  
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune sags id 18  14235
19.02.2019
UDLEJER PÅLAGT AT TILBAGEBETALE DEPOSITUM TIL LEJER
Ved skrivelse modtaget den 20. august 2018 har lejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune, med anmodning om stillingtagen til tilbagebetaling af depositum efter fraflytning.
Lejeforholdet er påbegyndt den 1. juni 2017 og opsagt den 24. januar 2018. Lejer har indbetalt et depositum på 14.700 kr. Lejer er fraflyttet lejemålet den 31. marts 2018, hvor også nøglerne til lejemålet blev afleveret.
Såvel udlejer som lejer har i forbindelse med sagens behandling i nævnet haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger overfor nævnet.
Der har fundet skriftveksling sted indtil den 22. august 2018. Udlejer har valgt ikke at besvare nævnets henvendelse.
HUSLEJENÆVNETS AFGØRELSE OG BEGRUNDELSE
Udlejer har ikke besvaret nævnets henvendelse, og som sagen herefter er oplyst overfor nævnet, må det lægges til grund, at udlejer ikke rettidigt har gjort fraflytningskrav gældende overfor lejer, jf. lejelovens § 98, stk. 2. Udlejer har derfor mistet retten til at gøre fraflytningskrav gældende, og lejer skal havde den indbetalte depositum på 14.700,00 kr. tilbage.
Efterlever en ejer ikke Huslejenævnets afgørelse, hvor fristen er 6 uger fra modtagelse af afgørelsen, og bliver Huslejenævnet gjort opmærksom herpå, anses det for en overtrædelse af lejelovens § 113a, medmindre afgørelsen er indbragt for Boligretten, se vedlagte kopi af orientering fra G.I. om registrering mv. af ejere, der ikke efterlever endelige afgørelse fra Huslejenævnet.
Tillægsgebyr:
Det fremgår af boligreguleringslovens § 39, stk. 2, at udlejer skal betale et beløb på 2.139,00 kr. (2018 niveau) til Huslejenævnet, hvis lejeren får fuldt medhold i nævnet.
Nævnet bemærker, at afgørelsen er truffen i henhold til boligreguleringslovens § 42, stk. 2. Nævnet pålægger derfor udlejeren at betale et tillægsgebyr på 2.139.00 kr. til Huslejenævnet, idet lejeren har fået fuld medhold i nævnet. Der vil blive fremsendt en særskilt faktura, hvor betalingsfristen bland andet vil fremgå.
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune sags id: 18 20029
05.12.2018
HUSLEJENÆVNET TILSIDESATTE UDLEJERS ISTANDSÆTTELSESKRAV
Ved skrivelse har lejersrepræsentant på vegne af lejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune, med anmodning om stillingtagen til fraflytningstvist.
Såvel udlejer som lejer har i forbindelse med sagen haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger overfor nævnet.
Der har fundet skriftveksling sted indtil den 29. april 2018. Udlejer har ikke besvaret nævnet henvendelse i sagen.
HUSLEJENÆVNETS AFGØRELSE OG BEGRUNDELSE
Vedrørende ovnvask:
Lejer har anerkendt det opkrævet beløb 218,75 kr. og skal derfor betale i overensstemmelse med anerkendelsen af kravet.
Vedrørende malerarbejde og afkalkning:
Udlejer har reklameret rettidigt, men synsrapporten angiver ikke en specifik angivelse af præcis hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres for lejers regning. Da synsrapporten ikke opfylder specifikationskravene til en fraflytningsrapport, jf. lejelovens § 98, skal lejer ikke betale for malerarbejdet og afkalkning.
Vedrørende trappevask:
Lejeloven indeholder ikke særskilt hjemmel, som giver udlejer adgang til at udskille en del af lejen til særskilt betaling vedrørende refusion. Trappevask må betragtes som en del af driftsudgiften indeholdt i den aftalte leje. I en dom afsagt af Højesteret den 30. juli 2009 (3062009GD2009.49) er dette princip netop fastslået, idet Højesteret udtaler i sine præmisser ”Lejelovgivningen indeholder ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af lejen, der ikke åbner adgang til som tillæg til lejebetaling at lade lejer dække udlejers driftsudgifter ved refusion. En adgang for udlejer til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver derfor lovhjemmel”.
Lejer skal derfor ikke ud over lejen betale særskilt for trappevask, og udlejer skal tilbagebetale den særskilte betaling på 25,00 kr. pr. måned for hele lejeperioden, svarende til 212,50 kr.
Lejers tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17 stk. 3 i Boligreguleringsloven.
Tillægsgebyr:
Det fremgår af boligreguleringslovens § 39, stk. 2, at udlejer skal betale et beløb på 2.139,00 kr.
(2018 niveau) til Huslejenævnet, hvis lejeren får fuld medhold i nævnet.
Nævnet bemærker, at afgørelsen er truffen i henhold til boligreguleringslovens § 42, stk. 2. Nævnet pålægger derfor udlejeren at betale et tillægsgebyr på 2.139,00 kr. til Huslejenævnet, idet lejeren har fået fuld medhold i nævnet. Der vil blive fremsendt en særskilt faktura, hvor betalingsfristen blandt andet vil fremgå.
Kilde: Huslejenænvet i Assens,  sags id. 18 12894
19.08.2018
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold