Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn - din fynske lejerforening

Gå til indhold
RETTEN I ODENSE FRIFANDT HUSLEJENÆVNET I EN SAG OM PÅLAGT GEBYR
Under denne sag, der er anlagt den 11. maj 2018, er der mellem sagsøgeren, Administrationsselskabet Møllebo ApS, og sagsøgte, Huslejenævnet for Middelfart Kommune, tvist om, hvorvidt den af Huslejenævnet den 19. april 2018 trufne afgørelse er ugyldig som følge af sagsbehandlingstidens udstrækning, manglende hjemmel eller mangelfuld begrundelse, med den konsekvens at Huslejenævnets afgørelse af samme dato vedrørende tillægsgebyr skal ophæves. Det er oplyst af begge parter, at der sideløbende verserer en sag mellem Administrationsselskabet Møllebo ApS og lejerne om, hvorvidt Administrationsselskabet Møllebo ApS udover huslejen kan opkræve et månedligt beløb til PBS gebyr.
Sammenfattende fandt boligretten ikke, at sagsøgeren har sandsynliggjort, at afgørelsen lider af væsentlige formelle mangler, der kan medføre ugyldighed, hvorfor Huslejenævnet frifindes for sagsøgerens principale påstand. Boligretten frifandt også huslejenævnet for sagsøgerens subsidiære - og mere subsidiære påstand.[Læs rettens begrundelse]
Kilde: Retten i Odense BS 16456/2018-ODE dom afsagt 06.12.2018
10.12.2018


PBS-gebyr ulovligt opkrævet
Personlig henvendelse
3x4 timer om ugen har vort kontor Skibhusvej 34, 5000 Odense C åbent for personlig henvendelse. Se kontorets åbningstiderne her.
Højesteret har afgjort at aftale om at tillægge lejen PBS-gebyr var i strid med lejelovgivningen.
UDLEJER PÅLAGT AT TILBAGEBETALE DEPOSITUM TIL LEJER
Lejer har indbragt en sag for Huslejenævnet i Assens Kommune, med anmodning om stillingtagen til tilbagebetaling af depositum efter fraflytning. Lejeforholdet er påbegyndt den 1. juni 2017 og opsagt den 24. januar 2018. Lejer har indbetalt et depositum på 14.700 kr. Lejer er fraflyttet lejemålet den 31. marts 2018, hvor også nøglerne til lejemålet blev afleveret. Udlejer har ikke besvaret nævnets henvendelse, og som sagen herefter er oplyst overfor nævnet, må det lægges til grund, at udlejer ikke rettidigt har gjort fraflytningskrav gældende overfor lejer, jf. lejelovens § 98, stk. 2. Udlejer har derfor mistet retten til at gøre fraflytningskrav gældende, og lejer skal havde den indbetalte depositum på 14.700,00 kr. tilbage. Yderlige pålagde huslejenævnet udlejer at betale et tillægsgebyr.[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune sags id: 18 20029
05.12.2018
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 10.196,00 KR.
Huslejenævnet skulle tage stilling til lejens størrelse pr. 1. januar 2018. Lejemålet blev indgået den 1. april 2015, og den årlige leje blev aftalt til 76.596,00 kr. ekskl. varme og vand.
I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 83 m2 beliggende i en ejendom fra 1931. Nævnet vedtog at nedsætte den årlige leje til kr. 66.400,00, ekskl. varme og vand  med virkning fra den 1. januar 2018. Nævnet har vedtog desuden at nedsætte det indbetalte depositum til 16.600,00 kr. Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet nævnets mindretal har stemt for at nedsætte den årlige leje til årligt 64.325,00 kr. ekskl. varme og vand, svarende til 775,00 kr. pr. m².[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-115
26.11.2018
OPHÆVELSE AF LEJEMÅL VAR UBERETTIGET UDTALTE HØJESTERET
Højesteret udtalte, at den grove vold udøvet mod en anden beboer i området udgjorde en misligholdelse af en sådan grovhed, at boligforeningen som udgangspunkt havde ret til at ophæve lejemålet. Efter en samlet bedømmelse af misligholdelsens karakter og A’s forhold fandt Højesteret ligesom boligretten, at ophævelsen af lejemålet ikke stod i rimeligt forhold til misligholdelsen. Ophævelsen var derfor uberettiget. Landsretten var nået til et andet resultat. [Læs mere]
Kilde: Højesteret sag BS-1328/2018 - dom afsagt den 13. november 2018
19.11.2018
VEDLIGEHOLDELSESPLANEN VAR IKKE UDARBEJDET EFTER REGLERNE
Sagen vedrørte uenighed i forhold til udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for en stor ejendom. Udlejers vedligeholdelsesplan for perioden 2018 — 2027 angav, at der i denne periode ikke var planlagt større vedligeholdelsesarbejder overhovedet, hvorfor huslejenævnet fandt at vedligeholdelsesplanen var indholdsløs og dermed ikke fyldestgørende. Konsekvensen af den manglende opfyldelse af kravet om en fyldestgørende vedligeholdelsesplan medførte, at udlejer mistede retten til at opkræve beløb efter boligreguleringslovens §§ 18 og18b, jf. herved boligreguleringslovens S 18 a stk. 2. En konsekvens heraf var at lejen med virkning fra 1. november skulle nedsættes med 11.323,00 kr. årligt, svarende til kr. 943,58,- pr. måned indtil en korrekt vedligeholdelsesplan var udarbejdet og udleveret. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune sagsnr. 2017-019394-10
13.11.2018
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT UDLEJER IKKE KUNNE OPKRÆVE UDGIFT TIL PBS-GEBYR UD OVER LEJEN
Lejers advokat indbragte en sag for Huslejenævnet vedrørende tvist om opkrævning af gebyr til betalingsservice (PBS) ud over lejen.Til støtte for indbringelsen gøres det gældende, at udlejer ikke lovligt kan opkræve udgift til PSB-gebyr, hvorfor beløbet kræves tilbagebetalt til lejer. Lejeforholdet er aftalt til påbegyndelse den 1. april 2010. Af lejekontrakten fremgår, at lejer betaler et månedligt beløb på kr. 6,07 ud over lejen til PBS-gebyr. Husleenævnet afgjorde at udlejer ikke lovligt kan opkræve udgift til PBS-gebyr ud over lejen, jf. Højesterets dom trykt i UfR 2016.3356. Huslejenævnet pålagde udlejer at betale tillægsgebyr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune sagsnr. 2017-022022-10
07.11.2018
BOLIGRETTEN NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 18.000,00 KR. TIL ÅRLIGT 54.000,00 KR.
De sagsøgte lejede pr. 1. januar 2016 ejendommen Hovedvejen 57, 5500 Middelfart, der er et hus på 64 m² i grundplan. Der er endvidere en kælder på 64 m², der ikke er godkendt til beboelse. Der er et nyere badeværelse i kælderen. Der er et udhus og en carport, ligesom der er en have. Den årlige leje var aftalt til 72.000 kr., og der blev betalt et depositum på 18.000 kr.
Boligretten fandt, at lejen væsentligt oversteg det lejedes værdi, og at lejen skulle fastsættes med udgangspunkt i den beregnede leje, men at der skulles tages hensyn til, at det lejede tillige omfattede kælder på 64 m² med badeværelse, carport og udhus samt grund med have.
Den årlige leje blev derfor fastsættes til 54.000 kr., svarende til 4.500 kr. pr. måned [Læs mere]
Kilde: Retten i Odense afgørelse af 15.10.2018 i BS-6368/2017-ODE
02.11.2018
UDLEJNINGSEJENDOM ÆNDREDE IKKE STATUS VED FRASALG AF 6 BEBOELSESLEJLIGHEDER
Højesteret bemærkede, at boligreguleringsloven efter sin ordlyd og forarbejderne må forstås således, at det afgørende for ejendommens status er forholdene den 1. januar 1995. Det forhold, at ejendommen efter et frasalg i 2011 ikke længere indgik i et driftsfællesskab med en række andre ejendomme, indebar derfor ikke, at ejendommen nu måtte anses som en småejendom.[læs mere]
Kilde: Højesteret sagsnr. 246/2017 afgørelse af 08.05.2018
29.10.2018
HUSLEJENÆVNET TILSIDESATTE UDLEJERS ISTANDSÆTTELSESKRAV
Huslejenævnet i Assens Kommune fandt at udlejer havde reklameret rettidigt men afgjorde at synsrapporten ikke specifikt angav præcise istandsættelsesarbejder, der skulle udføres for lejers regning. Da synsrapporten ikke opfyldt specifikationskravene til en synsrapport skulle lejeren ikke betale udgiften til malerarbejde og afkalkning. [Læs mere]
Kilde: Huslejenænvet i Assens,  sags id. 18 12894
19.08.2018
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE TIL 64.800,00 KR.
Vore medlemmers lejeaftale blev indgået den 1. december 2014, og den årlige leje blev aftalt til 75.600,00 kr. ekskl. varme og vand. I lejeaftalen er aftalt regulering af lejen efter trappeleje, hvorefter lejen pr. 1. januar 2018 udgør 79.200,00 kr. årligt ekskl. varme og vand. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 81 m2 beliggende i en ejendom fra 1931. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje til kr. 64.800,00, ekskl. varme og vand. Lejenedsættelsen har virkning fra den 1. januar 2017. [læs mere]
Kilde: Huslejenænvet i Odense sags nr. 17-455
19.06.2018
UDLEJER PÅLAGT AT BETALE ET TILLÆGSGEBYR PÅ 2.139,00 KR.
Udlejer besvarede ikke huslejenævnets henvendelse og havde dermed ikke dokumenteret at de formelle krav i forbindelse med lejers fraflytning var overholdt og da udlejer ikke havde udarbejdet gyldige forbrugsregnskaber skulle lejer have tilbagebetalt det indbetalte depositum på 16.500,00 kr. Lejer således fik fuldt medhold i tvisten hvorfor udlejer blev pålagt at betale et tillægsgebyr på 2.139,00 kr. til huslejenævnet i henhold til boligreguleringlovens § 39, stk. 2. [læs mere]
Kilde: Huslejenænvet i Assens sags id: 18 6276
10.06.2018
FRIST FOR KORREKTION AF VARMEREGNSKAB I ALMENLEJELOVEN?
Højesteret fastslog at fejlfordeling af varmeudgifter kunne korrigeres efter udløbet af almenlejelovens frist for udsendelse af varmeregnskabet. Landsretten var nået til samme resultat.
Højesteret bemærkede, at fristen i lejeloven for skriftlig meddelelse til lejerne om fejlagtig udgiftfordeling i varmeregnskabet er den samme som fristen for det oprindelige varmregnskab ikke findes i almenlejeloven. [læs mere]
Kilde: Højesterets dom i sag 142/2017 afsagt 22.05.2018
29.05.2018
UDFLYTNINGSRAPPORTEN OPFYLDTE IKKE SPECIFIKATIONSKRAVET FASTSLOG RETTEN
Udlejeren havde flere beboelseslejemål og lejemålet var indgået efter den 31.06.2015. Det fremgik ikke af udflytningsrapport af 5. marts 2017, hvilket istandsættelsesarbejde herunder for delt på rum og arbejdets art, der skulle udføres for lejernes regning, men der var alene anført et samlet beløb på 13.000 kr. for istandsættelse svarende til 2/3 af depositumet. Udflytningsrapporten opfyldte derfor ikke specifikationkravet til en fraflytningsrapport efter lejelovens § 98. [læs mere]
Kilde: Retten i Svendborg dom af 26. april 2018 i sag nr. BS R2-593/2017
04.05.2018
UDLEJER HAVDE IKKE INDKALDT VORT MEDLEM SKRIFTLIGT TIL FLYTTESYN
Udlejer havde flere beboelseslejemål. Huslejenævnet i Assens fastslog, at de formelle betingelser i lejelovens § 98, stk. 3 ikke var overholdt i forbindelse med lejers fraflytning, da lejer ikke skriftligt var indkaldt til flyttesyn. Udlejer har derfor mistet retten til at gøre istandsættelseskravet gældende. Lejer blev pålagt at betale husleje i opsigelsesperioden men nævnet fastslog at udlejer var berettiget til at opkræve særskilt betaling for renovation og vand. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens sagsid. 17 25675
25.04.2018
EFTER DE NYE REGLER REDUCEREDE NÆVNET UDGIFTEN TIL ISTANDSÆTTELSE TIL 4.279,55 KR.
Udlejer havde flere beboelseslejemål. Lejeforholdet var påbegyndt den 01.07.2015 og lejer boede i lejemålet i 21 måneder. Udlejer havde rejst krav om istandsætte for 12.227,00 kr. og havde ikke gjort misligholdelseskrav gældende. Lejemålet er omfattet af de nye fraflytningsregler der trådte i kraft 01.07.2015. På baggrund af at det må antages at et lejemål skal males ca. hvert 5 år reducerede Huslejejnævnet i Assens Kommune udlejers istandsættelsekrav til 4.279,55 kr.  [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens sagsid. 18 3959
19.04.2018
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN GÆLDENDE ÅRLIGE LEJE MED 23.050,00 KR.
På vegne af et medlem har Lejerforening Fyn anmodet nævnet om at tage stilling til, om den aftalte leje er lovligt fastsat pr. 1. januar 2017 og 1. januar 2018, jf. BRL § 29 C sammenholdt med LL § 49, idet der er aftalt trappelejestigning i kontrakten. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at nedsætte den gældende årlige leje fra 80.400,00 kr. til kr. 57.350,00 kr., ekskl. vand og varme. Lejenedsættelsen har virkning fra den 1. januar 2017. Nævnet har endvidere i henhold til lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget, at der ikke er grundlag for at forhøje lejen pr. 1. januar 2018. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 17-454
04.04.2018
BEBOERKLAGENÆVNET NEDSATTE UDLEJERS EFTERBETALINGSKRAV MED 2.404,72 KR.
Vandregnskab 2015 udviser et samlet vandforbrug 2015 svarende til 8.349,44 kr. heraf 4.809,44 kr.  i efterbetalingskrav. Vandregnskab 2014 udviser et samlet forbrug svarende til 3.515,82 kr.  og vandregnskab 2013 udviser et samlet forbrug, svarende til 3.377,26 kr.  Parterne er enige om, at der har været en defekt på lejers blandingsbatteri. Batteriet er nu udskiftet. På baggrund af en gennemgang af sagens dokumenter og ud fra en afvejning af parternes argumenter nedsætter beboerklagenævnet skønsmæssigt lejers efterbetaling med halvdelen af det samlede efterbetalingskrav, således at lejer i alt skal efterbetale 2.404,72 kr. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Middelfart sagsnr. 2016-020195-15
UDLEJER VARSLEDE LEJEFORHØJELSE FØR DER VAR GÅET 2 ÅR FRA LEJEFORHOLDES START
Det fremgår af lejelovens § 47, stk. 3, at krav om lejeforhøjelse som følge af, at lejen er lavere end det lejedes værdi, tidligst kan få virkning 2 år efter lejeforholdets begyndelse. Det fremgår endvidere af lejelovens § 53, stk. 1, at reglerne i lejelovens § 47-52 ikke kan fraviges til skade for lejeren. Den af udlejeren varslede lejeforhøjelse blev tilsidesat af Huslejenævnet i Kerteminde Kommune som ugyldig, idet den var i strid med lejelovens regler. Huslejenævnet havde ikke kompetence til at tage stilling til udlejerens opsigelse af lejemålet, jf. lejelovens § 106, stk. 1 men bemærkede dog, at udlejers opsigelse ikke indeholdt oplysning om lejerens adgang til at  gøre indsigelse mod opsigelsen. Indeholder opsigelsen ikke klagevejledning er den ugyldig, jf. lejelovens § 87, stk. 1. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Kerteminde i sag nr. 440-2017-9496
13.03.2018
HVEM UDARBEJDER SKYGGEBUDGETTET I EN SAG VED HUSLEJENÆVNET UDEN SAMMENLIGNINGSLEJEMÅL?
Lejen i småhusejendomme må ikke væsentligt overstige den leje, som betales for sammenlignelige lejemål i storejendomme, hvor lejen fastsættes omkostningsbestemt. Såfremt der ikke findes sammenlignelige lejemål, eller det kan sandsynliggøres, at der ikke findes sammenlignelige lejemål, ansætter huslejenævnet lejen ud fra et skyggebudget. Huslejenævnet er underlagt officialprincippet. Dette indebærer, at nævnet skal sikre, at alle nødvendige oplysninger i sagen foreligger, for at nævnet kan træffe den korrekte afgørelse. Når Huslejenævnet skal udarbejde et skyggebudget har nævnet pligt til at indhente oplysninger om ejendommens driftsudgifter mv. og på grundlag af disse oplysninger ansætte den leje, som ville kunne opkræves. Nævnet fastsætter budgetposter skønsmæssigt i det omfang, det ikke er muligt at indhente tilstrækkelige oplysninger herom. I sager ved huslejenævnet om lejens størrelse, er det derfor hverken op til lejer eller udlejer at udarbejde et skyggebudget eller at sikre, at budgettet er udarbejdet korrekt. [læs hele svaret]
Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, journal BO0203-00114 svar af 05.02.2018
07.03.2018
DEN ENDELIGE FLYTTEOPGØRELSE IKKE FREMSENDT UDEN UNØDIG FORSINKELSE
Beboerklagenævnet fastslog at boligforeningens krav mod lejeren om betaling for istandsættelse af lejemålet ved fraflytning bortfaldt som følge af at den endelig opgørelse over standsættelsesudgifterne ikke var fremsendt til lejeren uden unødig forsinkelse. Den endelige flytteopgørelse var sendt til lejeren den 1. august 2017 og den sidste faktura vedrørende istandsættelsen var dateret den 16. maj 2016. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune - sag nr. 17-063
02.03.2018
BEBOERKLAGENÆVNET I ODENSE NEDSATTE LEJERENS UDGIFT FOR VANDFORBRUG TIL 3.290,00 KR.
Nævnet lagde til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 10.768,97 kr., og at der var betalt 1.290,00 kr. i a conto. Herefter udgjorde udlejerens krav om efterbetaling 9.478,97 kr. Lejerens vandforbrug forrige regnskabsår blev opgjort til 1.004,52 kr. Nævnet nedsætte lejerens samlede vandforbrug til 3.290,00 kr., således udlejerens efterbetalingskrav beløb sig til 2.000,00 kr. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 17-072
20-02-2018
AF FLYTTERAPPORTEN FREMGIK DET IKKE TYDELIGT HVILKE ARBEJDER LEJER HÆFTEDE FOR
Der har været afholdt flyttesyn, hvor lejeren var til stede og underskrev flyttesynsrapporten, hvoraf en kopi blev udleveret til lejeren. Det fremgk imidlertid ikke tydeligt af flyttesynsrapporten hvilke arbejder, der skal udføres for lejerens regning. Flyttesynsrapporten opfyldt der ikke betingelserne i lejelovens § 98, stk. 4. Udlejeren har således ikke rettidigt fremsat krav over for lejeren om istandsættelse af lejemålet. Da lejeren ikke har godtgjort, at lejemålet er genudlejer pr. 1. august 2016, skal lejeren betale leje indtil 15. august 2016. Udlejeren skal til vort medlem tilbagebetale depositum på 12.075 kr. med fradrag af en halv måneds leje. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Kerteminde Kommune, sagsnummer 440-2017-12197
06-02-2018
HUSLEJENÆVNET I MIDDELFART NEDSATTE DEN ÅRLIGE HUSLEJE MED 27.500,00 KR.
Huslejenævnet i Middelfart har med virkning fra 1. januar 2017 og i medfør af lejelovens § 49, jf. boligreguleringslovens § 29c stk. 1, 4. pkt. nedsat den aftalte husleje fra årligt 72.360,00 kr. til årligt 44.800,00 kr. svarende til kr. 3.733,33 pr. måned, idet den aftalte husleje væsentligt overstiger det lejedes værdi.
Udlejer skal tilbagebetale den husleje der er opkrævet for meget, 2.296,67 kr. pr. måned fra 1. januar 2017 og til lejers frigørelse fra lejemålet.
Nævnets mindretal stemte for at den aftalte leje skal nedsættes med 18.360,00 kr. fra 72.360,00 kr. til årligt 54.000,00 kr. svarende til en leje på 4.500,00 kr. pr. måned. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune, sagsnummer 2017-008219-19
30-01-2018
HUSLEJENÆVNET AFGJORDE EN SAG EFTER DE NYE ISTANDSÆTTELSESREGLER
Huslejenævnet i Odense har afgjort en tvist om istandsættelse ved fraflytning hvor udlejer udlejede mere en et beboelseslejemål og hvor lejeaftalen var indgået den 1. juli 2015 eller senere. Lejer havde boet i lejemålet i 10 måneder. Udlejer havde fremsat krav om total opmaling af stue/køkken, værelse og entre, letslibning og lakering af gulv samt rengøring til en samlet pris på i alt 22.793,75 kr. inkl. moms. Huslejenævnet besigtigede lejemålet og afgjorde at lejeren ud over rengøring skulle betale for fjernelse af efterladte gardinbeslag i alle vinduerne samt et ophængsbeslag i stueloft og for efterfølgende én gang maling af stueloft samt malerreparation af berørte dele af vindueskarmene efter fjernelse af gardinbeslagene. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 17-379
22-01-2018
I Lejerforening Fyn er der mange opgave der dagligt bliver udført ud over de rent foreningspraktiske opgaver:
Der bliver hvert år behandlet mange unikke sagsforløb, hvor vi skriftligt er i dialog med modparter og/eller myndigheder på medlemmernes vegne.
Der ydes mundtlig telefonisk rådgivning til mange af vore medlemmer hver eneste uge.
Der kom i 2017 i alt 746.769,00 kr. ind i sager, hvor udlejer måtte udbetale tilgodehavende til vort medlem via vores konto. Udover det ligger der gevinsterne ved at vore medlemmer undgår at betale regninger fra udlejer, får lejen nedsat fremadrettet og lignende.
LOVFORSLAG OM FREMME AF DIGITAL KOMMUNIKATION I BOLIGLEJEFORHOLD?
Den 4. oktober 2017 blev der i folketinget fremsat lovforslag om "Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold" . Der sker en væsentlig en ændring af de nugældende regler om "digitalkommunikation" (i Lov om leje og  i Lov om leje af almene boliger) herunder også af brugen af "digitalkommunikation" i forbindelse reglerne om" obligatorisk fraflytningsyn" det vil sige når udlejer har mere end en privat beboelseslejlighed. Lovforslaget forventes vedtaget den 14. december 2017 og træder i kraft for lejeaftaler indgået den 1. januar 2018 og senere. For bestående lejeaftaler træder loven først i kraft den 1. januar 2018 [læs mere]
Kilde: Folketinget
05-12-2017
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT BETINGELSERNE FOR AT KRÆVE LEJEFORHØJELSE VAR TIL STEDE.
Udlejer havde indbragt en sag om en indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse. Lejeforhøjelsen var varslet overfor lejeren hvorefter den årlige leje var krævet forhøjet fra 39.397,44 kr. til 60.000,00 kr. Huslejenævnet vedtog at godkende at den årlige leje forhøjedes, ikke som varslet, men skønsmæssigt til årligt 47.500,00 kr.[læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 17-235
06-11-2017
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT BETINGELSERNE FOR AT KRÆVE LEJEFORHØJELSE IKKE VAR TIL STEDE.
Lejerforening Fyn havde på lejerens vegne indbragt en sag om en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden pr. 1. januar 2014 som følge af stigning i ejendommens driftsudgifter for huslejenævnet. Nævnet fastslå, at betingelserne for at kræve lejeforhøjelse pr. 1. januar 2014 ikke er til stede. Den væsentligste begrundelsen herfor var at udgiftsposten ”Kapitalafkast”  i budgettet skulle reduceres med 153.394,67 kr., hvilket betyder, at budgetlejen skal reduceres tilsvarende, hvorved grundlaget for lejeforhøjelsen bortfaldt. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 16-317
17-03-2017
UDGIFTEN TIL UDSKIFTNING AF VINYLGULV REDUCERET MED 50% AF HUSLEJENÆVNET
Lejer kunne ikke anerkende udlejerens krav om udskiftning af vinyl/tæpper, idet lejligheden ved indflytningen ikke fremstod med nyt vinyl/nye tæpper jf. lejers fejl- og mangelliste. Huslejenævnet vedtog, at reducere udlejerens krav om udskiftning af gulvtæpper/vinyl med 50%, således at udgiften reduceres fra 13.125,00 kr. til 6.562,50 kr. Huslejenævnet lagde især vægt på at der forelå en fejl- og  mangelliste fra lejers indflytning, hvoraf det fremgik at der på gulvene var pletter og trykmærker ved indflytnigen. [...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 16-312
10-03-2017
DEN ÅRLIGE LEJE NEDSAT MED 21.585,00 KR. FOR EN LEJLIGHED PÅ 69 M² OG MED 3 VÆRELSER
Lejerforening Fyn har på vegne af lejeren ved brev af 17. august 2016 til huslejenævnet indbragt en sag om lejens størrelse pr. 1. september 2015, der iflg. kontrakten årligt udgør 68.160,00 kr. ekskl. varme og el, og lejens størrelse pr. 1. september 2016, der iflg. kontrakten årligt udgør 70.200,00 kr. ekskl. varme og el. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 3-værelses lejlighed på 69 m². Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den årlige leje pr. 1. september 2015 til 46.575,00 kr. ekskl. varme og el, og at nedsætte den årlige leje pr. 1. september 2016 til 48.615,00 kr. ekskl. varme og el. Endvidere har nævnet vedtaget at kende trappelejeklausulen gyldig, og at nedsætte det indbetalte depositum til 12.154,00 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 16-266
24-02-2017
FORBRUGET PÅ MÅLEREN VAR VED EN FEJL SKØNNET TIL TRODS FOR AT MÅLEREN VAR AFLÆST!
Lejeren gjorde indsigelse mod varmeregnskabet for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 201. Lejerens samlede varmeforbrug udgjorde 11.127,85 kr. og der var indbetalt 4.560,00 kr. i a conto varme. Herefter udgjorde boligforeningens krav om efterbetaling 6.567,85 kr. Beboerklagenævnet lagde til grund, at varmeregnskabet er fremsat i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 om betaling for varme og vand m.v. i almenlejeloven. Nævnet bemærkede her efter, at det ikke skulle komme lejeren til skade, at forbruget på måleren ved en fejl de sidste 2 år havde været skønnet, på trods af, at målerne rent faktisk havde været aflæst, samt at lejeren på denne baggrund ikke skulle betale et efterslæb år tilbage. På denne baggrund vedtog beboerklagenævnet, at tilsidesætte varmeregnskabet og fastslog at boligforeningen ikke kunne kræve efterbetaling hos lejeren.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 16-002
17-02-2017
UDLEJER KUNNE IKKE KRÆVE EFTERBETALING FOR VAND AF LEJEREN PÅ GRUND AF FEJLAFLÆSNINGER
Lejeren fremsatte indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2016. Lejerens samlede vandforbrug udgjorde 12.634,33 kr. og at der er betalt 5.890,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 6.744,33 kr.
Nævnet har lagt til grund, at vandregnskabet er fremsat i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 om betaling for varme og vand m.v. i almenlejeloven, at forbruget er beregnet efter blandt andet fejlagtige aflæsninger, og at nævnet på baggrund heraf har vedtaget at nægte regnskabets godkendelse. Udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 16-077
10-02-2017
LEJEREN KUNNE IKKE FORPLIGTES TIL AT BETALE FOR RENOVATION DIREKTE TIL FORSYNINGSSELSKABET
Det fremgår af sagen, at udlejeren (Barfoed Group) pr. 1. oktober 2015 har tilmeldt lejeren direkte hos forsyningsselskabet således, at lejeren udover huslejen skal betale for renovation. Lejerforening Fyn har gjort gældende, at der ikke i lejelovgivningen er hjemmel til, at lejeren kan forpligtes til at betale for renovation ved siden af huslejen. Udlejeren har gjort gældende, at der er tale om boliger med egen selvstændig renovationsspand, og hvor det er muligt at tilmelde den enkelte lejer hos leverandøren Nævnet har med henvisning til lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget, at udlejeren ikke har været berettiget til at forpligte lejeren til at betale for renovation direkte til forsyningsselskabet. Udlejeren skal som følge heraf afmelde lejeren hos forsyningsselskabet. [læs mere]                                              
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 15-458
03-02-2017
TILBAGEBETALING AF DEPOSITUM, EFTERBETALING AF VAND OG SÆRSKILT BETALING FOR RENOVATION
Lejemålet var ikke nyistandsat ved indflytningen og skulle heller ikke afleveres nyistandsat og som følge af at udlejer ikke havde gjort gældende at lejemålet var misligholdt skulle lejer ikke betale for istandsættelsen af lejemålet ved fraflytningen. I følge lejeaftalen skulle udlejer ikke levere vand og da de udarbejdede regnskaber var ugyldige skulle udlejer tilbagebetale det indbetalte beløb for vand til lejeren. Lejeloven indeholder ikke særskilt hjemmel som giver udlejer adgang til at udskille renovation til særskilt betaling ud overlejen hvorfor udlejer skulle tilbagebetale lejer de indbetalte beløb til renovation. I alt skulle udlejer til vort medlem tilbagebetale 32.792,28 kr. med tillæg af renter.
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune, sags id: 16-11453
27-01-2017
DEN ENDELIGE FLYTTEOPGØRELSE IKKE FREMSENDT UDEN UNØDIG FORSINKELSE
Lejeren er fraflyttet den 17. januar 2016 en almen bolig, hvor der samtidig blev afholdt fraflytningssyn. Den foreløbige flytteopgørelse er sendt til lejeren den 18. januar 2016, og den endelige flytteopgørelse er sendt til lejeren den 14. marts 2016. Den sidste faktura vedrørende istandsættelsen er dateret den 26. januar 2016.
Den endelige opgørelse er fremsendt til lejeren ca. 7 uger efter den sidste faktura, og kan således i henhold til retspraksis ikke anses for at være fremsendt uden unødig forsinkelse, udlejerens krav imod lejeren dermed er bortfaldet jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 1 for almene boliger. Se også
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune
20-01-2017
LEJER VAR IKKE FORPLIGTIGET TIL AT BETALE RENOVATION DIREKTE TIL FORSYNINGSSELSKABET
Huslejenævnet i Odense har afgjort, at udlejeren ikke har været berettiget til at forpligte lejeren til at betale for renovation direkte til forsyningsselskabet. Udlejeren skal som følge heraf afmelde lejeren hos forsyningsselskabet. Lejeren har således krav på tilbagebetaling af de beløb, som lejeren har betalt til renovation. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune
01-12-2016
DEN ENDELIGE FLYTTEOPGØRELSE IKKE FREMSENDT UDEN UNØDIG FORSINKELSE
Beboerklagenævnet fastslog at boligforeningens krav mod lejeren om betaling for istandsættelse af lejemålet ved fraflytning bortfaldt som følge af at den endelig opgørelse over standsættelsesudgifterne ikke var fremsendt til lejeren uden unødig forsinkelse. Der var gået ca. 6 uger efter sidste fakturas modtagelse før flytteopgørelsen blev fremsendt. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune
09-11-2016
UDLEJERS FORHØJELSE AF A CONTO BIDRAG FOR VARME
Under en fogedsag havde en udlejer begæret lejerne af et lejemål udsat med henvisning til, at lejerne ikke havde betalt et forhøjet acontobidrag vedrørende varme og vand. Udlejer havde forhøjet acontobidragene for de resterende fem måneder af en regnskabsperiode til et niveau, der skabte fuld dækning for den forventede udgift i hele regnskabsåret. Modsat Fogedretten fandt Landsretten, at udlejer var berettiget til at forhøje acontobidragene som sket.
Procesbevillingsnævnet har meddelt lejerne tilladelse til kære til Højesteret af kendelsen, der er afsagt af Østre Landsret den 12. februar 2016.
Kilde: Procesbevillingsnævnet sagsnummer j.nr. 2016-22-0127
23-08-2016
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold