Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold
HUSLEJENÆVNETS FLERTAL TILSIDESATTE  UDLEJERS ISTANDSÆTTELSESKRAV
Nævnets flertal har i medfør af lejelovens § 187 stk. 2 stemt for at afvise udlejers krav på maleristandsættelse, da kravet ikke er fremsat med tilstrækkelig specifikation og klarhed. Nævnets mindretal har stemt for at godkende udlejers krav på maleristandsættelse. Udlejers krav på maleristandsættelse bortfalder i overensstemmelse med flertallets afgørelse.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune, sagsnr. 23-008735-31 Kirkevej 23, 5464 Brenderup
11-03-2024
REGERINGENS LOVFORSLAG OM LOFT OVER HUSLEJESTIGNINGER ER VEDTAGET-OPDATERET 17.04.2023/LÆS MERE
Lov om ændring af lov om leje og lov om boligforhold (loft over huslejestigninger som følge af udviklingen i nettoprisindekset) samt bekendtgørelse om opgørelse af stigningen i de rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen er nu vedtaget af folketinget.
Det fremgår af det vedtagne lovforslag
  • At det træder i kraft den 30. september 2022 (jf. § 3, stk. 1.)
  • At det også har virkning på lejereguleringer, som er meddelt inden lovens ikrafttræden, dog først fra det tidligste tidspunkt, hvor lejeaftalen efter lovens ikrafttræden kunne være bragt til ophør ved lejerens opsigelse (jf. § 3, stk. 2 at §1, nr. 1 og 4-6)
Kilde: 22.09.2022 Folketinget L 210 - OPDATERET 17.04.2023
NYT KONTOR - ADRESSEN ER LUMBYVEJ 11, INDGANG C, 2. TV


HØJESTERET NEDSATTE DEN AFTALTE LEJE TIL NIVEAUET FOR SAMMENLIGNELIG LEJEMÅL I EJENDOMMEN
Den aftalte leje for lejemålet var mere byrdefuld end lejevilkårene for øvrige sammenlignelige lejemål i samme ejendom.
Efter lejelovgivningen kan der ikke ved indgåelse af en lejeaftale aftales en leje eller lejevilkår, der efter en samlet bedømmelse er mere byrdefulde for lejeren end de vilkår, der gælder for andre lejere i ejendommen jf. boligreguleringslovs § 5, stk. 9 (nu lejelovens § 22, stk. 1)
Dom afsagt den 9. september 2022 [Læs mere]
Kilde: Sag BS-27157/2021-HJR
12-09-2022
!!!! VIGTIG DOM - LEJER PAS PÅ !!!!
DIGITALT INDSIGELSE MOD EN OPSIGELSE AF LEJEMÅLET IKKE GYLDIG - LÆS  MERE

AFTALE OM FRAFLYTNING - TÆNK DIG OM - LAD DIG IKKE PRESSE
"Se videoen og bliv klogere"
AFTALE OM FRAFLYTNINGSKRAV - TÆNK DIG OM - LAD DIG IKKE PRESSE
 Hvis der i fraflytningsrapporten er plads til to underskrifter, og HVIS DU har fået mulighed for ALENE at skrive under til bekræftelse af modtagelsen af rapporten, vil en aftale om istandsættelse for din regning sandsynligvis blive anset for indgået, hvis DU UNDERSKRIVER to gange! Så underskriv KUN en gang for modtagelsen af en kopi af fraflytningsrapporten så bliver du ikke ved en aftale ansvarlig for udførelsen af bestemte arbejder eller påtager dig at betale et bestemt beløb til dækning af istandsættelsesomkostningerne. [Læs mere]
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN GÆLDENDE LEJE PÅ 81.888,00 TIL ÅRLIGT 63.250,00 KR.
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om lejens størrelse. Ejendommen er under sagens behandling overtaget af Vandværksvej 11 ApS. Det fremgår af lejekontraktens § 9, at der til lejemålet medfølger komfur, køleskab, fryser, opvaskemaskine, emhætte, ovn og mikroovn. I henhold til Bygnings- og Boligregisteret er lejemålet beliggende i en ejendom, der  er opført i 1927. Lejemålets areal er såvel i Bygnings- og Boligregisteret som i lejekontrakten opgjort til 55 m². Nævnet har i medfør af lejelovens § 38, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1.  januar 2023 til 63.250,00 kr. ekskl. varme og vand idet nævnet har fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 23-194 Sadolinsgade 131, 5230 Odense M
26-02-2024
UDLEJER PÅLAGT AT FORTAGE REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF EMHÆTTE
Lejeren har indbragt sagen, idet lejemålets brandalarmer efter lejers opfattelse er  opsat forkert, hvilket medfører udrykninger til blinde alarmer i lejemålet. Lejeren anfører endvidere, at emhætten i lejemålet ikke har en tilstrækkelig udsugningsevne, hvilket medfører aktivering af lejemålets automatiske brandalarmeringssystem, og dermed forårsager udrykninger til blinde alarmer i lejemålet. Nævnet har lagt til grund, at lejeren ønsker at nævnet skal pålægge udlejeren at  foretage udbedring af følgende mangler: Placeringen af brandalarmen i lejemålet, og manglende udsugningsevne i lejemålets emhætte. Nævnet har vedtaget at pålægge udlejeren at foretage fornøden reparation og eventuelt udskiftning af lejemålets emhætte. Under besigtigelsen konstaterede nævnet, at emhættens sugeevne var yderst minimal baseret på en fysisk test af emhætten.  Nævnet bemærker i øvrigt, at placeringen af lejemålets brandalarm er uhensigtsmæssig  set i forhold til placeringen af kogezoner i lejemålet sammenholdt med den manglende udsugningsevne fra emhætten.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 23-090 Østre Stationsvej 2 F, 5000 Odense C
19-02-2024
LEJER INDKALDT TIL FLYTTESYN MED MINDRE END EN UGES VARSEL - UDLEJERS KRAV BORTFALDT
Udlejeren der er "flerudlejer" indkaldte lejerne til fraflytningssyn den 14. december 2021, og der blev  afholdt et fraflytningssyn den 17. december 2021. Lejerne mødte ikke op til synet og den 21. december 2021 sendte udlejeren sine fraflytningskrav til lejerne. Huslejenævnet har vedtaget, at lejerne ikke hæfter for udlejerens krav om istandsættelse som følge af at de fraflyttende lejere ikke blev indkaldt skriftligt til fraflytningssyn med mindst 1 uges varsel.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-180 Ivarsvej 30F, Odense V.
06-02-2024
FRAFLYTNINGSSYNET BLEV AFHOLDT FØR LEJEREN VAR TILSTEDE - UDLEJERS KRAV BORTFALDT
Udlejeren indkaldte den 14. april 2021 lejeren til fraflytningssyn den 20. april 2021 kl. 11.30, men udlejeren påbegyndte synet kl. 10.30, hvorved lejeren blev afskåret fra at deltage i fraflytningssynet. Formalia var dermed ikke overholdt som følge af, at udlejeren gennemførte synet på et andet tidspunkt end det aftalte, hvorved lejeren ikke havde mulighed for at deltage i synet. Udlejerens krav om istandsættelse var dermed er bortfaldet afgjorde Huslejenævnet i Odense.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-184, Damhusvej 27, 5000 Odense C
28-01-2024
UDLEJER SVAREDE IKKE HUSLEJENÆVNET - DEPOSITUM SKAL BETALES TILBAGE
Tvisten vedrører manglende depositumafregning/lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning. Huslejenævnet har lagt til grund, at udlejer forestår udlejning af mere end 1 boliglejemål. Udlejer har ikke reageret på nævnets henvendelser. I overensstemmelse med lov om boligforhold § 86 stk. 2 har huslejenævnet herefter lagt lejers sagsfremstilling til grund, herunder at der ikke er afholdt indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer har fået fuldt ud medhold i sin klage. Udlejer pålægges herefter inden 31. december 2023 at betale kr. 6.597, - til huslejenævnet jf. lov om boligforhold § 82 stk. 2.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart, sagsadresse Skovkrogen 7, 5500 Middelfart
22-01-2024
UDLEJER OVERHOLDT IKKE FRISTEN FOR INDKALDELSE TIL FLYTTESYN
Lejers repræsentant har indbragt med anmodning om stillingtaget til en fraflytningstvist samt til betaling for renovation udover lejen. Lejer er den 6. maj 2022 skriftligt indkaldt til flyttesyn, der er afholdt den 12. maj 2022. Udlejer, der ifølge det oplyste, udlejer mere end en beboelseslejlighed, har ifølge lejelovens §  187, stk. 3 pligt til skriftligt med mindst en uges varsel at indkalde lejer til flyttesyn. Udlejer har ikke iagttaget denne forpligtelse, og han mister derfor retten til at gøre fraflytningskravet gældende overfor lejer, jf. lejelovens § 187, stk. 5.
Lejeloven indeholder ikke særskilt hjemmel, som giver udlejer adgang til at udskille en del af  lejen til særskilt betaling vedrørende refusion. Renovation må betragtes som en del af driftsudgiften indeholdt i den aftale leje. I en dom afsagt af Højesteret den 30. juli 2009 er dette princip netop fastslået. Udlejer skal derfor tilbagebetale lejer de indbetalte acontobeløb til renovation, 400 kr. pr. måned fra lejeforholdets start 1. marts 2020 til lejeforholdets ophør.
Kilde: Huslejenævnet i Assens, Strandgade 32, Haarby
15-01-2024
HUSLEJENÆVNET AFGJORDE AT UDLEJER SKULLE TILBAGEBETALE LEJERS DEPOSITUM
Lejeren har indbragt en tvist om afregning af depositum i forbindelse med fraflytning. Der er tale om et fremlejeforhold, hvorved udlejer fremlejede et værelse til lejer. Lejemålet er opsagt pr. 1. januar 2022 og afleverede nøglerne den 23. januar 2021. Det fremgår af sagen, at der ikke er er ikke fremsat istandsættelseskrav. Lejeren har til sagen gjort gældende, at hun skal have hele sit depositum tilbage, da der ikke er afsendt rettidig fraflytningsrapport. Udlejeren har gjort gældende, at der er intet belæg for at lejeren ikke skal betale for slid og skader, lejeren har været med til at forårsage. Nævnet har i medfør af lejelovens § 190 vedtaget, at lejeren har krav på tilbagebetaling af sit fulde depositum idet udlejeren der alene er omfattet af lejelovens § 187, stk 2 ikke har rejst krav om istandsættelse overfor lejeren inden 2 uger fra fraflytningssynet eller fra fraflytningsdagen. Formalia dermed ikke er overholdt, hvorved udlejeren ikke kan kræve, at lejeren skal betale for istandsættelse.
Kilde: Huslejenævnet i Odense, Østre Stationsvej 37M, 2. 5., Odense
08-01-2024
BOLIGSELSKAB PÅLAGT AT UDSKIFTE ENTREGULVET I LEJEMÅLET
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om vedligeholdelsesmangler. Lejeren er repræsenteret ved Lejerforening Fyn. Udlejeren er Odense Boligselskab. Lejerens repræsentant har indbragt sagen, idet der er gået hul i trægulvet to steder i lejemålets entré som følge af, at lejeren tog cykelsko på. Lejerens repræsentant har gjort gældende, at Odense Boligselskab skal hæfte for udskiftning af gulvet, subsidiært reparation af skaden, da gulvet i lejemålets entré fremstår tyndslidt. Odense Boligselskab har gjort gældende, at lejer hæfter for udskiftning af gulvet eller udbedring af skaderne, idet der er tale om forkert brug af det lejede. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet. Nævnet har i medfør af almenlejelovens § 30, stk. 3, vedtaget at pålægge udlejeren at udskifte gulvet i lejemålets entré.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense, sagsnr. 23-039 Bjerggårdshaven 40
03-01-2024
UDLEJER IKKE BERETTIGET TIL AT FORHØJE LEJEN
Udlejerens repræsentant har indbragt en sag om lejers indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden 1. januar 2023. Udlejer er repræsenteret af IDEAL Advokatfirma P/S. Lejeforhøjelsen er varslet over for lejer ved brev af 27. september 2022, hvorefter den årlige leje er krævet forhøjet fra årligt 29.604.00 kr. til 37.597,00 kr. inkl. el og vand. Lejeren har den 28. september 2022 gjort indsigelse mod varslingen. I henhold til Bygnings- og boligregisteret er der tale om en 1-værelses lejlighed på 37 m² beliggende i en ejendom opført i 1974. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet. Nævnet har i medfør af lejelovens § 52, vedtaget, at udlejeren ikke er berettiget til at forhøje lejen da nævnet har fundet, at lejen ikke er væsentlig lavere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold.
Kilde: Huslejenævnet nævnet i Odense, sagsadresse Lindvedparken 36E, 5260 Odense S
18-12-2023
LEJERNE IKKE FORPLIGTIGET TIL AT BETALE FOR RENOVATION UD OVER LEJEN
Der er tale om en sag angående lejernes betaling for renovation direkte til leverandøren. Lejeren har gjort gældende, at udlejeren ikke har kunnet kræve, at lejerne skulle betale for renovation direkte til forsyningsselskabet. Udlejerne har gjort gældende, at lejerne havde lejet den fulde ejendom, og var eneforbruger af blandt andet renovation. Derfor kan udgiften overvæltes i modsætning til lejligheder. Her kan det ikke måles, hvem der bruger hvad. Nævnet har med henvisning til lejelovens § 52, vedtaget, at udlejeren ikke har været berettiget til at forpligte lejerne til at betale for renovation direkte til forsyningsselskabet. Lejerne har således krav på tilbagebetaling af de beløb, som lejerne har betalt til renovation. Højesteret har ved dom refereret i U2018.174H fastslået, at der ikke er hjemmel til at aftale, at der skal ske særskilt betaling for renovation som et tillæg til huslejen
Kilde: Huslejenævnet nævnet i Odense, sagsadresse Grønvej 4, 5260 Odense S
11-12-2023
KRAV PÅ RENGØRING BLEV REDUCERET FRA 10.800,00 KR. TIL 6.418,75 KR.
Det fremgik af den foreløbige flytteopgørelse, at boet vil blive opkrævet for  13 timers rengøring med en timepris for rengøring på 895,00 kr.. Der er faktureret 10.800,00 kr. fra X Rengøring & Skadeservice uden specificering af de anvendte antal timer. Nævnet har efter den fremsendte billeddokumentation ikke fundet det godtgjort, at det var nødvendigt at anvende et skadeservice-firma til at rengøre  lejemålet i forbindelse med istandsættelsen. Nævnet fandt at almindelig rengøring var tilstrækkeligt for at istandsætte lejemålet, og at nævnet derfor har nedsat timeprisen til skønsmæssigt til 493,75 kr.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense, sagsnr. 23-019
05-12-2023
LEJER BLEV KUN PÅLAGT BETALE FOR "PLETMALING" OG RENGØRING
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget lejers repræsentants henvendelse. Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedrørende lejers pligt til istandsættelse i henhold til fraflytningsrapporten. Huslejenævnet afgjorde, at lejer alene skal betale for pletmaling i henhold til punkt 1- 18 i fraflytningsrapporten sammenholdt med konkrete billeder, der relaterer sig til disse noter. Huslejenævnet afgjorde endvidere, at lejer skal betale for rengøring i henhold til punkt 19-31 i fraflytningsrapporten sammenholdt med konkrete billeder, der relaterer sig til disse noter. Huslejenævnet finder ikke, at lejer skal betale for de øvrige rejste krav i henhold til fraflytningsrapporten.
Kilde: Huslejenævnet i Fåborg-Midtfyn Kommune, sagsadresse Engvangen 34, 5750 Ringe
27-11-2023
UDLEJERS KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Udlejeren har flere beboelseslejligheder til udlejning. Udlejeren skal i forbindelse med synet udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 2 uger efter synet, såfremt lejeren ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten, jf. lejelovens § 187, stk. 4. Flyttesyn har været afholdt den 15. marts 2023 uden lejernes deltagelse, at udlejers repræsentant henholder sig til det fremlagte bilag som værende indkaldelse til flyttesynet. Huslejenævnet fandt ikke at den fremlagte SMS-korrespondance indeholdt en indkaldelse til flyttesynet og på dette grundlag fandt nævnet at udlejer ikke har overholdt formalia i lejelovens § 187, stk. 3 og stk. 4. Huslejenævnet afgjorde derfor at udlejers krav på istandsættelse er bortfaldet, jf. lejelovens § 187, stk. 5 og § 90, stk. 3. Lejerne har herefter krav på tilbagebetaling af depositum og forudbetalt leje udgørende 32.000,00 kr.
Huslejenævnet bemærkede yderligere i afgørelsen at der ikke i forbindelse med lejers indflytning i lejemålet var udarbejdet en indflytningsrapport hvorfor heller ikke denne formalitet var overholdt af udlejer!
Kilde: Huslejenævnet i Fåborg-Midtfyn Kommune, sagsadresse Øster Hæsingevej 65, 5600 Faaborg
20-11-2023
NÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE PÅ 69.000,00 KR. TIL ÅRLIGT 56.950,00 KR.
Lejers advokat indbragte den 23. august 2018 på vegne den daværende lejer en tvist om huslejens størrelse ved lejemålets påbegyndelse den 15. marts 2018. Huslejenævnet besigtigede lejemålet sammen med parterne den 14. november 2018 og orienterede herefter parterne om, at sagen blev sat i bero, afventende en boligretssag om huslejen i samme lejemål. Retten i Odense traf afgørelse i ovennævnte boligretssag. I medfør af dagældende boligreguleringslov § 5 stk. 2 godkendte Boligretten en årlig husleje pr. 1. januar 2015 på kr. 54.000, - svarende til kr. 805.97 pr. m² pr. år. Østre Landsret stadfæstede byretsdommen den 9. februar 2023, hvorefter lejer tilkendegav, at man ønskede huslejenævnssagen fremmet. Huslejenævnet har truffet følgende afgørelse.
I medfør af dagældende boligreguleringslovs § 5 stk. 2 har nævnet vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 15. marts 2018 fra kr. 69.000 årligt til kr. 56.950,- svarende til kr. 850,- pr. m² pr. år eksklusiv forbrug.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune, sagsadresse Sønder Alle 47, 5500 Middelfart
13-11-2023
NÆVNET GODKENDTE AT LEJEN KUNNE FORHØJES MEN IKKE SOM VARSLET
Udlejers repræsentant har indbragt en sag om lejerens indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden pr. 1. juli 2021. Udlejeren er Fiona Ejendomme ApS. Lejeren er repræsenteret af Lejerforening Fyn. Lejeforhøjelsen er varslet over for lejeren ved brev af 26. marts 2021, hvorefter den årlige leje er krævet forhøjet fra årligt 33.600,00 kr. ekskl. vand og varme til årligt 39.648,00 kr., ekskl. vand og varme. Lejerens repræsentant har den 3. maj 2021 fremsat indsigelse mod varslingen. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 1 -værelses lejlighed på 61 m². Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at godkende, at den årlige leje pr. 1. juli 2021 forhøjes, ikke som varslet, men skønsmæssigt til årligt 37.698,00 kr. ekskl. vand og varme.
Kilde: Huslejenævnet  i Odense Kommune, sagsadresse Kragsbjergvej 3B, sagsnr. 231-156
25-09-2023
UDLEJERS KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Beboerklagenævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget at tilsidesætte udlejers krav om betaling for istandsættelsesarbejder i henhold til synsrapport af 30. juni 2022 og flytteopgørelse af 18. oktober 2022. Nævnet har lagt til grund at synsrapporten af 30. juni 2022 anfører lejers andel til kr. 90.693,16 kr. i fraflytningsudgiften, at opgørelsen af 18. oktober 2022 anfører lejers udgift til kr. 107.179,66, og at udlejer derved ikke har fulgt reglerne i bekendtgørelsens § 15 (10% reglen).
Kilde: Beboerklagenævnet  i Odense Kommune, sagsadresse Nyborgvej 333, sagnr. 22-066
20-09-2023
UDLEJERS KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har afgjort en tvist mellem lejer og udlejer vedrørende lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning samt forbrugsopgørelser for vand og varme for regnskabsåret 2021. Udlejer som er flerudlejer har ikke udleverer synsrapporten til lejer under synet, hvilket anerkendes af udlejer. Huslejenævnet fandt her efter, at udlejer ikke har overholdt formalia i lejelovens § 187, stk. 3 og stk. 4 og at ved overtrædelse af lejelovens § 187, stk. 3 og 4 bortfalder udlejerens krav på istandsættelse efter stk. 1, jf. lejelovens § 187, stk. 5. Lejer har derfor krav på tilbagebetaling af depositum.
Kilde: Huslejenævnet  i Faaborg-Midtfyn Kommune, sagsadresse Østergade 110 B, 5672 Broby
07-06-2023
DEN AFTALTE HUSLEJE BLEV NEDSAT MED ÅRLIGT 26.000,00 KR.
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om lejens størrelse på årligt 96.000,00 kr. ekskl. varme og vand. Udlejeren er DALUM MALERFIRMA og er repræsenteret af Advokatfirmaet Martin Justesen.
I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede beliggende i en ejendom opført i 1955 og er på i alt 70 m2 . Det fremgår af lejelovens § 54, stk. 2, at det er en betingelse for, at lejen kan fastsættes frit, at det fremgår af lejeaftalen, at lejemålet er omfattet af disse bestemmelser. Da det hverken i lejekontraktens § 11 eller i tillæg til lejekontrakten fremgår, at der foreligger en aftale om fri lejefastsættelse, er lejeforholdet omfattet af reglerne i lejelovens § 32, om huslejeregulering for mindre ejendomme.
Huslejenævnet har vedtaget at nedsætte den årlige leje til 70.000,00 kr. ekskl. vand og varme.
Kilde: Huslejenævnet  i Odense Kommune, Frederiksgade 56C
15-05-2023
UDLEJER REJSTE IKKE ISTANDSÆTTELSESKRAV OVERFOR LEJER INDENFOR FRISTEN PÅ 2 UGER
Der er ikke afholdt flyttesyn, og udlejer har ikke indenfor fristen på 2 uger efter lejers fraflytning fremsat fraflytningskrav overfor lejer. Udlejer har derfor mistet retten til at gøre et fraflytningskrav gældende og skal derfor tilbagebetale lejer det indbetalte depositum, jf. lejelovens § 187, stk. 2 (tidligere lejelovens § 98, stk. 2).
Dog skal der i det økonomiske opgør mellem parterne fratrækkes den samlede udgift til varme, der er beregnet i udlejers skrivelse, hvorimod lejer skal have yderligere 250 kr. vedrørende a conto betalinger til vand tilbagebetalt vedrørende halvdelen af maj måned.
Udlejer skal herefter tilbagebetale lejer følgende beløb, der er opgjort med udgangspunkt i udlejers opgørelse: Depositum 15.000 kr. – 748,80 kr., i alt 14.251,20 kr.
Kilde: Huslejenævnet  i Assens Kommune, sagsnr. 22 18483
08-05-2023
FORMEL FEJL BETØD AT UDLEJER IKKE KUNNE FASTSÆTTE LEJEN "FRIT"
Lejerens repræsentant har den 5. august 2022 indbragt en sag om lejens størrelse ved lejeaftalens indgåelse, samt en sag om lejeforhøjelsen pr. 1. januar 2022. Udlejeren er Odense Ejendomsudlejning ApS. Lejen på indflytningstidspunktet udgjorde årligt 59.760,00 kr. ekskl. varme, og at lejen på indbringelsestidspunktet udgjorde årligt 57.816,00 kr. ekskl. varme. Herudover fremgår det af lejekontraktens § 11, at lejen er fastsat efter markedslejen.
I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede beliggende i en ejendom opført i 1964, og er på i alt 45 m2 . Lejemålet er beliggende i et tidligere baghus, som i 2018 blev ombygget fra erhverv til 4 ungdomsboliger.
Det er en betingelse for at lejen kan fastsættes frit, at det fremgår af lejeaftalen, at lejemålet er omfattet af disse bestemmelser, jf. lejelovens § 54, stk. 2. Udlejeren har i lejeaftalen alene har henvist til, at lejen er fastsat efter markedslejen og ikke at der er tale om et tidligere erhvervslejemål eller henvist til relevante lovbestemmelser.
Det følger her af at udlejer ikke opfyldt formalia hvorfor lejeforholdet er omfattet af reglerne i lejelovens § 32, om huslejeregulering for mindre ejendomme. Nævnet har derfor i medfør af lejelovens § 38, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2022 til skønsmæssigt 38.250,00 kr., ekskl. varme. Nævnets afgørelse betyder, at lejen ikke kunne forhøjes pr. 1. januar 2022.
Kilde: Huslejenævnet  i Odense Kommune, sagsadresse Astrupvej 36  C, 5000 Odense C
01-05-2023
LEJER HAVDE KRAV PÅ TILBAGEBETALING AF DEPOSITUM IALT 8.125,00 KR.
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget lejers henvendelse. Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedr. tilbagebetaling af depositum udgørende i alt 8.125,00 kr. i forbindelse med lejers fraflytning. Udlejer har anerkendt ikke at have udleveret synsrapporten til lejer under synet eller efterfølgende sendt synsrapporten til lejer. Da udlejer ikke har overholdt formalia i lejelovens § 187, stk. 3 og stk. 4, fandt huslejenævnet at udlejers krav på istandsættelse bortfaldt, jf. lejelovens § 187, stk. 5. Lejer har derfor krav på tilbagebetaling af depositum udgørende i alt 8.125,00 kr.
Kilde: Huslejenævnet  i Faaborg-Midtfyn Kommune, sagsnr. 03.09.09-G01-22-22 Bøjdenvej 4B, 5772 Kværndrup
21-04-2023
HUSLEJENÆVNET GODKENDTE AT LEJEN KUNNE FORHØJES MEN IKKE SOM VARSLET
Udlejerens repræsentant har indbragt en sag om lejerens indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse. Lejeforhøjelsen er varslet over for lejeren, hvorefter den årlige leje er krævet forhøjet fra årligt 45.600,00 kr. ekskl. forbrug til årligt 55.300,00 kr., ekskl. forbrug. Lejeforhøjelsen er begrundet i, at den gældende leje var væsentlig lavere end det lejedes værdi. Lejerens repræsentant har fremsat indsigelse mod varslingen.
I henhold til Bygnings- og Boligregistret er det lejede beliggende i en ejendom opført i 1919 og er på i alt 70 m2. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.
Nævnet har i medfør af lejelovens § 52 (tidligere lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1), vedtaget at godkende, at den årlige leje pr. 1.september 2022 forhøjes, ikke som varslet, men skønsmæssigt til årligt 51.000,00 kr. ekskl. forbrug.
Kilde: Huslejenævnet  i Odense Kommune, sagsnr. 22 -178 Jernbane Alle 3, 5250 Odense  SV
14-04-2023
HUSLEJENÆVNET GODKENDTE DEN AFTALTE ÅRLIGE LEJE PÅ 130.800,00 KR.
Lejerne har indbragt en sag om lejens størrelse på årligt 130.800,00 kr. ekskl. varme. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 4-værelses lejlighed på 108 m², beliggende i en ejendom opført i 1929. Lejerne har ved indbringelsen anmodet huslejenævnet om at tage stilling til lejens størrelse, idet lejerne mener, at lejen er sat for højt. Udlejeren har fastholdt lejens størrelse under henvisning til, at lejligheden blev gennemgribende moderniseret i 2013-2014. Udlejeren har til sagen fremlagt dokumentation for udgifterne til moderniseringen.
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at godkende den årlige leje på 130.800,00 kr., ekskl. varme. Nævnet har fundet, at lejen vel overstiger det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, men ikke så væsentligt, at der er grundlag for lejenedsættelse.
Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet nævnets mindretal har stemt for at nedsætte den årlige leje på 130.800,00 kr. ekskl. varme til årligt 113.400,00 kr. ekskl. varme.
Kilde: Huslejenævnet  i Odense Kommune, sagsnr. 20-391 Karen Brahes Vej 7, Odense
03-04-2023
FRISTERNE FOR UDSENDELSE AF FORBRUGSREGNSKABER IKKE OVERHOLDT
Beboerklagenævnet i Odense har vedtaget at nægte at godkende varmeregnskabet og vandregnskabet. De korrigerede varme- og vandregnskaber udsendt den 2. november 2021 overholdt hverken 3 eller 4 måneders fristen i almenlejelovens § 56 hvorfor varmeregnskabet ikke kunne godkendes. Udlejeren kunne herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren jf. almenlejeloven § 58, i alt 4.694,74 kr.
Kilde: Beboerklagenævnet  i Odense Kommune, sagsnr. 22002 Jens Juels Vej 36, 5230 Odense M
27-03-2023
DEN ÅRLIGE LEJE NEDSAT MED 31.140,00 kr. AF HUSLEJENÆVNET
Lejernes repræsentant har den 8. december 2021 anmodet huslejenævnet om at tage stilling til lejens størrelse på årligt 79.140,00 kr. ekskl. varme. Lejerne er repræsenteret af Lejerforening Fyn. Udlejeren er Jela Invest ApS, og er repræsenteret af Advokaterne i Jyllandsgården A/S. Det fremgår af sagen, at lejerne flyttede ind i lejemålet den 1. april 2020. Lejemålet er beliggende i en ejendom fra 1935 og udgør 76 m2 , jf. Bygnings- og Boligregisteret. Der er tale om et lejemål beliggende i en ejendom, der pr. 1.1.1995 bestod af mere end 6 beboelseslejligheder. Nævnet har i medfør af lejelovens § 38 (tidligere lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1), vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. april 2020 fra 79.140,00 kr. ekskl. varme til 48.000,00 kr. ekskl. varme.
Kilde: Huslejenævnet  i Odense Kommune, sagsnr. 21-328 Reventlowsvej 56, 5000 Odense C
20-03-2023
HUSLEJENÆVNET I ODENSE NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 33.000,00 kr.
Lejernes repræsentant har indbragt en sag om lejens størrelse på årligt 90.000,00 kr. ekskl. varme, vand og el. Udlejeren er Shazad Aslam, og er repræsenteret af Advokatfirmaet Magdalena Hoch. Det fremgår af sagen, at lejerne flyttede ind i lejemålet den 15. februar 2021, og at lejen pr. 1. januar 2022 er forhøjet til 92.336,52 kr. i henhold til den i lejekontrakten aftalte regulering efter nettoprisindekset. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede beliggende i en ejendom opført i 1935 og er på i alt 140 m², hvoraf tagetagen udgør 60 m².
Nævnet har i medfør af lejelovens § 38 (tidligere lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1), vedtaget, at nedsætte den årlige leje pr. 15. februar 2021 og 1. januar 2022 til skønsmæssigt 57.000,00 kr., ekskl. varme, vand og el. Nævnet har endvidere vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 14.250,00 kr.
[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet  i Odense Kommune, sagsnr. 21-279 Svanevej 42
10-03-2023
HUSLEJENÆVNET I ODENSE NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 11.494,80 KR.
I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 71 kvm beliggende i en ejendom opført i 1938. Lejerens repræsentant har gjort gældende at lejen ikke væsentligt må overstige den leje, der betales for tilsvarende lejeforhold med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand. Lejen udgør på indbringelsestidspunktet årligt 70.069,80 kr.. Nævnet har vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den årlige leje til 58.575,00 kr. ekskl. forbrug.
Nævnet har endvidere vedtaget, at såfremt der er sket prisregulering pr. den 1. oktober 2020 samt 1. oktober 2021, godkendes dette ikke.
[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet  i Odense Kommune, sagsnr. 20-318 Schacksgade 33, 5000 Odense C
03-03-2023
UDLEJER KRAV PÅ EFTERBETALING AF VARME BORTFALDT
Udlejer, Civica, har ved brev indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejers indsigelse mod forbrugsregnskabet for perioden 1. september 2020 til 31. august 2021. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede forbrug efter nyt regnskab af 7. juni 2022 udgjorde 2.240,05 kr., og at der er betalt 2.010,- kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 230,05 kr. Da hverken 3 eller 4 måneders fristen i almenlejelovens § 56 var opfyldt godkendte beboerklagenævnet ikke regnskabet hvorfor udlejer krav på efterbetaling bortfaldt. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet  i Odense Kommune, sagsnr. 22-037 Hyldevænget 4, Odense SØ
24-02-2023
UDLEJER VAR IKKE BERETTIGET TIL AT FORHØJE LEJEN
Den årlige leje var krævet forhøjet fra årligt 28.944,00 kr. til 37.536,00 kr. ekskl. varme. I henhold til Bygnings- og boligregisteret er der tale om en 1-værelses lejlighed på 43 m2 beliggende i en ejendom opført i 1937 med i alt 6 boliger. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.
Huslejenævnet fandt, at den gældende lejen ikke var væsentlig lavere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold, og at der derfor ikke var grundlag for at kræve lejeforhøjelse. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-333 Allegade 31
09-02-2023
UDLEJERS KRAV OM BETALING FOR ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Beboerklagenævnet lagde til grund at den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne skulle indeholde oplysning om, hvilke istandsættelsesarbejder der var udført, hvad istandsættelsesarbejderne havde kostet, og hvorledes lejerens andel af istandsættelsesudgifterne var beregnet. Da udlejerens endelige opgørelse ikke indeholdt en opgørelse over, hvilke istandsættelsesudgifter der var udført og betalt af afdelingen havde udlejer ikke dokumenteret, hvorledes lejerens andel af de endelige istandsættelsesudgifter var beregnet. Den endelige opgørelse opfyldte derfor ikke formalia, hvorefter udlejers krav på betaling af istandsættelsesudgifterne bortfaldt jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 17, stk.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-067
03-02-2023
HUSLEJENÆVNET I ODENSE NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 9.424,00 KR. I ET FORBEDRET LEJEMÅL
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om den årlige leje på 99.034,20 kr. ekskl. varme. Ifølge Bygnings- og Boligregisteret er det lejede en 3-værelses lejlighed på 87 m2 beliggende i en ejendom opført i 1935. Nævnet har i medfør af § 15, stk. 1, i boligreguleringsloven vedtaget at fastsætte lejen i overensstemmelse med boligreguleringslovens § 5, stk. 2, og har herefter vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2021 til kr. 89.610,00 ekskl. varme. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, Falen 9, sagsnr. 21-184
27-01-2023
UDSÆTTELSE AF LEJER AF LEJEMÅLET, NÆGTES FREMME AFGJORDE ØSTRE LANDSRET
Der fremlagdes kæreskrift, hvorved Fyns Almennyttige Boligselskab har kæret kendelse afsagt af retten i Odense, fogedretten, hvor efter anmodning om udsættelse af lejer af lejemålet beliggende i Munkebo, nægtes fremme. Henset til, at der ikke er oplyst om forhold begået i tilknytning til lejemålet efter 2019, finder landsretten det ikke godtgjort at lejer har tilsidesat god skik og orden således, at fraflytningen på nuværende tidspunkt er påkrævet. Landsretten stadfæster derfor fogedrettens kendelse.[Læs mere]
Kilde: BO291000-NTH og 2. afd. Kære nr. B-291æ22
20-01-2023
SYNSRAPPORTEN VAR IKKE UDFYLDT KORREKT - UDLEJERS KRAV BORTFALDT
Huslejenævnet fandt, at udlejer ikke havde udfyldt synsrapporten korrekt for så vidt angår, hvilke arbejder lejer hæfter. På dette grundlag fandt nævnet, at udlejer ikke havde overholdt formalia i lejelovens § 187, stk. 3 og stk. 4, hvorfor udlejers krav på istandsættelse bortfaldt. Lejer havde derfor krav på tilbagebetaling af det fulde indbetalte depositum på 18.000,00 kr. Da nævnet med afgørelsen gav lejer fuldt ud medhold, blev udlejer pålagt at betale et gebyr på 6.102,00 kr. til huslejenævnet. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Algade 26, 1. th., 5750 Ringe
13-01-2023
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold