Lager fraflytning almen - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Lager fraflytning almen

Afgørelser > Beboerklagenævn
KRAV PÅ RENGØRING BLEV REDUCERET FRA 10.800,00 KR. TIL 6.418,75 KR.
Boet har den 18. april 2023 indbragt en sag om afregning af depositum i forbindelse med fraflytning af ovenstående lejemål. Udlejeren er Fyns Almennyttige Boligselskab.  Det fremgår af sagen, at lejeren flyttede ind i lejemålet den 1. december 2004. I forbindelse med indflytningen blev der afholdt et indflytningssyn den 30. november  2004, og lejeren modtog den 3. december 2004 et eksemplar af indflytningsrapporten. Lejemålet blev den 30. november 2022 opsagt af boet. Udlejeren indkaldte repræsentanten for boet til fraflytningssyn den 7. december 2022. Fraflytningssynet og aflevering af nøgler fandt sted den 16. januar 2023. Repræsentanten for boet modtog på synet et eksemplar af fraflytningsrapporten. Udlejeren modtog den sidste faktura for istandsættelsen af lejemålet den 24. marts  2023, og den endelige flytteopgørelse blev tilsendt repræsentanten for boet den 27. marts 2023. Boets repræsentant har gjort gældende, at regningen for ekstra rengøring af  lejemålet i forbindelse med fraflytningen er urimeligt høj, da der er angivet en timepris på 895,00 kr. for rengøring, hvilket fremgår som et foreløbigt beløb angivet i fraflytningsrapporten. Repræsentanten for boet har yderligere gjort gældende, at regningen på 13.000 kr. for tømrerarbejde er urimelig, da der ikke var enighed om standen af lejemålets døre. Udlejeren har fastholdt flytteafregningen med henvisning til, at rengøringen ikke var i orden, og at alle døre skulle skiftes grundet uafvaskelige sorte mærker. Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget at reducere udlejerens krav om rengøring fra 10.800,00 kr. til 6.418,75 kr. inkl. moms.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at det fremgår af den foreløbige flytteopgørelse, at boet vil blive opkrævet for 13 timers rengøring med en timepris for rengøring på 895,00 kr.,
 • at der er faktureret 10.800,00 kr. fra X Rengøring & Skadeservice uden specificering af de anvendte antal timer,
 • at det kan udledes af de indsendte fakturaer, at rengøringen af lejemålet er foretaget af X Rengøring & Skadeservice,
 • at nævnet efter den fremsendte billeddokumentation ikke finder det godtgjort, at det var nødvendigt at anvende et skadeservice-firma til at rengøre lejemålet i forbindelse med istandsættelsen,
 • at almindelig rengøring var tilstrækkeligt for at istandsætte lejemålet, og
 • at nævnet derfor nedsætter prisen skønsmæssigt til 395,00 kr. ekskl. moms.
Nævnet har ikke fundet grund til at tilsidesætte udlejers krav om istandsættelse på andre punkter end det ovennævnte punkt
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense, sagsnr. 23-019
05-12-2023
UDLEJERS KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Ved et brev af 21. november 2022 har lejer indbragt en sag for beboerklagenævnet om uenighed om lejers pligt til istandsættelse i forbindelse med fraflytning.
Lejer kan ikke anerkende istandsættelsesudgifterne, ligesom der gøres indsigelse mod, at afregningen er mere end 10 % højere end prisoverslaget.
Lejer er fraflyttet lejemålet pr. 1. juli 2022, og der har været afholdt fælles flyttesyn den 30. juni 2022.
Udlejer Fyens Almennyttige Boligselskab fremsender endelig opgørelse af 18. oktober 2022. Herudover fremsendes fornyet opgørelse af 3. november 2022 samt 19. december 2022.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget at tilsidesætte udlejers krav om betaling for istandsættelsesarbejder i henhold til synsrapport af 30. juni 2022 og flytteopgørelse af 18. oktober 2022.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at synsrapporten af 30. juni 2022 anfører lejers andel til kr. 90.693,16 kr. i fraflytningsudgiften,
 • at opgørelsen af 18. oktober 2022 anfører lejers udgift til kr. 107.179,66, og
 • at udlejer derved ikke har fulgt reglerne i bekendtgørelsens § 15 (10%),
hvorefter udlejers krav om istandsættelse bortfalder, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 1.
[Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet  i Odense Kommune, sagsadresse Nyborgvej 333, sagnr. 22-066
20-09-2023
UDLEJERS KRAV OM BETALING FOR ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Lejerens repræsentant, har ved brev indbragt en sag om uenighed om betaling for istandsættelse i forbindelse med fraflytning. Udlejeren er Pårup Boligforening. Lejeren er flyttet den 31. maj 2021, hvor der blev afholdt flyttesyn.
Den endelige flytteopgørelse er sendt til lejeren den 1. september 2021. Lejeren kan ikke anerkende istandsættelses omfang.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget, at udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder er bortfaldet.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund, at det følger af vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 4,
 • at den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne skal indeholde oplysning om, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad istandsættelsesarbejderne har kostet, og hvorledes lejerens andel af istandsættelsesudgifterne er beregnet,
 • at udlejerens endelige opgørelse ikke indeholder en opgørelse over, hvilke istandsættelsesudgifter der er udført og betalt af afdelingen,
 • at udlejer derved ikke har dokumenteret, hvorledes lejerens andel af de endelige istandsættelsesudgifter er beregnet, og
 • at den endelige opgørelse ikke opfylder formalia, hvorefter udlejers krav på betaling af istandsættelsesudgifterne er bortfaldet jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 1.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-067
03-02-2023
SLUTOPGØRELSEN OPLYSTE IKKE AT UDGIFTEN VAR 10% HØJERE END DEN FORELØBIGE OPGØRELSE
Lejeren har ved brev indbragt en sag om uenighed om lejers betaling i forbindelse med fraflytning. Udlejeren er CIVICA. Lejer er fraflyttet den 1. marts 2021, hvor der også blev afholdt flyttesyn. Den endelige flytteopgørelse er sendt til lejeren den 6. oktober 2021. Af den endelige flytteopgørelse fremgår det, at beløb til dækning af lejers misligholdelse udgør i alt 93.141,04 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentation
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget, at udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder er bortfaldet.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund, at det følger af ordlyden i vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 15, at den endelige opgørelse omfatter en opgørelse over istandsættelsesudgifterne,
 • at det fremgår af almenlejelovens § 94, stk. 2, sidste punktum, at overskridelser, der forhøjer lejerens samlede andel af den anslåede udgift med mere end 10% er lejeren uvedkommende,
 • at den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne skal indeholde oplysning om, hvorledes lejerens andel af eventuelle overskridelser af de i den foreløbige opgørelse anslåede beløb er beregnet,
 • at beregningen af istandsættelsesudgifterne i den endelige flytteopgørelse til 93.141,04 kr. er mere end 10 % højere end de i den foreløbige opgørelse anslåede beløb på 72.983,94 kr.,
 • at der af den endelige opgørelse ikke fremgår en overskridelsesberegning,  
 • at lejeren dermed ikke bliver oplyst om, hvorledes lejerens andel af overskridelserne er beregnet,
 • at udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejderne er bortfaldet jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 1
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense, sagsnr. 22-007 - udlejer CIVICA
11-11-2022
7 UGER - ENDELIG FLYTTEOPGØRELSE IKKE FREMSENDT UDEN UNØDIG FORSINKELSE
Ved brev af 1. september 2021 til beboerklagenævnet har lejers repræsentant på lejers vegne indbragt en sag om lejerens pligt til istandsættelse efter fraflytning. Udlejer er Social Boligbyggeri i Odense v. Civica.
Nævnet har lagt til grund, at tvisten drejer sig om, hvorvidt lejer kan tilpligtes at betale for fraflytningskrav, som det fremgår af udlejers endelige opgørelse af 22. september 2021, svarende til kr. 7.904,26 i normalistandsættelse.  
Nævnet har ikke haft mulighed for at foretage en besigtigelse af forholdene, idet istandsættelsesarbejderne ved sagens indbringelse var udført.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget, at udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder er bortfaldet.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at det følger  af ordlyden i vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 15, at den endelige  opgørelse omfatter en opgørelse over istandsættelsesudgifterne,
 • at den endelige opgørelse er sendt til lejer den 22. september 2021, og den sidste faktura vedrørende istandsættelsen er dateret den 5. august 2021,
 • at den endelige opgørelse derfor er fremsendt til lejer ca. 7 uger efter den sidste faktura, og kan således i henhold til retspraksis ikke anses for at være fremsendt uden unødig forsinkelse.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense, sagsnr. 21-044
03-01-2021
BEBOERKLAGENÆVNET GODKENDTE IKKE UDLEJERS KRAV ISTANDSÆTTELSESKRAV
Ved brev til beboerklagenævnet har de tidligere lejere indbragt en sag om lejernes pligt til istandsættelse efter fraflytning.
Nævnet har lagt til grund, at tvisten drejer sig om, hvorvidt de tidligere lejere kan tilpligtes at betale for fraflytningskrav, som det fremgår af udlejers endelige opgørelse af 28. oktober 2020, svarende til kr. 7.333,09
Nævnet har truffet følgende:
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget ikke at godkende udlejers fremsatte krav i forbindelse med fraflytning.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at parterne er kommet med modstridende forklaringer om, hvorvidt lejemålet var misligholdt ved fraflytningen,  
 • at lejerne med udlejers vidende ikke deltog i fraflytningssynet,  
 • at udlejer ikke har sikret sig dokumentation for misligholdelsesarbejderne i form af billeddokumentation, og
 • at risikoen for den manglende dokumentation påhviler udlejer.  
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense  Kommune, sagsnr. 20-051
03-11-2021
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold