Diverse afgørelser - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Diverse afgørelser

Afgørelser > Huslejenævn
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT UDLEJER IKKE KUNNE OPKRÆVE UDGIFT TIL PBS-GEBYR UD OVER LEJEN
Lejers advokat indbragte en sag for Huslejenævnet vedrørende tvist om opkrævning af gebyr til betalingsservice (PBS) ud over lejen.Til støtte for indbringelsen gøres det gældende, at udlejer ikke lovligt kan opkræve udgift til PSB-gebyr, hvorfor beløbet kræves tilbagebetalt til lejer. Lejeforholdet er aftalt til påbegyndelse den 1. april 2010. Af lejekontrakten fremgår, at lejer betaler et månedligt beløb på kr. 6,07 ud over lejen til PBS-gebyr. Husleenævnet afgjorde at udlejer ikke lovligt kan opkræve udgift til PBS-gebyr ud over lejen, jf. Højesterets dom trykt i UfR 2016.3356. Huslejenævnet pålagde udlejer at betale tillægsgebyr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune sagsnr. 2017-022022-10
07.11.2018
UDLEJER PÅLAGT AT BETALE ET TILLÆGSGEBYR PÅ 2.139,00 KR.
Udlejer besvarede ikke huslejenævnets henvendelse og havde dermed ikke dokumenteret at de formelle krav i forbindelse med lejers fraflytning var overholdt og da udlejer ikke havde udarbejdet gyldige forbrugsregnskaber skulle lejer have tilbagebetalt det indbetalte depositum på 16.500,00 kr. Lejer således fik fuldt medhold i tvisten hvorfor udlejer blev pålagt at betale et tillægsgebyr på 2.139,00 kr. til huslejenævnet i henhold til boligreguleringlovens § 39, stk. 2. [læs mere]
Kilde: Huslejenænvet i Assens sags id: 18 6276
10.06.2018
HVEM UDARBEJDER SKYGGEBUDGETTET I EN SAG VED HUSLEJENÆVNET UDEN SAMMENLIGNINGSLEJEMÅL?
Lejen i småhusejendomme må ikke væsentligt overstige den leje, som betales for sammenlignelige lejemål i storejendomme, hvor lejen fastsættes omkostningsbestemt. Såfremt der ikke findes sammenlignelige lejemål, eller det kan sandsynliggøres, at der ikke findes sammenlignelige lejemål, ansætter huslejenævnet lejen ud fra et skyggebudget. Huslejenævnet er underlagt officialprincippet. Dette indebærer, at nævnet skal sikre, at alle nødvendige oplysninger i sagen foreligger, for at nævnet kan træffe den korrekte afgørelse. Når Huslejenævnet skal udarbejde et skyggebudget har nævnet pligt til at indhente oplysninger om ejendommens driftsudgifter mv. og på grundlag af disse oplysninger ansætte den leje, som ville kunne opkræves. Nævnet fastsætter budgetposter skønsmæssigt i det omfang, det ikke er muligt at indhente tilstrækkelige oplysninger herom. I sager ved huslejenævnet om lejens størrelse, er det derfor hverken op til lejer eller udlejer at udarbejde et skyggebudget eller at sikre, at budgettet er udarbejdet korrekt. [læs hele svaret]
Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, journal BO0203-00114 svar af 05.02.2018
07.03.2018
BOLIGRETTEN NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 18.000,00 KR. TIL ÅRLIGT 54.000,00 KR.
De sagsøgte lejede pr. 1. januar 2016 ejendommen Hovedvejen 57, 5500 Middelfart, der er et hus på 64 m² i grundplan. Der er endvidere en kælder på 64 m², der ikke er godkendt til beboelse. Der er et nyere badeværelse i kælderen. Der er et udhus og en carport, ligesom der er en have. Den årlige leje var aftalt til 72.000 kr., og der blev betalt et depositum på 18.000 kr.
Boligretten fandt, at lejen væsentligt oversteg det lejedes værdi, og at lejen skulle fastsættes med udgangspunkt i den beregnede leje, men at der skulles tages hensyn til, at det lejede tillige omfattede kælder på 64 m² med badeværelse, carport og udhus samt grund med have.
Den årlige leje blev derfor fastsættes til 54.000 kr., svarende til 4.500 kr. pr. måned [Læs mere]
Kilde: Retten i Odense afgørelse af 15.10.2018 i BS-6368/2017-ODE
02.11.2018
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT UDLEJER IKKE KUNNE OPKRÆVE UDGIFT TIL PBS-GEBYR UD OVER LEJEN
Lejers advokat indbragte en sag for Huslejenævnet vedrørende tvist om opkrævning af gebyr til betalingsservice (PBS) ud over lejen.Til støtte for indbringelsen gøres det gældende, at udlejer ikke lovligt kan opkræve udgift til PSB-gebyr, hvorfor beløbet kræves tilbagebetalt til lejer. Lejeforholdet er aftalt til påbegyndelse den 1. april 2010. Af lejekontrakten fremgår, at lejer betaler et månedligt beløb på kr. 6,07 ud over lejen til PBS-gebyr. Husleenævnet afgjorde at udlejer ikke lovligt kan opkræve udgift til PBS-gebyr ud over lejen, jf. Højesterets dom trykt i UfR 2016.3356. Huslejenævnet pålagde udlejer at betale tillægsgebyr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune sagsnr. 2017-022022-10
07.11.2018
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold