Lager fraflytning - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn - din lejerforening

Gå til indhold

Lager fraflytning

Afgørelser > Huslejenævn
UDLEJER MISTEDE SIT KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE
Udlejer har ved mail af 9. maj 2019 indbragt sag for huslejenævnet. Sagen vedrører uenighed om depositumafregning, herunder lejers pligt til istandsættelse i forbindelse med fraflytning. Nævnet har behandlet sagen i medfør af lejelovens § 106 stk. 1, nr. 4 og truffet følgende
AFGØRELSE:
Udlejer har fortabt sit krav på at lejer skal istandsætte det lejede ved fraflytning, da kravet ikke er fremsat rettidigt, jf. lejelovens § 98 stk. 2.
Udlejer kan i depositumafregningen modregne sit krav på husleje frem til lejers frigørelsestidspunkt den 31. marts 2019
Nævnet har ikke taget stilling til gyldigheden af den varslede huslejeforhøjelse pr. 28. februar 2017. Nævnet har heller ikke taget stilling til gyldigheden af parternes aftale om som tillæg til lejen at opkrævning af udgifter til renovation og fællesudgifter.
SAGSFREMSTILLING/BEGRUNDELSE:
Nævnet har lagt til grund at udlejer alene udlejer én beboelseslejlighed.
Lejemålet er påbegyndt den 1. oktober 2015. Der blev i forbindelse med lejestarten indbetalt et beløb på kr. 15.000,- i depositum.
Lejer har ikke afgivet høringssvar i sagen.
Nævnet har lagt til grund, at lejer er frigjort for lejeforpligtelsen den 31. marts 2019. Nøglerne er kommet udlejer i hænde den i hvert fald den 28. marts 2019. Udlejer har den 9. april 2019 foretaget besigtigelse uden at lejer var til stede.
Udlejer er blevet anmodet om at dokumentere dato, fremsendelsesmåde og eventuel dokumentation for fremsendelse af fraflytningsrapport.
Nævnet har lagt til grund, at fraflytningsrapporten er fremsendt pr. mail 9. maj 2019.
Det følger af lejelovens § 98 stk. 2, 1. pkt., at en udlejer ikke kan gøre krav på at lejer foretager istandsættelse, hvis kravet ikke er rejst senest 2 uger efter flyttesynet. Kravet er således rejst for sent og retsvirkningen er, at udlejer allerede af den grund fortaber sit krav på istandsættelse.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart sagsnr. 2019-008483-15
13.01.2020
ET TILBUD FRA EN MALER TIL UDLEJER KUNNE IKKE ANSES FOR ET FRAFLYTNINGSKRAV
Sagsfremstilling:
Ved skrivelse modtaget den 22. januar 2019 og gebyr 28. januar 2019, har lejers repræsentant indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune med anmodning om stillingtagen til fraflytningstvist.
Lejeforholdet er påbegyndt den 1. oktober 2003 og fraflyttet den 1. september 2018. Udlejer har rettet krav mod lejer i anledning af dennes fraflytning i fraflytningsopgør dateret den 17. august og den 26. september.
Såvel udlejer som lejer har i forbindelse med sagens behandling haft lejlighed til at fremsende bemærkninger overfor nævnet.
Der har fundet skriftveksling sted indtil den 26. marts 2019.
Huslejenævnets afgørelse og begrundelse:
Udlejer skal for at bevare retten til at gøre fraflytningskrav gældende rette disse mod lejer inden for den i lejelovens § 98, stk. 2, anførte frist på 14 dage. Kun de krav, der er fremsat i skrivelsen af den 27. august 2018, er således rettidigt fremsat og kan kræves betalt af lejer. Den del af kravet på 20.500 kr., der vedrører tilbud fra maler, er alene et tilbud, og kan ikke betragtes som et fraflytningskrav rettet mod lejer, hvorfor lejer ikke skal betale dette beløb. Derimod skal lejer betale de øvrige fraflytningskrav, der rettidigt er rettet mod lejer i skrivelse af den 27. august 2018, dvs. maling af paneler og trælofter, manglende nøgle og ny cylinder, 3 lamper i køkken og stue, liste ved terrassedør, gerigt v. havedør samt monteret af glas i værksted. Endvidere skal lejer betale husleje for august måned.
Afregning af depositum bliver herefter således:
  • Depositum 13.500,00 kr.
  • Fraflytningskrav 11.160,00 kr.
  • Lejers tilbagebetalingskrav  2.340,00 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Assens - sagsid: 19 1920
19.11.2019
LEJER SKULLE IKKE BETALE UDGIFTERNE TIL MALER VED FRAFLYTNINGEN
Udlejers repræsentant har indbragt sag for huslejenævnet. Sagen vedrører uenighed i forhold til flytteafregningen, herunder lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning og betaling for husleje.
Huslejenævnet har behandlet sagen i medfør af lejelovens § 106 stk. 1 nr. 4 og truffet følgende
AFGØRELSE:
Lejer skal betale husleje i opsigelsesperioden, opgjort til kr. 22.432,59
Lejer skal ikke betale udlejers udgift til låsesmed
Lejer skal ikke betale udlejers udgifter til maler
Sagsfremstilling/Begrundelse
Der er fremlagt lejekontrakt for Pæregrenen xx, 5500 Middelfart. Dette lejemål blev påbegyndt 1. marts 2012.
Der blev ikke indbetalt depositum ved indflytning.
Udlejer har oplyst, at lejerne i forbindelse med udbedring af nogle skimmelproblemer midlertidigt flyttede til Pæregrenen xxx. Efterfølgende aftalte parterne, at lejerne forsatte med at leje Pæregrenen xxx.
Lejemålet blev opsagt til fraflytning 30. november 2018 og der blev aftalt flyttesyn til afholdelse 14. november 2018.
Lejerne mødte ikke frem til flyttesynet, hvorfor låsesmed blev hidkaldt.
Udlejer har gjort gældende at den oprindelige lejekontrakt også regulerer det nye lejemål vedrørende Pæregrenen xxx og at lejer således har den indvendige vedligeholdelsespligt og således hæfter for maleristandsættelse ved fraflytning . Der er ikke fremlagt skriftlig aftale herom.
Istandsættelseskravet (maling) er opgjort til kr. 14.587,50 med tillæg af kr. 1.100,- for tilkaldelse af låsesmed.
Nævnet finder, at der alene kan være tale om succession af en lejeaftale,  hvis der foreligger en klar og dokumentérbar aftale herom. En sådan aftale foreligger ikke. Lejekontrakt vedrørende Pæregrenen xx er således ikke gældende for lejeforholdet vedrørende Pæregrenen xxx.
Der foreligger således ikke dokumentation for en aftale om, at lejer har overtaget den indvendige vedligeholdelsespligt, jf. lejelovens § 24 stk. 2 jf. § 19 stk. 1
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart - sagsnr. 2019-004488-12
17.09.2019
TVIST OM ISTANDSÆTTELSE VED  FRAFLYTNING
Ved brev af 22. januar 2018 har lejeren indbragt en tvist om afregning af hendes depositum efter fraflytning.
Det fremgår af sagen, at lejeren opsagde lejemålet den 29. november 2017 og at lejeren fraflyttede lejemålet den 26. november 2017. Udlejeren afholdte den 5. januar 2018 fraflytningssyn efter han af lejeren blev gjort bekendt med, hvor nøglerne befandt sig. Lejeren deltog ikke i fraflytningssynet.
Udlejeren fremsender pr. mail den 11. januar 2018 en flytteopgørelse til lejeren.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1., nr. 4 vedtaget, at lejeren har krav på tilbagebetaling af sit fulde depositum, dog således, at udlejeren kan tilbageholde kr. 500,00 til ekstravarme.
Der skal ske tilbagebetaling til lejerne inden 6 uger fra udlejeren har modtaget afgørelsen.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
at det følger af lejelovens § 98, stk. 3, at ”udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden senest 2 uger efter at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted. Den fraflyttende lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel”,
  • at det følger videre af lejelovens § 98, stk. 4, at ”udlejeren skal i forbindelse med synet, jf. stk. 3, udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 2 uger efter synet, såfremt lejeren ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten”,
  • at udlejeren udlejer mere end én beboelseslejlighed, hvorved udlejeren bliver omfattet af reglerne i lejelovens § 98, stk. 3, og stk. 4,
  • at lejeren ikke har kvitteret for modtagelsen af udlejerens krav, ligesom udlejeren ikke har dokumenteret, at kravene er fremsat over for lejeren senest 2 uger efter synet,
  • at udlejeren dermed ikke har dokumenteret, at fraflytningssynet blev foretaget i overensstemmelse med reglen i § 98, stk. 3 og stk. 4,
  • at udlejerens krav om istandsættelse dermed er bortfaldet jf. lejelovens § 98, stk. 5,
  • at udlejeren ikke kan pålægge lejeren betaling af ½ måned leje for januar måned 2018, og
  • at udlejerens tilbageholdelse til ekstravarme reduceres til kr. 500,00 henset til den korte boperiode, og at det ikke er de kolde måneder lejeren har beboet lejemålet.
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-014
26.02.2019
TVIST OM ET FRAFLYTNINGSKRAV, EN LEJESTIGNING OG FORBRUG
Ved skrivelse modtaget den 7. juni 2018 har lejers repræsenant på vegne af lejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune, med anmodning om stillingtagen til fraflytningstvist samt stillingtagen til gyldigheden af forbrugsregnskaber.
Lejeforholdet er påbegyndt den 1. maj 2017 og opsagt den 25. april 2018. Fraflytningssyn er gennemført den 6. maj 2018, hvor også nøglerne til lejemålet er afleveret.
Såvel udlejer som lejer har i forbindelse med sagens behandling haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger overfor nævnet.
Der har fundet skriftveksling sted indtil den 10. september 2018.  
HUSLEJENÆVNETS AFGØRELSE OG BEGRUNDELSE:
Vedrørende fraflytningstvist:
Nævnet bemærker indledningsvis, at fraflytningskravene rettidigt er gjort gældende jf. lejelovens § 98, stk. 2. Da lejer har boet i lejemålet under 1 år, og da en nyistandsættelse er beregnet til at holde i 5 år, har nævnet beregnet, at lejer skal betale: 16.250,00 kr: 60 måneder x 12 måneder = 3.250,00 kr.
Differencen på 16.250,00 kr. – 3.250,00 kr. = 13.000,00 kr. tilbagebetales lejer.
Lejer skal betale husleje til og med 15. maj 2018, hvor der er sket genudlejning. Lejer skal tilbagebetales 2.200 kr. for maj 2018.
Vedrørende lejestigning:
Den varslede lejestigning pr. 1. februar 2018 via SMS fra udlejer til lejer er ikke gyldig varslet jf. lejelovens § 48, tk. 2.
Lejer skal tilbagebetales 4 måneder x 150,00 kr. = 600,00 kr.
Vedrørende forbrugsregnskab:
Da der ikke er aflagt gyldige regnskaber for forbrug af vand, varme og el, i overensstemmelse med reglerne i lejelovens kapitel VII, skal udlejer tilbagebetale lejers indbetalte a conto betaling i perioden 1. maj 2017 til 31. december 2017.  
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune sags id 18  14235
19.02.2019
UDLEJER PÅLAGT AT TILBAGEBETALE DEPOSITUM TIL LEJER
Ved skrivelse modtaget den 20. august 2018 har lejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune, med anmodning om stillingtagen til tilbagebetaling af depositum efter fraflytning.
Lejeforholdet er påbegyndt den 1. juni 2017 og opsagt den 24. januar 2018. Lejer har indbetalt et depositum på 14.700 kr. Lejer er fraflyttet lejemålet den 31. marts 2018, hvor også nøglerne til lejemålet blev afleveret.
Såvel udlejer som lejer har i forbindelse med sagens behandling i nævnet haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger overfor nævnet.
Der har fundet skriftveksling sted indtil den 22. august 2018. Udlejer har valgt ikke at besvare nævnets henvendelse.
HUSLEJENÆVNETS AFGØRELSE OG BEGRUNDELSE
Udlejer har ikke besvaret nævnets henvendelse, og som sagen herefter er oplyst overfor nævnet, må det lægges til grund, at udlejer ikke rettidigt har gjort fraflytningskrav gældende overfor lejer, jf. lejelovens § 98, stk. 2. Udlejer har derfor mistet retten til at gøre fraflytningskrav gældende, og lejer skal havde den indbetalte depositum på 14.700,00 kr. tilbage.
Efterlever en ejer ikke Huslejenævnets afgørelse, hvor fristen er 6 uger fra modtagelse af afgørelsen, og bliver Huslejenævnet gjort opmærksom herpå, anses det for en overtrædelse af lejelovens § 113a, medmindre afgørelsen er indbragt for Boligretten, se vedlagte kopi af orientering fra G.I. om registrering mv. af ejere, der ikke efterlever endelige afgørelse fra Huslejenævnet.
Tillægsgebyr:
Det fremgår af boligreguleringslovens § 39, stk. 2, at udlejer skal betale et beløb på 2.139,00 kr. (2018 niveau) til Huslejenævnet, hvis lejeren får fuldt medhold i nævnet.
Nævnet bemærker, at afgørelsen er truffen i henhold til boligreguleringslovens § 42, stk. 2. Nævnet pålægger derfor udlejeren at betale et tillægsgebyr på 2.139.00 kr. til Huslejenævnet, idet lejeren har fået fuld medhold i nævnet. Der vil blive fremsendt en særskilt faktura, hvor betalingsfristen bland andet vil fremgå.
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune sags id: 18 20029
05.12.2018
HUSLEJENÆVNET TILSIDESATTE UDLEJERS ISTANDSÆTTELSESKRAV
Ved skrivelse har lejersrepræsentant på vegne af lejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune, med anmodning om stillingtagen til fraflytningstvist.
Såvel udlejer som lejer har i forbindelse med sagen haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger overfor nævnet.
Der har fundet skriftveksling sted indtil den 29. april 2018. Udlejer har ikke besvaret nævnet henvendelse i sagen.
HUSLEJENÆVNETS AFGØRELSE OG BEGRUNDELSE
Vedrørende ovnvask:
Lejer har anerkendt det opkrævet beløb 218,75 kr. og skal derfor betale i overensstemmelse med anerkendelsen af kravet.
Vedrørende malerarbejde og afkalkning:
Udlejer har reklameret rettidigt, men synsrapporten angiver ikke en specifik angivelse af præcis hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres for lejers regning. Da synsrapporten ikke opfylder specifikationskravene til en fraflytningsrapport, jf. lejelovens § 98, skal lejer ikke betale for malerarbejdet og afkalkning.
Vedrørende trappevask:
Lejeloven indeholder ikke særskilt hjemmel, som giver udlejer adgang til at udskille en del af lejen til særskilt betaling vedrørende refusion. Trappevask må betragtes som en del af driftsudgiften indeholdt i den aftalte leje. I en dom afsagt af Højesteret den 30. juli 2009 (3062009GD2009.49) er dette princip netop fastslået, idet Højesteret udtaler i sine præmisser ”Lejelovgivningen indeholder ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af lejen, der ikke åbner adgang til som tillæg til lejebetaling at lade lejer dække udlejers driftsudgifter ved refusion. En adgang for udlejer til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver derfor lovhjemmel”.
Lejer skal derfor ikke ud over lejen betale særskilt for trappevask, og udlejer skal tilbagebetale den særskilte betaling på 25,00 kr. pr. måned for hele lejeperioden, svarende til 212,50 kr.
Lejers tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17 stk. 3 i Boligreguleringsloven.
Tillægsgebyr:
Det fremgår af boligreguleringslovens § 39, stk. 2, at udlejer skal betale et beløb på 2.139,00 kr.
(2018 niveau) til Huslejenævnet, hvis lejeren får fuld medhold i nævnet.
Nævnet bemærker, at afgørelsen er truffen i henhold til boligreguleringslovens § 42, stk. 2. Nævnet pålægger derfor udlejeren at betale et tillægsgebyr på 2.139,00 kr. til Huslejenævnet, idet lejeren har fået fuld medhold i nævnet. Der vil blive fremsendt en særskilt faktura, hvor betalingsfristen blandt andet vil fremgå.
Kilde: Huslejenænvet i Assens,  sags id. 18 12894
19.08.2018
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold