Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn - din lejerforening

Gå til indhold
TVIST OM ET FRAFLYTNINGSKRAV, EN LEJESTIGNING OG FORBRUG
Lejers repræsentant har på vegne af lejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune, med anmodning om stillingtagen til en fraflytningstvist, en lejestigning samt til gyldigheden af forbrugsregnskaber. Da lejer har boet i lejemålet under 1 år, og da en nyistandsættelse er beregnet til at holde i 5 år, har nævnet beregnet, at lejer skal betale 3.250,00 kr. til istandsættelse af lejemålet. Lejer skal her efter have tilbagebetalt 13.000,00 kr.. Den varslede lejestigning pr. 1. februar 2018 via SMS fra udlejer til lejer er ikke gyldig varslet. Lejer skal tilbagebetales 600,00 kr. Da der ikke er aflagt gyldige regnskaber for forbrug af vand, varme og el, skal udlejer tilbagebetale lejers indbetalte a conto betaling i perioden 1. maj 2017 til 31. december 2017. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune sags id 18  14235
19.02.2019


LLO UDGIVER BOG OM LEJEAFTALER
LLO udgav 18. januar 2019 bogen Lejeaftaler - en håndbog - den første af sin slags udgivet på dansk.
"Lejeaftaler - en håndbog" kan downloades gratis på LLO's hjemmeside: http://llo.dk/lejeaftaler og kan desuden købes i trykt udgave samme sted.
Bogen er skrevet af Anders Serup Svendsen, chefjurist i LLO. Bogen forsøger både at give gode råd til, hvordan en lejeaftale skal laves, og hvordan man skal fortolke en lejeaftale, der allerede er indgået.
Kilde: 21.01.2019 Lejernes Landsorganisation (LLO)
PBS-GEBYR ULOVLIGT OPKRÆVET
PERSONLIG HENVENDELSE TIL LEJERFORENING fYN
3x4 timer om ugen har vort kontor Skibhusvej 34, 5000 Odense C åbent for personlig henvendelse. Se kontorets åbningstiderne her.
Højesteret har afgjort at aftale om at tillægge lejen PBS-gebyr var i strid med lejelovgivningen.
MANGLENDE MÅLERAFLÆSNING VED NEDTAGNING AF VANDFMÅLERNE
Udlejeren har ved brev indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejerens indsigelse mod vanderegnskabet for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017, specifikt perioden 1. oktober 2016 til 14. juni 2017. Udlejeren er Boligforeningen Kristiansdal. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 2.500,68 kr., og at der er betalt 1.232,50 i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 1.268,18 kr.. Nævnet lagde til grund at der burde have været foretaget aflæsning ved nedtagning af målerne, at forbruget er beregnet ud fra den tidligere lejers forbrug, og at nævnet er bekendt med en sag, hvor Brunata oplyser, at det mest korrekte er, at beregne ud fra gennemsnittet i ejendommen. Beboerklagenævnet har på baggrund heraf har vedtaget at nægte regnskabets godkendelse. Udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sag nr. 18-014
05.02.2019
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 20.867,84 KR.
Lejerne har ved brev til huslejenævnet indbragt en sag om den pr. 1. januar 2018 regulerede årlige leje på 68.142,84 kr. ekskl. varme og vand. Nævnet har, i medfør af lejelovens § 106, stk. 1., nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2018 til skønsmæssigt 47.275,00 kr., ekskl. varme og vand.
Nævnet har vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 11.818,74 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-258
29.01.2019
LEJERS INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB VAR IKKE GYLDIG
Udlejer har ved brev til huslejenævnet indbragt en sag om varmeregnskabet for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017. Ifølge sagens oplysninger udgjorde lejers samlede forbrug 10.221,09 kr. Lejer havde betalt 4.200,00 kr. a conto, hvorefter udlejers krav om efterbetaling udgjorde 6.021,09 kr. Udlejer overtog lejemålet pr. 1. maj 2018. Lejer fremsatte indsigelse til forbrugsregnskabet ved e-mail af 1. juni 2018 til udlejer.
Nævnet har medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 7 vedtaget, at afvise at realitetsbehandle varmeregnskabet, da lejeren ikke har fremsat en gyldig indsigelse mod varmeregnskabet, jf. lejelovens § 45, stk. 1. idet "Indsigelsen ikke indeholdT oplysning om, på hvilke punkter regnskabet ikke kunne godkendes", [læs mere]
BEGÅ IKKE DENNE FEJL - LAD LEJERFORENING FYN GØRE INDSIGELSE MOD FORBRUGSREGNSKABER PÅ DINE VEGNE.
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-186
12.01.2019
ANDELSBOLIGFORENING VAR IKKE BUNDET AF VILKÅR I KØBSAFTALE
Sagen angik, om andelsboligforeningen var forpligtet til at opfylde en bestemmelse i købsaftalen, hvorefter køber, hvad enten det måtte blive ejendomsselskabet eller en af lejerne etableret andelsboligforening, skulle betale et salær til Keystone Investment Management A/S, der havde bistået ejendomsselskabet i forbindelse med købsforhandlingerne.
 Højesteret fandt, at vilkåret reelt var en forhøjelse af den købesum, som andelsboligforeningen skulle betale, i forhold til den købesum, som ejeren af ejendommen kunne opnå ved salg til anden side. Vilkåret var derfor i strid med lejelovens regler om tilbudspligt, hvorfor andelsboligforeningen ikke var bundet heraf.. [læs mere]
Kilde: Højesteret BS-12669/2018 dom afsagt 16.01.2019
17.01.2019
ØSTRE LANDSRETS  OPHÆVELSE AF ET LEJEMÅL KÆRET TIL HØJESTERET
Procesbevillingsnævnet har den 7. december 2018 meddelt lejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 3. oktober 2018.
Udlejer og lejers daværende kæreste indgik i 2013 en aftale om leje af en lejlighed. Lejers kæreste fraflyttede efterfølgende lejemålet, hvorefter lejer boede der alene.
Den 10. april 2018 fremsendte udlejer en påkravsskrivelse vedrørende manglende betaling af husleje for april. Brevet blev sendt anbefalet samt via mail til lejer og lejers advokat.
Ved brev af 26. april 2018 ophævede udlejer lejemålet blandt andet med henvisning til, at lejer ikke havde betalt den manglende husleje. Brevet blev sendt til lejers mail og med almindelig post. Grundet helligdage modtog lejer først brevet med posten den 1. maj 2018. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-247
11.01.2019
HUSLEJENÆVNET TILSIDESATTE DEN VARSLEDE LEJEFORHØJELSE
Udlejeren har den 18. august 2018 indbragt en sag om en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden 1. september 2018 og 1. januar 2019 samt en forhøjelse af lejen pr. 1. februar 2019 som følge af renovering af lejligheden. Det lejede er en lejlighed på 90 m2 jf. lejekontrakten, og er beliggende i en ejendom fra 1912. Det fremgår af sagen, at lejeren flyttede ind i lejemålet pr. 1. august 2014. Udlejeren har den 8. maj 2018 varslet en lejeforhøjelse med baggrund i en indeksstigning på 5% pr. år. Huslejestigningen er varslet med tilbagevirkende kraft fra 2014. I samme brev varsler udlejeren en forhøjelse pr. 1. januar 2019 under henvisning til markedsforholdene, samt at lejemålet skal renoveres med opstart 1. januar 2019 med en efterfølgende huslejestigning til følge. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at tilsidesætte udlejerens varsling af lejeforhøjelse som ugyldig. Nævnet har endvidere vedtaget, at udlejerens varsling af istandsættelse af lejemålet er ugyldig. I det omfang lejeren har betalt den forhøjede leje fra 1. september 2018, har lejeren krav på tilbagebetaling af det forhøjede beløb. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-247
18.12.2018
RETTEN I ODENSE FRIFANDT HUSLEJENÆVNET I EN SAG OM PÅLAGT GEBYR
Under denne sag, der er anlagt den 11. maj 2018, er der mellem sagsøgeren, Administrationsselskabet Møllebo ApS, og sagsøgte, Huslejenævnet for Middelfart Kommune, tvist om, hvorvidt den af Huslejenævnet den 19. april 2018 trufne afgørelse er ugyldig som følge af sagsbehandlingstidens udstrækning, manglende hjemmel eller mangelfuld begrundelse, med den konsekvens at Huslejenævnets afgørelse af samme dato vedrørende tillægsgebyr skal ophæves. Det er oplyst af begge parter, at der sideløbende verserer en sag mellem Administrationsselskabet Møllebo ApS og lejerne om, hvorvidt Administrationsselskabet Møllebo ApS udover huslejen kan opkræve et månedligt beløb til PBS gebyr.
Sammenfattende fandt boligretten ikke, at sagsøgeren har sandsynliggjort, at afgørelsen lider af væsentlige formelle mangler, der kan medføre ugyldighed, hvorfor Huslejenævnet frifindes for sagsøgerens principale påstand. Boligretten frifandt også huslejenævnet for sagsøgerens subsidiære - og mere subsidiære påstand.[Læs rettens begrundelse]
Kilde: Retten i Odense BS 16456/2018-ODE dom afsagt 06.12.2018
10.12.2018
UDLEJER PÅLAGT AT TILBAGEBETALE DEPOSITUM TIL LEJER
Lejer har indbragt en sag for Huslejenævnet i Assens Kommune, med anmodning om stillingtagen til tilbagebetaling af depositum efter fraflytning. Lejeforholdet er påbegyndt den 1. juni 2017 og opsagt den 24. januar 2018. Lejer har indbetalt et depositum på 14.700 kr. Lejer er fraflyttet lejemålet den 31. marts 2018, hvor også nøglerne til lejemålet blev afleveret. Udlejer har ikke besvaret nævnets henvendelse, og som sagen herefter er oplyst overfor nævnet, må det lægges til grund, at udlejer ikke rettidigt har gjort fraflytningskrav gældende overfor lejer, jf. lejelovens § 98, stk. 2. Udlejer har derfor mistet retten til at gøre fraflytningskrav gældende, og lejer skal havde den indbetalte depositum på 14.700,00 kr. tilbage. Yderlige pålagde huslejenævnet udlejer at betale et tillægsgebyr.[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune sags id: 18 20029
05.12.2018
LOVFORSLAG OM FREMME AF DIGITAL KOMMUNIKATION I BOLIGLEJEFORHOLD?
Den 4. oktober 2017 blev der i folketinget fremsat lovforslag om "Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold" . Der sker en væsentlig en ændring af de nugældende regler om "digitalkommunikation" (i Lov om leje og  i Lov om leje af almene boliger) herunder også af brugen af "digitalkommunikation" i forbindelse reglerne om" obligatorisk fraflytningsyn" det vil sige når udlejer har mere end en privat beboelseslejlighed. Lovforslaget forventes vedtaget den 14. december 2017 og træder i kraft for lejeaftaler indgået den 1. januar 2018 og senere. For bestående lejeaftaler træder loven først i kraft den 1. januar 2018 [læs mere]
Kilde: Folketinget
05-12-2017
I Lejerforening Fyn er der mange opgave der dagligt bliver udført ud over de rent foreningspraktiske opgaver.
Der bliver hvert år behandlet mange unikke sagsforløb, hvor vi skriftligt er i dialog med modparter og/eller myndigheder på medlemmernes vegne.
Der ydes mundtlig telefonisk rådgivning til mange af vore medlemmer hver eneste uge.
Der kom i 2017 i alt 746.769,00 kr. ind i sager, hvor udlejer måtte udbetale tilgodehavende til vort medlem via vores konto. Udover det ligger der gevinsterne ved at vore medlemmer undgår at betale regninger fra udlejer, får lejen nedsat fremadrettet og lignende.
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold