Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn - din lejerforening

Gå til indhold
MANGLEDE MÅLERAFLÆSNING VED NEDTAGNING AF VARMEMÅLERE
Udlejeren har indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejerens indsigelse mod varmeregnskabet for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017, specifikt perioden 1. oktober 2016 til 14. juni 2017. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede varmeforbrug udgjorde 6.494,23 kr., og at der er betalt 4.080,00 i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 2.414,23 kr.. Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i almenlejeloven vedtaget at nægte varmeregnskabets godkendelse hvor efter udlejer ikke kan kræve efterbetaling hos lejeren. Beboerklagenævnet lagde vægt på at der ikke var sket aflæsning af målerne ved nedtagning og forbruget er beregnet ud fra den tidligere lejers forbrug. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sag nr. 18-013
11.04.2019


LLO UDGIVER BOG OM LEJEAFTALER
LLO udgav 18. januar 2019 bogen Lejeaftaler - en håndbog - den første af sin slags udgivet på dansk.
"Lejeaftaler - en håndbog" kan downloades gratis på LLO's hjemmeside: http://llo.dk/lejeaftaler og kan desuden købes i trykt udgave samme sted.
Bogen er skrevet af Anders Serup Svendsen, chefjurist i LLO. Bogen forsøger både at give gode råd til, hvordan en lejeaftale skal laves, og hvordan man skal fortolke en lejeaftale, der allerede er indgået.
Kilde: 21.01.2019 Lejernes Landsorganisation (LLO)
PERSONLIG HENVENDELSE TIL LEJERFORENING fYN
3x4 timer om ugen har vort kontor Skibhusvej 34, 5000 Odense C åbent for personlig henvendelse. Se kontorets åbningstiderne her.
BLIV MEDLEM AF LEJEFORENING FYN
DEN AFTALTE ÅRLIGE HUSLEJE BLEV NEDSAT MED 25.164,00 KR.
I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en lejlighed på 80 kvm., beliggende i en ejendom fra 1933. Ejendommen er en blandet ejendom, idet der både er erhverv og bolig i ejendommen. Det fremgår af lejeaftalen, at parterne har aftalt lejeregulering efter en trappelejeklausul, hvoraf fremgår, at lejen reguleres hvert år pr. 1.1. Nævnet har derfor taget stilling til den forhøjede leje pr. 1. januar 2018 på 79.164,00 kr. ekskl. varme. Huslejenævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at nedsætte den aftalte årlige leje pr. 1. januar 2018 fra 79.164,00 kr. til 54.000,00 kr. ekskl. varme. Nævnet har endvidere vedtaget, at der ikke er grundlag for trappelejereguleringen pr. 1. januar 2019. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-362
02.04.2019
ERSTATNINGSBOLIG EFTER BYFORNYELSESLOVEN TIL EN VÆSENTLIG HØJERE LEJE
Procesbevillingsnævnet har den 8. marts 2019 meddelt en lejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom der er afsagt af Østre Landsret den 5. november 2018. Lejeren havde i næsten 30 år beboet et lejemål bestående af en 4-værelseslejlighed i kommunen. Huslejen var 3.790 kr. pr. måned. I forbindelse med byfornyelse af den ejendom, hvori hendes lejemål var beliggende, tilbød kommunen hende en erstatningsbolig efter byfornyelsesloven. Erstatningsboligen var – ligesom hendes eksisterende lejemål – en 4-værelseslejlighed i kommunen, men huslejen var på 13.116 kr. pr. måned. Lejeren gjorde indsigelse mod kommunens tilbud og gjorde i den forbindelse gældende, at huslejen var for høj. Kommunens byfornyelsesnævn besluttede imidlertid, at den tilbudte erstatningsbolig var passende, og at tilbuddet således var i overensstemmelse med byfornyelseslovens § 62, stk. 2, hvorefter erstatningsboligen blandt andet skal have passende kvalitet, udstyr og beliggenhed. Både Boligretten og Østre Landsret frifandt kommunen. [Læs mere]
Kilde: Procesbevillingsnævnet j. nr. 2018-22-0595
25.03.2019
AFTALE OM AT EKSPERTGRUPPE SKAL UNDERSØGE BOLIGREGULERINGSLOVENS § 5, STK. 2
Den 14. juni 2014 indgik den daværende regering (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten aftale om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Parterne er nu enige om, at de seneste måneders offentlige debat om udenlandske virksomheders opkøb af boligudlejningsejendomme i Danmark kræver en undersøgelse af problemstillingen vedrørende boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Undersøgelsen vil have til formål at skabe et sagligt grundlag for politiske drøftelser om behovet for at ændre de gældende regler.  Derfor er parterne enige om at nedsætte en ekspertgruppe, som skal undersøge omfanget og virkningerne af § 5 stk. 2 og komme med anbefalinger til eventuelle ændringer af loven. Når rapporten foreligger, vil transport-, bygnings- og boligministeren indkalde partierne til politiske drøftelser. Parterne er enige om, at forligsparterne stilles frit i forhold til § 5 stk. 2 problemstillingen efter arbejdsgruppens afrapportering og således ikke er bundet af forliget på dette punkt, når der skal tages stilling til ekspertgruppens anbefalinger. [Læs kommissoriet]
Kilde: Transport-, bygnings- og boligministeriet
07.03.2019
TVIST OM ISTANDSÆTTELSE VED  FRAFLYTNING
Ved brev af har lejeren indbragt en tvist om afregning af hendes depositum efter fraflytning. Det fremgår af sagen, at lejeren opsagde lejemålet den 29. november 2017 og at lejeren fraflyttede lejemålet den 26. november 2017. Udlejeren afholdte den 5. januar 2018 fraflytningssyn efter han af lejeren blev gjort bekendt med, hvor nøglerne befandt sig. Lejeren deltog ikke i fraflytningssynet. Udlejeren fremsender pr. mail den 11. januar 2018 en flytteopgørelse til lejeren. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1., nr. 4 vedtaget, at lejeren har krav på tilbagebetaling af sit fulde depositum, dog således, at udlejeren kan tilbageholde kr. 500,00 til ekstravarme. Nævnet lagde til grund at udlejeren har mere end en beboelseslejlighed og at udlejer ikke overfor nævnet har dokumenteret at flyttesynet blev foretaget i overenstemmelse med reglen i lejelovens § 98, stk. 3 og stk. 4 hvorfor udlejers krav om istandsættelse bortfalder. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-014
26.02.2019
TVIST OM ET FRAFLYTNINGSKRAV, EN LEJESTIGNING OG FORBRUG
Lejers repræsentant har på vegne af lejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune, med anmodning om stillingtagen til en fraflytningstvist, en lejestigning samt til gyldigheden af forbrugsregnskaber. Da lejer har boet i lejemålet under 1 år, og da en nyistandsættelse er beregnet til at holde i 5 år, har nævnet beregnet, at lejer skal betale 3.250,00 kr. til istandsættelse af lejemålet. Lejer skal her efter have tilbagebetalt 13.000,00 kr.. Den varslede lejestigning pr. 1. februar 2018 via SMS fra udlejer til lejer er ikke gyldig varslet. Lejer skal tilbagebetales 600,00 kr. Da der ikke er aflagt gyldige regnskaber for forbrug af vand, varme og el, skal udlejer tilbagebetale lejers indbetalte a conto betaling i perioden 1. maj 2017 til 31. december 2017. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune sags id 18  14235
19.02.2019
MANGLENDE MÅLERAFLÆSNING VED NEDTAGNING AF VANDFMÅLERNE
Udlejeren har ved brev indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejerens indsigelse mod vanderegnskabet for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017, specifikt perioden 1. oktober 2016 til 14. juni 2017. Udlejeren er Boligforeningen Kristiansdal. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 2.500,68 kr., og at der er betalt 1.232,50 i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 1.268,18 kr.. Nævnet lagde til grund at der burde have været foretaget aflæsning ved nedtagning af målerne, at forbruget er beregnet ud fra den tidligere lejers forbrug, og at nævnet er bekendt med en sag, hvor Brunata oplyser, at det mest korrekte er, at beregne ud fra gennemsnittet i ejendommen. Beboerklagenævnet har på baggrund heraf har vedtaget at nægte regnskabets godkendelse. Udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sag nr. 18-014
05.02.2019
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 20.867,84 KR.
Lejerne har ved brev til huslejenævnet indbragt en sag om den pr. 1. januar 2018 regulerede årlige leje på 68.142,84 kr. ekskl. varme og vand. Nævnet har, i medfør af lejelovens § 106, stk. 1., nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2018 til skønsmæssigt 47.275,00 kr., ekskl. varme og vand.
Nævnet har vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 11.818,74 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-258
29.01.2019
LEJERS INDSIGELSE MOD VARMEREGNSKAB VAR IKKE GYLDIG
Udlejer har ved brev til huslejenævnet indbragt en sag om varmeregnskabet for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017. Ifølge sagens oplysninger udgjorde lejers samlede forbrug 10.221,09 kr. Lejer havde betalt 4.200,00 kr. a conto, hvorefter udlejers krav om efterbetaling udgjorde 6.021,09 kr. Udlejer overtog lejemålet pr. 1. maj 2018. Lejer fremsatte indsigelse til forbrugsregnskabet ved e-mail af 1. juni 2018 til udlejer.
Nævnet har medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 7 vedtaget, at afvise at realitetsbehandle varmeregnskabet, da lejeren ikke har fremsat en gyldig indsigelse mod varmeregnskabet, jf. lejelovens § 45, stk. 1. idet "Indsigelsen ikke indeholdT oplysning om, på hvilke punkter regnskabet ikke kunne godkendes", [læs mere]
BEGÅ IKKE DENNE FEJL - LAD LEJERFORENING FYN GØRE INDSIGELSE MOD FORBRUGSREGNSKABER PÅ DINE VEGNE.
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag nr. 18-186
12.01.2019
LOVFORSLAG OM FREMME AF DIGITAL KOMMUNIKATION I BOLIGLEJEFORHOLD?
Den 4. oktober 2017 blev der i folketinget fremsat lovforslag om "Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold" . Der sker en væsentlig en ændring af de nugældende regler om "digitalkommunikation" (i Lov om leje og  i Lov om leje af almene boliger) herunder også af brugen af "digitalkommunikation" i forbindelse reglerne om" obligatorisk fraflytningsyn" det vil sige når udlejer har mere end en privat beboelseslejlighed. Lovforslaget forventes vedtaget den 14. december 2017 og træder i kraft for lejeaftaler indgået den 1. januar 2018 og senere. For bestående lejeaftaler træder loven først i kraft den 1. januar 2018 [læs mere]
Kilde: Folketinget
05-12-2017
I Lejerforening Fyn er der mange opgave der dagligt bliver udført ud over de rent foreningspraktiske opgaver.
Der bliver hvert år behandlet mange unikke sagsforløb, hvor vi skriftligt er i dialog med modparter og/eller myndigheder på medlemmernes vegne.
Der ydes mundtlig telefonisk rådgivning til mange af vore medlemmer hver eneste uge.
Der kom i 2017 i alt 746.769,00 kr. ind i sager, hvor udlejer måtte udbetale tilgodehavende til vort medlem via vores konto. Udover det ligger der gevinsterne ved at vore medlemmer undgår at betale regninger fra udlejer, får lejen nedsat fremadrettet og lignende.
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold