Lager diverse - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Lager diverse

Afgørelser > Huslejenævn
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT UDLEJER IKKE KUNNE OPKRÆVE UDGIFT TIL PBS-GEBYR UD OVER LEJEN
Advokatfirmaet A har den 29. november 2017 indbragt sag for Huslejenævnet vedrørende tvist om opkrævning af gebyr til betalingsservice (PBS) ud over lejen.
Til støtte for indbringelsen gøres det gældende, at udlejer ikke lovligt kan opkræve udgift til PSB-gebyr, hvorfor beløbet kræves tilbagebetalt til lejer.
Lejeforholdet er aftalt til påbegyndelse den 1. april 2010. Af lejekontrakten fremgår, at lejer betaler et månedligt beløb på kr. 6,07 ud over lejen til PBS-gebyr.
Huslejenævnet har i medfør af Boligreguleringslovens S 15, stk. 1, jf. Lejelovens S 106, stk. 1 nr. 1. truffet følgende afgørelse:
AFGØRELSE:
⦁ Udlejer kan ikke lovligt opkræve udgift til PBS-gebyr ud over lejen, jf. Højesterets dom trykt i UfR 2016.3356.
⦁ Lejer har krav på tilbagebetaling af indbetalte beløb fra den 29. november 2014.
⦁ Beløbet forrentes i henhold til Boligreguleringslovens S 17, stk. 3.
⦁ Tilbagebetaling skal ske senest 4 uger efter modtagelsen af denne afgørelse.
⦁ Manglende tilbagebetaling anses som en overtrædelse af reglerne i Lejelovens S 113 a.
BEGRUNDELSE:
Lejelovgivningen indeholder ufravigelige regler om lejefastsættelse, hvorfor udlejer alene kan opkræve separat betaling for driftsudgifter i det omfang, der er lovhjemmel hertil. Et sådant hjemmelsgrundlag findes ikke i forhold til PBS-gebyr, jf. Højesteretsdom trykt i UfR 2016.3356.
Lejer har dermed krav på tilbagebetaling af indbetalte beløb. Tilbagebetalingskravet sker under iagttagelse af den almindelige forældelsesfrist på 3 år, jf. Forældelseslovens S 3, hvorfor lejer har krav på tilbagebetaling for beløb indbetalt efter den 29. november 2014.
TILLÆGSGEBYR:
Stillingtagen til spørgsmålet om tillægsgebyr, jf. Boligreguleringslovens S 39, stk. 2, træffes ved særskilt afgørelse. Udlejer blev pålagt at betale tillægsgebyr.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune sagsnr. 2017-022022-10
07.11.2018
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold