Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn - din lejerforening

Gå til indhold
Kontoret er lukket for fysisk fremmøde - i åbningstiden kan der ringes på følgende telefon:  6122 0282.
Du er også velkommen til i stedet at sende en mail til lf@lejerfyn.dk.
Telefonisk åbningstid:
  • Mandag og torsdag 9.00-13.00 og 13.30-14.30.
  • Tirsdag 14.00-18.00
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN AFTALTE LEJE TIL 37.200,00 KR.
Ved brev har lejeren indbragt en sag for huslejenævnet om lejens størrelse for et klubværelse. Det fremgår af sagen, at lejemålet blev indgået den 1. maj 2019, og den årlige leje blev aftalt til 45.900,00 kr. inkl. forbrug. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje til 37.200,00 kr. inkl. el, varme og internet. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense, sagsnr. 19-275, Filosofgangen 14, 2. -1, 5000 Odense C
18.09.2020


BLIV MEDLEM AF LEJEFORENING FYN
VIGTIG DOM AFSAGT AF HØJESTERET:
!!!! VIGTIG DOM - LEJER PAS PÅ !!!!
DIGITALT INDSIGELSE MOD EN OPSIGELSE AF LEJEMÅLET IKKE GYLDIG - LÆS  MERE
LOVFORSLAGENE OM ÆNDRINGER I LEJELOVENE ER TRÅDT I KRAFT I DAG 1. JULI 2020
1. ØGEDE ENERGIKRAV VED ANVENDELSE AF BOLIGREGULERINGSLOVENS § 5, STK. 2 (Lovforslag nr. 176)
2. KARENSPERIODE VED ERHVERVELSE M.V. AF UDLEJNINGSEJENDOMME (Lovforslag nr. 177)
3. STYRKELSE AF LEJERNE (Lovforslag nr. 178)
Kilde: Retsinformation
01-07-2020
LLO UDGIVER BOG OM LEJEAFTALER
LLO udgav 18. januar 2019 bogen Lejeaftaler - en håndbog - den første af sin slags udgivet på dansk.
"Lejeaftaler - en håndbog" kan downloades gratis på LLO's hjemmeside: http://llo.dk/lejeaftaler og kan desuden købes i trykt udgave samme sted.
Bogen er skrevet af Anders Serup Svendsen, chefjurist i LLO. Bogen forsøger både at give gode råd til, hvordan en lejeaftale skal laves, og hvordan man skal fortolke en lejeaftale, der allerede er indgået.
Kilde: 21.01.2019 Lejernes Landsorganisation (LLO)
DEN ÅRLIGE LEJE BLEV NEDSAT MED 17.175,00 KR.
Lejers repræsentant har ved brev af 4. december 2019 indbragt en sag om den pr. 1. januar 2019 aftalte årlige leje på 84.000,00 kr. ekskl. varme, vand og antenne. I henhold til Bygnings- og Boligregisteret er det lejede et lejemål på 81 m2 beliggende i en ejendom opført i 1950. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2019 til 66.825,00 kr., ekskl. varme, vand og antenne. Nævnet har endvidere vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 16.706,25 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense, sagsnr. 19-322
24.03.2020
HUSLEJENÆVNET GODKENDTE AT LEJEN KUNNE FORHØJES MEN IKKE SOM VARSLET
Udlejernes repræsentant har ved brev indbragt en sag om en indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden pr. 1. januar 2020. Lejeren er repræsenteret v/Lejerforening Fyn og udlejerne er repræsenteret v/LEA Ejendomspartner A/S. Lejeforhøjelsen er varslet over for lejeren ved brev af 16. juli 2019, hvorefter den årlige leje er krævet forhøjet fra årligt 45.600,00 kr. ekskl. vand og varme til årligt 60.000,00 kr., ekskl. vand og varme. Lejerens repræsentant har ved brev af 22. august 2019 fremsat indsigelse mod den varslede lejeforhøjelse. Parterne har aftalt, at udlejernes repræsentant til trods for fristens udløb kan indbringe sagen for huslejenævnet. I henhold til Bygnings- og boligregisteret er der tale om en 4-værelses lejlighed på 80 m2 beliggende i en ejendom opført i 1910 med i alt 6 boliger. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet og har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at godkende, at den årlige leje pr. 1. januar 2020 forhøjes, ikke som varslet, men skønsmæssigt til årligt 51.200,00 kr. ekskl. vand og varme. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense, sagsnr. 19-288
31.03.2020
UDLEJERS KRAV PÅ EFTERBETALING AF IKKE BETALT LEJE
Hovedspørgsmålet i sagen var, i hvilket omfang udlejer Brdr. Jardorf Ejendomme I A/S’ krav på efterbetaling af ikke betalt leje var bortfaldet ved forældelse eller passivitet. Det var i den forbindelse et spørgsmål, hvilken betydning det havde, at Advodan Lyngby Advokataktieselskab den 5. maj 2017 havde betalt efterbetalingskravet under protest. Højesteret fastslog at udlejers krav på efterbetaling af ikke betalt leje i vidt omfang var bortfaldet på grund af forældelse og passivitet. [Læs mere]
Kilde: Højesteret BS-32625/1019-HJR af 12.02.2020
17.03.2020
DEN AFTALTE LEJE BLEV NEDSAT AF HUSLEJENÆVNET I ODENSE
Lejerforening Fyn har på vegne af lejerne ved brev af 6. september 2019 til huslejenævnet indbragt en sag om den pr. 1. oktober 2018 aftalte årlige leje på 90.000,00 kr. ekskl. varme og vand samt ”vask/tørre”. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. oktober 2018 til 65.175,00 kr., ekskl. varme og vand, men inkl. ”vask/tørre”. Nævnet har endvidere i medfør af boligreguleringslovens § 15 vedtaget, at udlejeren ikke har været berettiget til at opkræve betaling for vaskeri på kr. 200,00 pr. måned. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-232 & 19-233
11.03.2020
UDLEJER HAVDE FORETAGET UAUTORISERET REDIGERING I TYPEFORMULAR A, 9. UDGAVE
Da der flere steder i lejekontrakten var foretaget uautoriseret redigering af typeformularen blandt andet i kontraktens § 7, hvor der er fjernet og tilføjet punkter vedrørende lejemålet stand ved indflytningen kunne aftalen ikke anses som indgået på en autoriseret formular. Lejekontraktens § 8 om vedligeholdelse i lejeperioden er en bestemmelse, som anses for at pålægge lejerne større forpligtigelser, end det følger af lejeloven. Det følger af lejeloven at bestemmelser, der pålægger lejerne større forpligtelser end angivet i loven, er ugyldige, hvis der anvendes en blanket, der ikke er autoriseret. Pligten til indvendig vedligeholdelse herunder istandsættelse i forbindelse med fraflytning påhviler derfor udlejeren, medmindre der foreligger misligholdelse. Lejerne kan derfor ikke pålægges at betale for istandsættelse af lejemålet, med mindre udlejeren har gjort krav gældende om misligholdelse. Manglende rengøring af ovn samt afkalkning af brusekabine anses for misligholdelse, hvorfor nævnet har fundet det rimeligt, at lejerne ved fraflytningen hæfter herfor. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-179
20.02.2020
DEN AFTALTE LEJE BLEV NEDSAT AF HUSLEJENÆVNET I ODENSE
Lejerens repræsentant har på vegne af lejerne ved brev til Huslejenævnet i Odense indbragt en sag om den pr. 1. september 2018 aftalte årlige leje på 117.204,00 kr. ekskl. varme. Lejen er i henhold til kontraktens § 11 reguleret efter nettoprisindeks pr. 1. april 2019. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1. vedtaget, at nedsætte den årlige leje pr. 1. september 2018 til skønsmæssigt 69.000,00 kr., ekskl. varme og fastslå, at der ikke er grundlag for en lejestigning pr. 1. april 2019. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-224
11.02.2020
HUSLEJENÆVNET I ODENSE NEDSATTE DEN AFTALTE LEJE
Lejerens repræsentant har på vegne af lejeren ved brev til Huslejenævnet i Odense indbragt en sag om den pr. 1. oktober 2018 aftalte årlige leje på 115.200,00 kr. ekskl. varme og vand, samt om den pr. 1. januar 2019 regulerede årlige leje på 117.240,00 kr., ekskl. varme og vand. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1. vedtaget, at nedsætte den årlige leje pr. 1. oktober 2018 og 1. januar 2019 til skønsmæssigt 93.000,00 kr., ekskl. varme og vand. Nævnet har vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 23.250,00 kr. Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet nævnets mindretal har stemt for at godkende den pr. 1. januar 2019 gældende leje på 117.240,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-192
27.01.2020
UDLEJER MISTEDE SIT KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE
Huslejenævnet i Middelfart har lagde til grund, at lejer var frigjort for lejeforpligtelsen den 31. marts 2019. Nøglerne var kommet udlejer* i hænde i hvert fald den 28. marts 2019. Udlejer har den 9. april 2019 foretaget besigtigelse uden at lejer var til stede. Udlejer er blevet anmodet om at dokumentere dato, fremsendelsesmåde og eventuel dokumentation for fremsendelse af fraflytningsrapport. Nævnet har lagt til grund, at fraflytningsrapporten er fremsendt pr. mail 9. maj 2019. Det følger af lejelovens § 98 stk. 2, 1. pkt., at en udlejer ikke kan gøre krav på at lejer foretager istandsættelse, hvis kravet ikke er rejst senest 2 uger efter flyttesynet. Kravet er således rejst for sent og retsvirkningen er, at udlejer allerede af den grund fortaber sit krav på istandsættelse. [Læs mere]
*Udlejer har alene et udlejet beboelseslejemål
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart sagsnr. 2019-008483-15
13.01.2020
HUSLEJENÆVNET I ODENSE REDUCEREDE DEN AFTALTE LEJE TIL 56.000,00 KR.
Lejerne har indbragt en sag om huslejens størrelse. Udlejeren er Jela Invest ApS og er repræsenteret af Advokaterne i Jyllandsgården. Lejemålet blev indgået den 1. juli 2019, og den årlige leje blev aftalt til 76.740,00 kr. ekskl. varme, vand og antenne. Lejemålet er tidsbegrænset og udløber den 30. september 2020. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 64 m2, beliggende i en ejendom opført i 1939. Nævnet har vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. juli 2019 til 56.000,00 kr., ekskl. varme, vand og antenne. Nævnet har herudover vedtaget at tilsidesætte den aftalte lejereguleringsklausul som ugyldig. Dette betyder, at der ikke er grundlag for en forhøjelse af lejen pr. 1. januar 2020. Nævnet har vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 14.000,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-216
02.01.2020
AFTALE OM AT EKSPERTGRUPPE SKAL UNDERSØGE BOLIGREGULERINGSLOVENS § 5, STK. 2
Den 14. juni 2014 indgik den daværende regering (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten aftale om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Parterne er nu enige om, at de seneste måneders offentlige debat om udenlandske virksomheders opkøb af boligudlejningsejendomme i Danmark kræver en undersøgelse af problemstillingen vedrørende boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Undersøgelsen vil have til formål at skabe et sagligt grundlag for politiske drøftelser om behovet for at ændre de gældende regler.  Derfor er parterne enige om at nedsætte en ekspertgruppe, som skal undersøge omfanget og virkningerne af § 5 stk. 2 og komme med anbefalinger til eventuelle ændringer af loven. Når rapporten foreligger, vil transport-, bygnings- og boligministeren indkalde partierne til politiske drøftelser. Parterne er enige om, at forligsparterne stilles frit i forhold til § 5 stk. 2 problemstillingen efter arbejdsgruppens afrapportering og således ikke er bundet af forliget på dette punkt, når der skal tages stilling til ekspertgruppens anbefalinger. [Læs kommissoriet]
Kilde: Transport-, bygnings- og boligministeriet
07.03.2019
LOVFORSLAG OM FREMME AF DIGITAL KOMMUNIKATION I BOLIGLEJEFORHOLD?
Den 4. oktober 2017 blev der i folketinget fremsat lovforslag om "Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold" . Der sker en væsentlig en ændring af de nugældende regler om "digitalkommunikation" (i Lov om leje og  i Lov om leje af almene boliger) herunder også af brugen af "digitalkommunikation" i forbindelse reglerne om" obligatorisk fraflytningsyn" det vil sige når udlejer har mere end en privat beboelseslejlighed. Lovforslaget forventes vedtaget den 14. december 2017 og træder i kraft for lejeaftaler indgået den 1. januar 2018 og senere. For bestående lejeaftaler træder loven først i kraft den 1. januar 2018 [læs mere]
Kilde: Folketinget
05-12-2017
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold