Lager forbrug - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Lager forbrug

Afgørelser > Huslejenævn
LEJER SKULLE BETALE SPILDEVANDSAFGIFTEN MEN IKKE BETALE FOR RENOVATION
Lejers repræsentant har på vegne den tidligere lejer ved skrivelse indbragt sag for huslejenævnet.
Sagen vedrører uenighed om betalinger for renovation og spildevandsafgift.
Huslejenævnet har behandlet sagen i medfør af lejelovens § 106 stk. 1 nr. 1 og 7 og truffet følgende
AFGØRELSE:
Udlejer betale kr. 9.491,00 til lejer jf. lejelovens § 36.
Beløbet forrentes, jf. boligreguleringslovens § 17 stk. 3
Manglende tilbagebetaling inden den angivne frist kan medføre indberetning til Grundejernes Investeringsfond, jf. lejelovens kapitel XVIIIA om frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme.
BEGRUNDELSE:
Lejemålet blev påbegyndt 1. august 2017 og det fremgår af lejekontrakten, at udlejer ikke leverer vand til lejemålet. Det fremgår endvidere, at udlejer har opkrævet a conto kr. 500,- pr. måned til renovation/afledning.
Lejeperioden ophører 31. august 2019. Der er altså tale om en lejeperiode på 25 måneder, og der er indbetalt i alt kr. 12.500,- a conto.
Ad renovation:
Det kan ikke gyldig aftales at udlejer opkræver udgifter til renovation som et tillæg til lejen. Lejer skal således ikke betale for renovation.
Ad spildevandsafgift:
Udlejer har krav på, at lejer betaler spildevandsafgiften i lejeperioden, jf. lejelovens § 36.
De fremsendte opgørelser og a conto-opkrævninger opfylder ikke lejelovens krav til aflæggelse af regnskab, jf. lejelovens kapitel VII, herunder er der ikke foretaget periodisering i forhold til lejeperioden.
Udlejers krav fastsættes skønsmæssigt på baggrund af de fremsendte årsopgørelser for 2017 og 2018 og de fremsendte a conto-opgørelser for 2019.
2017:  5/12 af årsforbrug på 1.168,65                     kr.   486,95
2018: 12/12 af årsforbrug på  1.476,65                   kr. 1.476,65
2019: 8/12 af samlede aconto-bidrag 1.568,12         kr. 1.045,40
For hele lejeperioden                                           kr. 3.009,00
Lejers tilbagebetalingskrav opgøres herefter som følger:
Indbetalt i lejeperioden                                        kr. 12.500,00
Udlejers krav på betaling af spildevandsafgift          kr.  3.009,00       
Lejers tilbagebetalingskrav                                   kr.  9.491,00
BEMÆRKNING
I medfør af lejelovens § 113a stk. 4 indberetter huslejenævnene til Grundejernes Investeringsfond til brug for sager om rettighedsfrakendelse oplysning om endelige afgørelser som en ejer ikke har efterlevet
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart i sagsnr. 2020-010314-13 i ejendommen Møllevej 14, 5591 Gelsted.
20-11-2020
LEJERS INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB VAR IKKE GYLDIG
Udlejer har ved brev af til huslejenævnet indbragt en sag om varmeregnskabet for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017.
Ifølge sagens oplysninger udgjorde lejers samlede forbrug 10.221,09 kr. Lejer havde betalt 4.200,00 kr. a conto, hvorefter udlejers krav om efterbetaling udgjorde 6.021,09 kr.
Udlejer overtog lejemålet pr. 1. maj 2018. Lejer fremsatte indsigelse til forbrugsregnskabet ved e-mail af 1. juni 2018 til udlejer.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 7 vedtaget, at afvise at realitetsbehandle varmeregnskabet, da lejeren ikke har fremsat en gyldig indsigelse mod varmeregnskabet, jf. lejelovens § 45, stk. 1.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
  • at lejers e-mail af 1. juni 2018 til udlejer ikke kan anses for at opfylde kravet i lejelovens § 45, 3. pkt., hvorefter "Indsigelsen skal indeholde oplysning om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes",
  • at lejer således ikke har fremsat en gyldig indsigelse mod varmeregnskabet inden 6 uger fra regnskabets udsendelse, jf. lejelovens § 45, 1. pkt.,
  • at lejer derved har mistet retten til at gøre indsigelse mod varmeregnskabet.
BEGÅ IKKE DENNE FEJL - LAD LEJERFORENING FYN GØRE INDSIGELSE MOD FORBRUGSREGNSKABER PÅ DINE VEGNE.
Læs mere om forbrugsregnskaber
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-186
12.01.2019
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold